Erdem Teksoy | Deloitte Vergi Hizmetleri Müdürü

En geniş anlamıyla şirket birleşmesi, bir şirketin başka bir şirketi satın alarak ya da birden çok şirketin aynı çatı altında bir araya gelerek faaliyetlerini devam ettirmesi olarak tanımlanabilir. 
Şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde;

  • Rekabeti azaltmak,
  • Pazardaki payını arttırmak,
  • Verimliliği arttırmak,
  • Anahtar bir girdinin (hammadde vb.) düzenli tedarikini mümkün kılarak maliyet avantajı sağlamak

veya bu gibi niyetlerle farklı, aynı ya da benzer sektörlerdeki şirketler ile birleşebilmektedirler.

Bu makalemizde, birleşmeye karar veren şirketlerin uyması gereken yasal prosedürlere ve birleşme raporunun nasıl oluşturulacağına ilişkin örnek uygulamaya yer verilmektedir.

1. Yeni Türk Ticaret Kanunu – Kurumlar Vergisi Kanununda Şirket Birleşmeleri

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanununun 18 – 19 ve 20. Maddelerinde söz konusu husus incelenmiştir.

18.Madde; Bir veya daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi durumunda, birleşme sebebiyle infisah eden kurumların birleşme kârı için tasfiye hükümleri geçerli olacaktır. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur. Dolayısıyla, birleşme tarihine kadar, birleşen kurumda ortaya çıkan faaliyet kârları ile birlikte değer artışlarının da vergilendirilmesi gerekecektir.

Birleşme kârının hesaplanması sırasında, birleşen kurumların ortaklarına birleşilen kurum tarafından verilen değerlerin, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenmesi gerekeceği tabiidir.

Vergili birleşme olarak da ifade edilebilen bu tür birleşmelerde, tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki; münfesih kurumun veya kurumların, ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçecektir.

Öte yandan, birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenecektir.

Ayrıca, tasfiye hükümlerine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olacaktır.

19. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi

19.1. Devir

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, birleşmenin özel bir türünü devir olarak tanımlamakta, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçekleştirilen işlemler devir olarak nitelendirilmektedir.

Buna göre, aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

 

          Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması,

          Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir.

Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

Bir kurumun kendisinde iştiraki bulunan veya iştirak ettiği başka bir kurumu kül halinde devralması nedeniyle kurum bünyesinde yapacağı sermaye artışının söz konusu iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az gerçekleşmesi Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların ihlali anlamına gelmemektedir.

İştirakler hesabında yer alan değerin, iştirak hisselerinin itibari değerine eşit olmaması halinde aradaki müspet veya menfi farkın kurumun vergiye tabi kazancının tespiti ile ilgilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenmesi mümkün olup bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesi de mümkün bulunmaktadır.

20. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme

20.1. Devir halinde vergilendirme ve beyan

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine uygun olarak yapılacak devirlerde, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir.

Devre ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

Beyanname, münfesih kurum ile birleşilen kurum tarafından devir tarihi itibarıyla hazırlanacak ve müştereken imzalanacaktır.

Devir tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için devir tarihi itibarıyla hesaplanan kazancın bu beyannameye dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan kazanç, devralan kuruma ait olacaktır.

Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi de devre ilişkin kurumlar beyannamesi ile birlikte verilecektir. Söz konusu beyannamelerin de münfesih kurum ve birleşen kurum tarafından müştereken imzalanarak münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında, mahallin en büyük mal memuru vergi dairesi başkanlığının bulunduğu illerde vergi dairesi başkanları, diğer illerde ise defterdarlardır.

Verilecek beyannamelerin ekine söz konusu taahhütname ile devre ilişkin bilançonun ve gelir tablosunun bağlanması gerekmektedir.

Öte yandan, geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı döneme ilişkin olarak devir işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Devir nedeniyle münfesih hale gelen kurumun, devir tarihine kadar ödediği geçici vergiler, devir dolayısıyla vergilenecek devir öncesi kazanç üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarın kalması halinde, bu tutar birleşilen kurumun kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

21.2. Tasfiye ve birleşme işlemlerinde verginin ödenmesi

Tasfiye ve birleşme hallerinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlara ait beyannameler tasfiyenin sona erdiği tarihi takip eden otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceğinden, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenecektir.

Öte yandan, tasfiyesi devam eden kurumlarda, müstakil tasfiye dönemlerine ait beyannamelerin hesap dönemini takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verileceği ve tahakkuk eden vergilerin de bu ayın sonuna kadar ödeneceği tabiidir.

 

Yeni Türk Ticaret Kanununun 136 ila 148.maddesinde söz konusu husus incelenmiştir.

II - Birleşme

1. Genel hükümler

a) İlke

MADDE 136-

1)    Şirketler; Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşebilirler.

2)    136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan” diye adlandırılır.

3)    Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi 141 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma akçesini de öngörebilir.

4)    Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

 

b) Geçerli Birleşmeler

MADDE 137-

1)    Sermaye şirketleri;

a)    Sermaye şirketleriyle,

b)    Kooperatiflerle ve

c)     Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, birleşebilirler.

2)    Şahıs şirketleri;

a)    Şahıs şirketleriyle,

b)    Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,

c)     Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, birleşebilirler.

3)    Kooperatifler;

a)    Kooperatiflerle,

b)    Sermaye şirketleriyle ve

c)     Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, birleşebilirler.

 

c)    Tasfiye Hâlindeki Bir Şirketin Birleşmeye Katılması

MADDE 138-

(1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir.

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/10 md.) Birinci fıkradaki şartların varlığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır.

 

d)    Sermayenin Kaybı Veya Borca Batıklık Hâlinde Birleşmeye Katılma

MADDE 139-

(1) Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir.

 

 

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/11 md.) Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan belgelerin, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması şarttır.

 

2. Ortaklık Payları Ve Hakları

a) Ortaklık Payının Ve Haklarının Korunması

MADDE 140-

(1) Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir.

(3) Devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına sahip ortaklarına aynı değerde, oydan yoksun veya oy hakkını haiz paylar (4) Devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında, devralan şirkette eş değerde haklar veya uygun bir karşılık verilir.

(5) Devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine, eş değerli haklar tanımak veya intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın almak zorundadır.

 

b) Ayrılma akçesi

MADDE 141- (1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler.

(2) Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler.

3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço

a) Sermaye artırımı

MADDE 142- (1) Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır.

(2) Birleşmede, ayni sermaye konulmasına ilişkin düzenlemelerle, halka açık anonim şirketlerde, yeni payların halka arzına dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasına ilişkin olanlar müstesna, uygulanmaz.

 

b) Yeni kuruluş

MADDE 143- (1) Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, bu Kanun ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, ayni sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır.

 

c) Ara bilanço

MADDE 144- (1) Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır.

(2) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile, ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için;

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir;

b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır.

 

4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu

a) Birleşme sözleşmesi

aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması

MADDE 145- (1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.

b) Birleşme sözleşmesinin içeriği

MADDE 146- (1) Birleşme sözleşmesinin;

a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,

b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,

c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,

d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,

e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,

f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,

g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,

h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini,

içermesi zorunludur.

b) Birleşme raporu

MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar.

(2) Raporda;

a) Birleşmenin amacı ve sonuçları,

b) Birleşme sözleşmesi,

c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,

d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,

e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,

f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,

g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,

h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,

i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,

j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar,

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir.

(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de eklenmesi şarttır.

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

Yukarıda yer alan hükümlerden de anlaşılacağı üzere, TTK'da birleşme için rapor hazırlanması ve bu raporda asgari düzeyde yer alması gerekli olan hususlar belirtilmiştir. Hem vergi hem de TTK açısından birleşme raporunun oluşturulmasını aşağıdaki örnekle izah etmeye çalışalım.

2. Birleşme Raporunun Oluşturulmasına İlişkin Örnek

Birleşme Öncesi Şirket payları aşağıdaki gibidir.

Devir Olan XX A.Ş.:

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı

Hisse Oranı

Sermaye Payı Tutarı (TL)

BB (Tüzel Kişi)

65

3.055.000,00

AA (Gerçek Kişi)

35

1.645.000,00

GENEL TOPLAM

100

4.700.000,00

Devralan YY Ltd. Şti.:

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı

Hisse Oranı

Sermaye Payı Tutarı (TL)

BB (Tüzel Kişi)

100

3.500.000,00

 

GENEL TOPLAM

100

3.500.000,00

Devir Olan XX A.Ş. (31.08 İtibariyle Devir Olduğu Düşünülürse):

AKTİF HESAPLAR

Dönen Varlıklar Toplamı (+) 10.000.000,00

Duran Varlıklar Toplamı (+) 8.000.000,00

AKTİF TOPLAMI 18.000.000,00

PASİF HESAPLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-) 11.000.000,00

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (-) 4.000.000,00

Özkaynaklar (-) 3.000.000,00

Sermaye 4.700.000,00

Geçmiş Yıllar Zararları (3.200.000,00)

Dönem Net Karı (Geçici) 1.500.000,00

PASİF TOPLAMI 18.000.000,00

Şirketin 31.08.2013 Tarihi itibariyle ÖZVARLIĞI

Şirketin Mevcut ve Alacaklar Toplamı (+) 18.000.000,00

Şirketin Borçları Toplamı (-) 15.000.000,00

31.08.2013 Tarihi İtibariyle Şirket ÖZVARLIĞI (-) 3.000.000,00

Yapılan değerlendirme sonucunda firmanın özvarlığı 3.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Devralan YY Ltd. Şti.:

AKTİF HESAPLAR

Dönen Varlıklar Toplamı (+) 1.000.000,00

Duran Varlıklar Toplamı (+) 36.000,000,00

AKTİF TOPLAMI 37.000.000,00

PASİF HESAPLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-) 35.000.000,00

Özkaynaklar (-) 2.000.000,00

Sermaye 3.500.000,00

Dönem Net Zararı (Geçici) (1.500.000,00)

PASİF TOPLAMI 37.000.000,00

Şirketin 31.08.2013 Tarihi itibariyle ÖZVARLIĞI

Şirketin Mevcut ve Alacaklar Toplamı (+) 37.000.000,00

Şirketin Borçları Toplamı (-) 35.000.000,00

31.08.2013 Tarihi İtibariyle Firma ÖZVARLIĞI (-) 2.000.000,00

Yapılan değerlendirme sonucunda firmanın özvarlığı 2.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Birleşme Sonrası Özvarlık Oranına Göre Devir Alan Şirket’te Olması Gereken Ortaklık Yapısı:

Şirketlerin sermaye tutarları, özvarlık tutarları, özvarlık oranı ile özvarlık oranına göre şirketlerin sermayedeki payı aşağıdaki gibidir:

Şirket Unvanları

Sermaye Tutarı (TL)

Özvarlık Tutarı (TL)

Özvarlık Oranı (%)

Özvarlık Oranına Göre Sermayedeki Pay

XX A.Ş.

4.700.000,00

3.000.000,00

60,00

4.920.000,00

YY Ltd.Şti.

3.500.000,00

2.000.000,00

40,00

3.280.000,00

TOPLAM

8.200.000,00

5.000.000,00

100,00

8.200.000,00

Devrolan XX ’nin defter değerleri üzerinden tespit edilen toplam özvarlık içindeki oranı %60,00 olup, şirket ortağına 4.920.000,00 TL tutarında pay verilecektir.

Devralan YY Ltd. Şti.’nin defter değerleri üzerinden tespit edilen toplam özvarlık içindeki oranı % 40,00 olup, şirket ortaklarına 3.280.000,00 TL tutarında pay verilecektir.

Defter değerleri üzerinden tespit edilen şirket özvarlıklarına göre devir alacak Şirket’in birleşme sonrasında ortaklık yapısı, sermaye oranları ve sermaye tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

Ortağın Adı - Soyadı

XX A.Ş. Sermaye Payı (TL)

YY Ltd. Şti. Sermaye Payı (TL)

Toplam Sermaye Tutarı (TL)

Pay Oranı %

AA (Gerçek Kişi)

1.722.000,00

1.722.000,00

21,00%

BB (Tüzel Kişi)

3.198.000,00

3.280.000,00

6.478.000,00

79,00%

TOPLAM

4.920.000,00

3.280.000,00

8.200.000,00

100,00%

XX AŞ.’nin 6102 sayılı TTK’nın 155. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (19). ve (20). maddeleri kapsamında aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde YY Ltd. Şti.’ye devrinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.