Numara : 40
Tarih : 10.3.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/40
 
KONU: 01.01.2004 – 31.12.2007 Dönemine İlişkin Olarak Mükellefler Adına İlave Motorlu Taşıt Vergisi  Tahakkuklarına Ait Gecikme Zamlarının İadesi veya Tahsilinden Vazgeçilmesi Hakkında 5736 Sayılı Kanuna Ait 3 Sıra No.lu Genel Tebliğ Yayınlandı. 
 
7 Mart 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de “5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun”a ilişikin 3 sıra No.lu Genel Tebliğ yayınlanmıştır.
 
Bu tebliğ ile, vergilendirme unsurlarının herhangi bir sebeple hatalı belirlenmesi (mükellef değişikliği hariç) nedeniyle  01.01.2004 – 31.12.2007 döneminde mükellefler adına ilk tahakkuktan sonra ilaveten tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin;
 
  1. Dava açılmaması,
  2. Açılmış olan davalardan vazgeçilmesi,
  3. MTV’nin 30.06.2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi,
 
şartları ile bu vergilere ait gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi veya ödenmiş ise iadesi işlemlerinin uygulanması hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
Tebliğe 2 adet dilekçe örneği eklidir.
 
Kapsam:
 
Düzeltmenin kapsamı 01.01.2004 – 31.12.2007 döneminde aşağıdaki sebeplerle kendilerine ilave Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuk eden mükelleflerln gecikme zamları ile ilgilidir.
 
  1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 5035 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin hatalı uygulanması nedeniyle verilen ilave tahakkuklara ilişkin gecikme zamları
  2. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 ncü maddesi hükmünün hatalı uygulanması nedeniyle verilen ilave tahakkuklara ilişkin gecikme zamları
 
Buna göre gecikme zammından vazgeçilecek olan ilave tahakkuklara ilişkin yıllar 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarıdır.
 
Mükellef değişikliği nedeniyle verilen tahakkuklar kapsama dahil değildir.
 
 
Başvuru Süresi ve Şekli
 
Başvuru Süresi                             :
30.06.2008 tarihine kadar bağlı bulunulan Vergi Dairesine
Başvuru Şekli                                :
2 örnek dilekçe ile başvurulur. Her bir taşıt için ayrı
dilekçe olabileceği gibi tek bir dilekçe ile de topluca
başvurabilir. Dilekçeler elden veya taahhütlü posta ile verilebilir.
Ödeme Süresi                                :
MTV’leri en geç 30.06.2008 tarihine kadar ödenecektir.
Ödeme Şekli                                  :
Nakit veya Çekle yapılabilir.
Vergi Ödenmezse                          :
Motorlu Taşıtlar Vergilerinin aslının tamamı veya bir
kısmı 30.06.2008 tarihine kadar ödenmezse ödenmeyen kısmın,
bu verginin tahakkuk etmiş sayıldığı döneme ilişkin vade
tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile
birlikte mükelleften takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir.
İlişik Kesme Fenni
Muayene Belgesi Verilmesi          :
 
5736 sayılı Kanunun 5 nci maddesi birinci fıkrasına göre
madde hükmünden faydalanmak amacıyla başvuruda
bulunan mükelleflerin adlarına kayıt ve tescili olan taşıtlara
ait motorlu taşıt vergileri ödenmeden 197 sayılı Kanunun
13 (c) – (d) bentleri uyarınca bu taşıtların satış, devir,
fenni muayeneleri, yapılmayacak denize ve uçuşa  elverişli
belgesi verilmeyecektir.
 
Ek MTV tahakkuku yapılan mükelleflerin durumlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen işlemleri yapmaları gerekir.
 
Ek MTV Tahakkuku
Yapılan Mükellefler
Başvuru Şartları
Başvuru Şekli
SONUÇ
1- Dava açıp ödeme yapmayanlar
- Davadan vazgeçecek
- Motorlu Taşıt Vergisini 30.06.2008 tarihine kadar ödeyecek
30.06.2008 tarihine kadar
bağlı olduklaı vergi dairesine
Ek 1 (2 suret) dilekçe ile
başvurulacak
MTV ait gecikme zammı
tahsil edilmeyecek
2- Dava açmış ve ilave
MTV sini gecikme zammı
ile ödemiş ise
- Davadan vazgeçecek
30.06.2008 tarihine kadar
bağlı olduklaı vergi dairesine
Ek 2 dilekçe ile
başvurulacak
MTV ne ait ödenen gecikme zammı red ve iade edilecektir
3- Dava konusu yapmaksızın
hiç ödeme yapmayanlar
- Motorlu taşıt vergisini 30.06.2008 tarihine kadar ödeyecek
- (Dava açma süresi geçmemiş
ise) Dava açmayacaklarını
bildirmeleri gerekir
30.06.2008 tarihine kadar
bağlı olduklaı vergi dairesine
Ek 1 (2 suret) dilekçe ile
başvurulacak
MTV ne ait gecikme
zammından vazgeçilecek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tebliğde uygulama ile ilgili 4 adet örnek verilmiş olup Ek 1 ve Ek 2 dilekçe formatları yer almaktadır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye