Numara : 90
Tarih : 19.7.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/90
 
KONU
 
01/08/1998 Tarihinden Önce Teşvik Belgesine Bağlanan Ancak Bu Tarihten Sonra ve Erteleme Kapsamında Gerçekleşen İthalat İşlemlerinde Teminatın Çözümünde 88 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Kolaylıktan Yararlanılabilecektir
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde 01/08/1998 tarihinden önce teşvik belgesine bağlanan ancak bu tarihten sonra ve erteleme kapsamında gerçekleşen ithalat işlemlerinde teminatın çözümünde 88 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile getirilen kolaylıktan yararlanılabileceği belirtilmiştir.

Bilindiği gibi 88 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde, KDV Kanununun 4369 sayılı Kanunla kaldırılan 49. maddesinin 2. fıkrasına atfen, 1/8/1998 tarihinden önce teşvik belgesine bağlı olarak ithal edilen yatırım mallarına ait hesaplanan katma değer vergisinin ertelenmesi için gümrük idarelerine verilen teminatların çözümünde, 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin E/3 bölümündeki açıklamalar doğrultusunda aranan gümrük (giriş) beyannamesi, teşvik belgesi, çeki listesi (bulunmadığı hallerde global liste) ve gümrük idarelerince verilen ayniyat esham ve tahvilat alındısının asılları veya noterce onaylı örneklerinin yanı sıra ilgili kurumlardan alınacak onaylı örneklerin veya bu kurumların kayıtları esas alınarak düzenlenecek kanaat getirici herhangi bir yazıyla da ilgili vergi dairesine başvurulabileceği yönünde düzenleme yapılmıştı.

19 Sayılı KDV Sirkülerinde bu uygulamanın, 1/8/1998 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri kapsamında olmak kaydıyla bu tarihten sonra yapılan ithalatlar nedeniyle ertelenen vergilere ilişkin teminatların çözümünde de geçerli olduğu belirtilmiştir.
Söz konusu sirküler aşağıda bilgileriniz sunulmaktadır. 
 
“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 19
 
Konusu
:  01.08.1998 Tarihinden Önce Teşvik Belgesine Bağlanan Ancak Bu  Tarihten Sonra ve Erteleme Kapsamında Gerçekleşen İthalat İşlemlerinde Teminatın Çözümü
Tarihi
: 16.07.2004
Sayısı
: KDVK-19 /2004- 19
İlgili olduğu maddeler
: Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 49/2

1. Giriş:
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 01.08.1998 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgesine bağlı ancak bu tarihten sonra gerçekleşen ve katma değer vergisi teminata bağlanan ithalatlara ait çeki listesinin ibraz edilememesi nedeniyle teminat çözüm işlemlerinin 88 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2. Yasal Düzenlemeler:
Katma Değer Vergisi Kanununda 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ilgili yayımlanan 69 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1/2. Bölümünde 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar alınan yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşımayanlar için erteleme uygulamasının devamı öngörülmüş ertelemeler için verilen teminatların çözümünde ise Kanunun 49/2. maddesi gereğince yayımlanan Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara göre işlem yapılacağı açıklanmıştır.

Bu çerçevede erteleme kapsamında gümrüklere verilen teminatların çözümü, 26 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin E/3 bölümünde sayılan belgelerin ibrazı suretiyle vergi dairesinden alınacak yazı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Ancak, mükelleflerin 01.08.1998 tarihinden önce teşvik belgesine bağlı ve bu tarihten önce erteleme kapsamında gerçekleştirdikleri ithalatlara ait teminatların çözümünde, belge ibrazı yönünden düştükleri zorluklar dikkate alınarak 01.09.2003 tarih ve 25216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 88 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümü ile söz konusu belgelerin ilgili kurumlardan temin edilmiş onaylı örnekleri veya ilgili kurumların kayıtları esas alınarak düzenlenecek kanaat getirici herhangi bir yazı ile vergi dairesine başvurabilecekleri yönünde kolaylık sağlanmış bulunmaktadır.

3. Sonuç:
88 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümündeki açıklamalar esas itibariyle 01.08.1998 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri kapsamında ve 69 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca katma değer vergisi teminata bağlanan ithalatlara ait teminatların çözümüne yöneliktir. Bu kapsamdaki malların ithali 01.08.1998 tarihinden sonra yapılsa dahi, alınan teminatların çözümünde 88 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.
Duyurulur.
 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.