Ömer Demir, SMMM | Deloitte Vergi Müdürü | 25/04/2022

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Dayanağı Nedir?

KDV Kanunu 9/1 maddesinde “Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir…” denilmektedir. 

Bu kapsamda idare, KDVGUT kısmi tevkifat bölümünde sayılan bazı teslim/hizmetlerle sınırlı olarak, alıcı mükelleflerin isteğe bağlı olarak tam tevkifat uygulayabilmelerine 01.05.2022 tarihinden geçerli olmak üzere olanak sağlamıştır 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Hangi İşlemler İçin Geçerlidir?

İsteğe bağlı tevkifat uygulaması mükelleflerin bütün teslim ve hizmetleri için değil sadece belirli bazı teslim/hizmetleri için geçerli olacaktır.

Uygulama KDVGUT (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde belirtilen kısmi tevkifat kapsamındaki teslim/hizmetler (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki işlemler hariç) için geçerli olacaktır. Uygulamanın hangi teslim/hizmetlerde geçerli olduğu ve bu teslim hizmetlerin iade taleplerine yönelik bilgileri içeren detay tabloya ekte yer verilmiştir.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Nasıl Uygulanacak?

Alıcı ve satıcı mükellefler bir yıl süreli yazılı sözleşme yaparak, isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasında bulunacaklarını taahhüt edeceklerdir.  Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin; 

  • Adı Soyadı/Unvanı
  • Vergi Dairesi
  • Vergi Kimlik Numarası
  • Sözleşme Uygulama Dönemi

bilgilerini işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Bu kapsamda bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekmektedir. Bir yıllık süre dolmadan bu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Alıcı mükellefler tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasında Alıcı/Satıcı Beyanı Nasıl Yapılır?

Alıcı beyanı: İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 2 No.lu KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” kulakçığının, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda beyan edilir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. “Matrah” alanına, işlemin KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanır. 

Satıcı beyanı: İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapar. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna yapılır.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasında KDV İade Süreci Nasıldır? 

Uygulama kapsamında tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılacaktır. Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, her bir işlem için KDVGUT (I/C-2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. Ekte bulunan tabloda işlem bazında iade taleplerinin yerine getirilmesinde alt sınır, teminat mektubu, Vergi Inceleme Raporu, YMM Raporu geçerliliklerinin bulunup bulunmadığına yer verilmiştir.  

İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranmaktadır. Tevkif edilen KDV’nin iadesiyle ilgili olarak daha önce 35 seri nolu KDV tebliği ile alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olma şartı (01.03.2021) getirilmişti. Ancak Danıştay 4. Dairesi’nin 01.02.2022 tarihli ve E. 2021/2647 sayılı Kararı ile, KDV Kanununda yer almayan bir hükmün Tebliğ ile mükelleflere yükümlülük getirmesinin hukuka uygun bulunmaması nedeniyle yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Bu kapsamda İdarenin Danıştay kararına göre uygulamaya yön vermesi beklenmektedir. 

Ayrıca bu uygulama kapsamında işlemi bulunanlar düzeltme işlemleri bakımından Tebliğin (I/C-2.1.4.), bildirim ve müteselsil sorumluluk bakımından Tebliğin (I/C-2.1.6.) bölümlerindeki açıklamalara tabidir.

Değerlendirme 

Tevkifat uygulamalarında amaç vergi alacağının emniyet altına alınmasıdır. İdare, sektör değerlendirmeleri ve risk analizi sistemi aracılığıyla vergi kayıp/kaçağını engellemek amacıyla belirlediği bazı sektör/işlemleri tam tevkifat veya kısmi tevkifat kapsamına alan düzenlemeler yapmaktadır. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması da bu kapsamda yürürlüğe girmektedir. 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin C/2.1.6.2. Müteselsil Sorumluluk bölümünde; “Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar.” denilmektedir. 

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulamasında alım yapan mükellefler;

Tevkif ettikleri KDV tutarını beyan ve ödemeleri halinde tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere müteselsil sorumluluk kapsamında değerlendirilmezler. Alım yaptıkları alt firmalarının özel esaslarda olması ve/veya beyan uyumsuzluklarının bulunması alıcı mükelleflerin işlemlerini olumsuz etkilemeyecektir. Uygulamanın alıcı mükellefler açısından en önemli avantajı alt firmalardan kaynaklanan KDV riskini ortadan kaldırmasıdır. 

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulamasında satış yapan mükellefler;

Ek tabloda belirtilen işlemlerden dolayı alıcı mükellefler tarafından tam tevkifat uygulanacak ve KDV tahsil etmeyeceklerdir. Bu kapsamda satış yapan mükelleflerin devreden KDV ve dolayısıyla iade KDV taleplerinde de artış olması beklenir. İsteğe bağlı tam tevkifat kapsamında yapılan işlemin türüne göre iade taleplerinde YMM Raporu, Vergi İnceleme Raporu geçerlilikleri ek tabloda belirtilmiştir. 

Son olarak; uygulamadan faydalanılması için mükelleflere seçim hakkı verilmesi ve asgari bir yıllık sözleşme sınırı getirilmesi, tevkifat kapsamında olan teslim/hizmetleri yapan/alan mükelleflerin vergi uyumlarını artırması beklenmektedir. 

 Uygulamanın Geçerli Olduğu İşlemler Tablosu

Hizmet/Teslim

KDVGUT Bölüm/Tevkifat Türü

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

Mahsuben İade

Nakden İade

 

10.000 TL Altı

10.000 TL ve Üstü

10.000 TL Altı

10.000 TL ve Üstü

 

Hizmet

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

 

Hizmet

2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

 

Hizmet

2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

 

Hizmet

2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

 

Hizmet

2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

 

Hizmet

2.1.3.2.6. Yapı Denetim Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.8. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.9. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

Geçerli Değil

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Hizmet

2.1.3.2.14. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

Geçerli

Verilen hizmet belirlenir. KDVGUT ilgili bölümdeki işlem/tevkifat türü baz alınarak belirlenecektir.

Verilen hizmet belirlenir. KDVGUT ilgili bölümdeki işlem/tevkifat türü baz alınarak belirlenecektir.

Verilen hizmet belirlenir. KDVGUT ilgili bölümdeki işlem/tevkifat türü baz alınarak belirlenecektir.

Verilen hizmet belirlenir. KDVGUT ilgili bölümdeki işlem/tevkifat türü baz alınarak belirlenecektir.

Hizmet

2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Sadece Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Münhasıran teminat ve/veya Vergi İnceleme Raporu geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

Geçerli Değil

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.

Teslim

2.1.3.3.8. Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi

Geçerli

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu, YMM Raporu, teminat aranılmaksızın yapılır.

Vergi İnceleme Raporu veya YMM Raporuna göre yapılır, teminat geçerlidir.