Alüminyum Mamullerinde KDV Tevkifatı Uygulaması
 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin bir numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Maliye Bakanlığı, kanunen kendisine verilen bu yetki çerçevesinde katma değer vergisine tabi birçok işlemi, sorumluluk uygulaması ile tevkifat kapsamına almıştır. Böylece vergi potansiyeli yüksek, ancak mükelleflerin idarece takibinin güç olduğu, vergi tarh, tahakkuk ve tahsilat kaybının ve gecikmenin çok olduğu sektörlerde, tevkifat uygulaması getirilerek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amaçlanmıştır.
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilen düzenleme gereği, 95 sayılı KDV Genel Tebliği ile ilk önce sadece bakır teslimlerine tevkifat uygulaması getirilmiştir. Bu tevkifatın tek istisnası bu külçelerin ilk üreticisi (cevherden) veya ithalatını yapanların teslimi olup, bunlar tarafından külçe bakır teslimlerinde tevkifat uygulaması yapılmayacaktır.
 
96 sayılı KDV Genel Tebliği ile bakır külçeler üzerindeki tevkifat uygulaması genişletilmiş olup bakır mamulleri de içerecek konuma getirilmiştir. Külçeler hakkındaki yukarıda anılan istisnai durum burada da geçerli kılınmıştır.
 
Ancak, 97 sayılı KDV Genel Tebliği ile bakır mamullerindeki istisnalardan olan ithalatçı teslimleri tevkifat kapsamına alınmıştır. Ayrıca tüm bakır külçe ve bakır mamullerinde fatura düzenleme sınırı altında kalan işlemler tevkifat kapsamı dışında bırakılmıştır.
 
Daha sonra yayımlanan 104 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıdaki bakır külçe ve mamulleri üzerinde belirtilen tevkifat uygulamaları çinko ve alüminyum külçeleri ve mamullerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bakır külçe ve mamullerin teslimindeki kurallar (Tevkifat uygulamaları ve istisnaları) çinko ve alüminyum külçeleri ve mamullerin teslimlerinde aynen korunmuş, sadece uygulama kapsamı yeni madenler yönünden genişletilmiştir.
 
104 No’lu KDV Genel Tebliği’ne göre Çinko ve Alüminyum Külçelerinde Tevkifat Uygulaması;
  
“ 95 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (7) numaralı bölümünün başlığı, “7. Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması” olarak, bu bölümde yer alan, “..... hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin....” ibaresi, “..... hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin .....” şeklinde değiştirilmiştir
  
97 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (1.2.) bölümünde yapılan açıklamalar, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan külçeler için de geçerli olacaktır.”
 
Tevkifat kapsamına alınan bakır, çinko ve alüminyum ürünleri, içinde bakır, çinko ve alüminyum bulunan her türlü bakır, çinko ve alüminyum ürünü değil, sadece bakır, çinko ve alüminyum ve bunların alaşımlarından üretilen ve üretim girdisi olarak kullanılabilecek olan mamulleridir. İmalatta kullanılan ve ara malı niteliğinde olan sayılan ürünlerin teslimi tevkifat kapsamında olmasına rağmen, nihai ürün olarak tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Örneğin, bakır telin teslimi tevkifata tabidir. Ancak, kablonun ana maddesi bakır olmakla beraber, üzerinin plastik ve benzeri maddelerle kaplanarak, farklı bir mal haline getirildiğinden, kablo satışlarında tevkifat uygulanmayacaktır. Yine bakır tel sarılmak suretiyle imal edilmiş bobinde, bakır olmasına rağmen bakır mamul değil, bakırdan üretilmiş farklı bir mal olduğundan, tevkifat kapsamında değildir. Ayrıca, alüminyumdan imal edilen kapı kolu ve küpeşte, tevkifata tabi değildir, Ancak profil alüminyumun ekosal boya ile boyanarak satılması tevkifata tabi olacaktır.
 
