Barış Demirel, Gümrük Müşaviri | Deloitte Vergi Kıdemli Müdürü

Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen, vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasını öngören Kanun teklifi 22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM'ye sevk edilmiştir. Bu kapsamda 30.06.2016 tarihinden önce (bu tarih dahil) gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin olarak vergi affı ve yeniden yapılandırma imkanı getirilmektedir.

 

Gümrük alacaklarına getirilen af ve indirimler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Kesinleşmiş Gümrük Alacakları:

  • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya henüz ödeme süresi geçmemiş gümrük vergileri üzerindeki gecikme faizi ve bu vergilere bağlı idari para cezalarının tamamı silinecektir. Bunun yerine vergi aslına ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir.
  • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya henüz ödeme süresi henüz geçmemiş vergi aslına bağlı olmayan idari para cezalarının %50'si silinecektir.
  • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya henüz ödeme süresi geçmemiş olan eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı idari para cezalarının %70'i silinecektir.

Kesinleşmemiş Gümrük Alacakları:

  • Dava açılmış ya da dava süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkukların %50'si ve bu vergilere ilişkin gecikme faizi ve idari para cezalarının tamamı silinecektir. Bunun yerine tahakkukun kalan %50'sine ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir. Bu hüküm idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itirazda bekleyen tahakkuklar için de geçerlidir.
  • İdari yargıda itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş veya bu aşamalardaki gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, gümrük vergilerinin %80'i ve bu vergilere ilişkin gecikme faizi ve idari para cezalarının tamamı silinecektir. Bunun yerine tahakkukun kalan %20'sine ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir.
  • Sadece idari para cezası için dava açılmış olması halinde, gümrük vergileri ödenmişse veya bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezalar silinecektir. Vergi aslına bağlı olmayan idari para cezaları için ise idari yargıdaki bulunduğu aşamaya göre dava açılmış ise %75'i, itiraz/istinaf veya temyiz aşamasında ise en son kararın terkin olması halinde %90, tasdik olması halinde %50' oranlarda indirimler yapılacaktır. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı idari para cezalar için ise idari yargıdaki bulunduğu aşamaya göre dava açılmış ise %85'i, itiraz/istinaf veya temyiz aşamasında ise en son kararın terkin olması halinde %95, tasdik olması halinde %70' oranlarda indirimler yapılacaktır.
  • Uzlaşma başvurusu yapılmış ve uzlaşmada bekleyen gümrük vergileri ve para cezaları için de yukarıda belirtilen dava açılmış veya dava süresi geçmemiş gümrük vergileri ve idari para cezalarına ilişkin hükümler geçerli olacaktır.
  • Kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 4458 sayılı Gümrük Kanunun 234/3 maddesi çerçevesinde pişmanlıkla beyanda bulunulması halinde gümrük vergileri üzerindeki gecikme faizi ve bu vergilere bağlı idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. Bunun yerine vergi aslına ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecektir.
  • Bu Kanun kapsamındaki tüm kamu alacakları peşin ya da 18 taksitte ödenebilecektir. Peşin ödeyenin ÜFE oranı yarı yarıya silinecek, taksitle ödeyene yüzde 1.08 ila yüzde 1.24 oranında ilave faiz uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen af ve indirimler Kanun Teklifinde yer almakta olup, Meclis komisyonları ve Genel Kurul aşamalarında değişikliklere uğrayabileceğini de unutmamak gerekir.