Kapsam: 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
   
- Formların verilme süresi takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar verilebilecek,
 
- Formlarda uygulanan had 5.000 TL  

Detaylı bilgi için 2010/14 sayılı sirkülerimizi inceleyiniz.