Başlık Gelir Vergisi Sirküleri/23
Tarih 14/04/2004
Sayı GVK-23/2004-15 /Yatırım İndirimi 3
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/23

Konusu : Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamaları
Tarihi : 14/04/2004
Sayısı : GVK-23/2004-15 /Yatırım İndirimi 3
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu 19, Geçici Madde 61, 65
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

1 - Giriş
Aynı anda hem eski hem de yeni düzenlemeye tabi harcamaları bulunan mükelleflerin yatırım indirimi istisnasının uygulanma sırası konusundaki tercihi ve yeminli mali müşavir tasdiki yaptırma zorunluluğuna yönelik açıklamalar sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Yatırım İndirimi İstisnasını Uygulama Sırası Konusunda Mükellefin Tercihi

1 ve 22 numaralı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde, hem 24.4.2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere hem de bu tarihten sonra geçerli olan hükümlere göre tespit edilen yatırım indirimi istisnasının bulunması halinde, bu iki grup arasında hangisine öncelik verileceğinin mükellefler tarafından belirleneceği açıklamasında bulunulmuştur.

Bu durumda, öncelikle eski ve yeni düzenlemeye tabi harcamalar iki gruba ayrılacaktır.

-Eski düzenlemeye tabi yatırım harcamaları grubu, teşvik belgesi kapsamında önceki yıllarda yapılan harcamalar ile cari yılda yapılan harcamalardan,

-Yeni düzenlemeye tabi yatırım harcamaları grubu ise, GVK 19 uncu maddesi kapsamında 24/04/2003 tarihinden sonra yapılmış olan harcamalardan oluşturulacaktır.

Mükellefler bu iki gruptan hangisine öncelik vereceklerini kendileri kararlaştıracak ve tercihlerini sonraki vergilendirme dönemlerinde de devam ettireceklerdir. 1 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinin 8 inci bölümündeki yatırım indirimini uygulama sırası, her iki gruba dahil harcamalar için grup içi sıralamayı belirlemede dikkate alınacaktır.

Bu bağlamda, geçici vergi dönemlerinde zorunlu olarak eski hükümlere tabi yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin, 2003 yılına ait beyannamelerinde yararlanacağı istisnanın tamamını, geçici vergi dönemlerinde yararlandıkları yatırım indirimini dikkate almaksızın, 24/4/2003 tarihinden sonraki harcamalardan oluşturmaları mümkündür. Ancak, yeni düzenlemeye tabi harcamaların indirilmesinden sonra kalan bir tutarın bulunması halinde, eski düzenlemeye tabi yatırım harcamalarının indirilebileceği tabiidir.

24.4.2003 tarihinden önceki dönemlerde gerçekleştirilmiş fakat indirilememiş yatırım harcamalarına yeni hükümlerin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

3-Yeminli Mali Müşavir Tasdik Zorunluluğu

Bakanlığımızca yayımlanan 35 Sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yatırım indirimi tasdik işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslar ile tasdik zorunluluğuna ilişkin hadler belirlenmiştir. Buna göre;

· Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için sözleşme düzenlemiş olan mükelleflerin, yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için ayrıca yatırım indirimi istisnası tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

· Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 19 uncu maddesi kapsamında 2003 yılı içinde yaptıkları 250 milyar lirayı aşan yatırım harcamalarının istisnadan yararlanabilmesi için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.

· Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 61 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, 24/04/2003 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yatırım indirimi istisnasından yararlanmaya devam etmek isteyen mükelleflerin de, 2003 yılı içinde yaptıkları 250 milyar lirayı aşan yatırım harcamalarının istisnadan yararlanabilmesi için bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.

Hem 24/04/2003 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere hem de bu tarihten sonra yürürlüğe giren hükümlere göre istisnadan yararlanılacak yatırımı bulunan ve her iki gruba ilişkin yatırımı indirimi istisnasından da aynı dönemde yararlanacak olan mükellefler için de, yatırım indirimine konu toplam harcama tutarının 250 milyar lirayı aşıp aşmadığına göre tasdik yapma zorunluluğu belirlenecektir.

35 Sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğin 1/4 bölümünde “ Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerekir.” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre Yeminli Mali Müşavirlerce 2003 yılına ilişkin olarak düzenlenecek olan yatırım indirimi tasdik raporu veya içerisinde yatırım indirimi istisnasının değerlendirildiği tam tasdik raporlarının; beyanname verme konusunda kendilerine süre verilip verilmediğine bakılmaksızın,

· Gelir Vergisi mükellefleri için Mayıs ayı sonunu kadar,

· Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise Haziran ayı sonuna kadar

ilgili vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü