Erhan Tarhan, SMMM | Deloitte Vergi Müdürü

9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı KHK ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınacak sigortalılar için sigorta prim desteği ve gelir vergisi stopaj desteği verilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeler ile işverenlere yeni işe alımlarda önemli destekler sağlanmaktadır.

Buna göre, 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;

  • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve

  • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla (Örneğin, 2016/Aralık ayında belgede kayıtlı 100 çalışan var ise bu sayının 2017/Şubat belgesinde 101 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir.)

işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere;

  • Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.

  • 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

  • Ayrıca bu düzenleme kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

Tüm bu düzenlemelerin işverene yeni istihdam ettiği bir kişi için ne kadar avantaj sağlayacağını gelin bir örnekle açıklayalım.

Örneğin, 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle asgari ücretli bir çalışanın istihdam edildiğini ve bu çalışanın 133,31 asgari geçim indirimine müstahak olduğunu ayrıca aylık prim ödeme gün sayısının 30 olduğunu kabul ettiğimizde bu kapsamda yararlanılabilecek toplam destek tutarı aşağıdaki şekilde olmaktadır.

SGK Prim desteği = Sigortalının Aylık Prim Ödeme Gün Sayısı X 22,22

= 30 X 22,22

= 666,60

Gelir vergisi stopaj desteği= Asgari Ücretin Aylık Brüt Tutarının Prim Ödeme Gün Sayısına İsabet Eden Tutarı Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi – Asgari Geçim İndirimi Tutarı

Asgari ücret alan bir kişinin aylık gelir vergisi 226,63 TL’dir.

Bu durumda yararlanılabilecek tutar 93,32 TL (226,63 TL – 133,31 TL) olmaktadır.

Damga vergisi istisnası: Bu düzenleme kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyeceğinden yukarıdaki destek tutarlarına, asgari ücretle çalışan bir kişi için ödenen damga vergisi tutarı olan 13,49 TL’yi de eklememiz gerekmektedir.

Sonuç olarak, örneğimizde dikkate aldığımız bir kişi için toplamda 666,60 + 93,32 + 13,49 = 773,41 TL tutarında destek sağlanacaktır.

Bu durumda, işverene toplam 2.177,44 TL olan bir asgari ücretlinin maliyeti 1.404,03 TL (2.177,44 - 773,41)'ye düşmektedir.

Diğer taraftan, ilgili madde uyarınca, bu destek kapsamında bazı işverenlerin faydalandığı asgari ücret desteği (100 TL), sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim desteği (şuan için bir asgari ücretli için yaklaşık 88,88 TL’dir.) gibi çeşitli desteklerin devre dışı kalacağı unutulmamalıdır.

Düzenlemenin detayları konuya ilişkin ikincil mevzuatın yayınlanmasıyla netlik kazanacaktır.