Konu ile ilgili belge düzeni ve beyan şekli; Bakır, çinko ve alüminyum külçe ve mamullerindeki tevkifat uygulaması, metal, cam, plastik ve kağıt hurda ve atıklarında tevkifat uygulamasını düzenleyen KDV Genel Tebliğler çerçevesinde yürütülmesi uygun bulunmuştur. KDV Genel Tebliğlerle tesis edilen uygulamaya göre, tevkifat yapmak zorunda olan mükelleflerin, tevkif ettikleri %90 oranındaki katma değer vergisini, teslim veya hizmetin yapıldığı döneme ait 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip, bu tutarı aynı döneme ait 1 nolu KDV beyannamesinde genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapmaları gerekir. Satıcıya ödenen % 10’luk vergi ise satıcı mükellefler tarafından genel hükümlere göre beyan edilecektir
 
Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır; 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (1.2) bölümü ile tevkifat kapsamına alınan bakır külçeleri ile bakır ürünlerinin tevkifat uygulamasında alt sınır getirilmiş, 104 Seri No.lu Genel Tebliği ile de, bu düzenlemenin çinko ve alüminyum külçe ve mamulleri için de geçerli olduğu belirtilmiştir. Buna göre, tevkifat kapsamında olan bakır, çinko ve alüminyum külçe ve ürünlerinin tesliminde, faturada gösterilen işlem bedelinin, hesaplanan katma değer vergisi ile birlikte, VUK’un 232. maddesi hükmüne göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulanmaması uygun bulunmuştur. Buna göre, 2007 yılı için fatura düzenleme sınırı olan 560,00 YTL’nin altında kalan tevkifat kapsamındaki ürünlerin alımında tevkifat yapılmayacaktır.
 
Bakanlık, En son yayımlanan 105 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde 104 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (2.1.) bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde tevkifat uygulamasının, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
 
“Buna göre, alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı;
-         Bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile
-         Bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde,
 
Uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.
  
            Öte yandan 104 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin değişiklik yaptığı, 96 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamüllerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulacağı tabiidir.”
 
Yukarıdaki tebliğde belirtildiği üzere profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacak, 96 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamüllerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 105 No’lu KDV Genel Tebliğinde önceki tebliğlere atıfta bulunularak yeterli açıklamalar yapılamaması nedeni ile mükellefler açısından hangi alüminyum mamüllerinin tevkifat kapsamında değerlendirileceği konusunda tereddütler oluşmaktadır. Bu tereddütler sebebi ile mükellefler 105 No’lu Tebliğin yayımından sonra aşağıda örneği bulunan muktezaları vergi dairesinden talep etmişlerdir.
 
 
(*)KONU : Alüminyum doğrama kapı, pencere profileri ve aksesuarları teslimleri ile alüminyum dış cephe giydirme işlemlerinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı
  
“Buna göre alüminyum profil ve levhaların üretici veya ithalatçıları tarafından ilk teslimleri tevkifata tabi olacak ancak daha sonraki teslimleri ile bunlardan üretilen alüminyum dış cephe giydirme işlemleri, pencere profileri ve aksesuarları ile alüminyum doğrama kapı teslimleri  tevkifata tabi olmayacaktır.”
 
 
(**)KONU : Yurtdışından ithal edilen alüminyum  billet (Takoz) ‘den exstrüzyon işlemi ile alüminyum profil, boru ve çubuk  imal edilip, yurt içi teslimlerinde tevkifat uygulaması.
 
“Buna göre; firmanızca yurtdışından ithal edilen alüminyum billetten imal edilen alüminyum profil ve  boru teslimleriniz  %90 oranında tevkifata tabi olacaktır.
 
Diğer taraftan, alüminyum profilin üretici ve ithalatçıları tarafından ilk tesliminden sonraki safhalardaki  teslimleri  tevkifata tabi olmayacaktır.
 
Öte yandan, alüminyum borunun alüminyum profil ile aynı ürün olması halinde tevkifat uygulanmayacak, ancak alüminyum profilden farklı bir ürün olması halinde gerçek usulde KDV mükellefleri arasında  her el değiştirilişinde  tevkifat uygulanacağı tabiidir.”
 
 
Konu ile ilgili tereddütlerin ortadan kalkması için, birbirlerine atıfta bulunulan 105, 104, 97 ve 96 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinin bir bütün halinde değerlendirilerek, tek bir tebliğ veya detaylı bir sirküler ile açıklanması gerektiğini düşünmekteyiz.
 
Kaynaklar;
-         96 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği,
-         97 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği,
-         104 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği,
-         105 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği,
-         Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı : 169 (Emin Serhat Yıldırım)
-         Yaklaşım Dergisi / Temmuz 2007 / Sayı :   48 (Süleyman Turan)
-         (*) 24.07.2007 Tarih, KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.09.6037 Sayılı Mukteza
-         (**) 25.07.2007 Tarih, KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.09.6089 Sayılı Mukteza