17 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
 
Resmi Gazete Sayısı 27062
Resmi Gazete Tarihi 22/11/2008
Kapsam

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu[1] uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği[2], bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin[3] "Tanımlar" başlıklı 1 inci bölümünde yer alan "Standart Yakıt Deposu" tanımı, 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile yapılan değişiklikten önceki haliyle "Standart Yakıt Deposu: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları," olarak uygulanır.

Tebliğ olunur.---------

[1] 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[2] 4/11/2008 tarihli ve 27044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[3] 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.