VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/2
 
KONU 107 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.
 
4.1.2008 tarih ve 26746 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 107 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
1.      5 Ocak 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfekiyon İşlerinde (1/2) Oranında Yeniden KDV Tevkifatı Getirilmiştir.
 
 • Daha önce 105 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümü ile kaldırılmış olan fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerindeki tevkifat uygulaması, 107 No’lu KDV Genel Tebliği ile 5 Ocak 2008 tarihinden başlamak üzere (1/2) oranında yeniden başlatılmaktadır.
 • 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile 105 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Tevkifat 5.1.2008 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalara konu işlemler için geçerli olacaktır.
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacakları inceleme raporu  ile iade edilecektir.
 • Aynı işlem dolayısı ile tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuş ise öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iadeye (nakden veya mahsuben) konu olacaktır.
 • İade işlemlerinde önceki tebliğlerde yer alan ve 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliğine aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır.
2.      5 Ocak 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere, Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde (1/2) Oranında KDV Tevkifatı Getirilmiştir.
 
 •  Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin tesliminde, bu Tebliğin yayımını izleyen günden (5.1.2008 tarihinden) itibaren geçerli olmak üzere, (1/2) oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.
Buna göre; kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde alıcılar tarafından (1/2) oranında tevkifat uygulanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
 •  Satıcıların tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iadesinde, mal ihracında iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar geçerli olacaktır. İade talebi bir dilekçe ile yapılacak dilekçeye;
-  tevkifata tabi ürünlerin satış faturalarının dökümünü gösteren liste,    
-  iade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
          
eklenecektir.
 
İade yapılabilmesi için alıcının bu tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV beyannamesini vergi   
dairesine vermiş olması zorunludur.
 
3.      İhracat İstisnası Uygulamasında, Tevsik (İspat) Edici Belge Olarak İbraz Edilen Gümrük Beyannamelerinde İhracatın Gerçekleştiği Tarihi Belirten Açıklama Aranılmayacak, Elektronik Ortamda (VEDOP) Erişilen Bilgilerden Bulunan İhracatın Kapanma Tarihi İstisna Uygulamasında Dikkate Alınacaktır.
 
4.      1.1.2008 Tarihinden İtibaren KDV Oranı % 8’e İndirilen Teslim Ve Hizmetlerin KDV Oranı Uygulamaları İle İlgili Ek Açıklamalar Yapılmıştır.
 
Tebliğde, yiyecek ve içecek sunulan yerler ile geceleme hizmetlerinde indirimli KDV oranı uygulamalarına da açıklık getirilmiştir..     
 
a.         Yiyecek İçecek Sunulan Yerlerde % 8 KDV Oranı Uygulaması
 
Tebliğe göre 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasında yer alan; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranı 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yüzde 8 olarak uygulanacaktır.
 
Bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına yüzde 18 KDV oranı uygulanacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekler (kolalı gazozlar hariç) olarak tarif edilmiştir.
 
Söz konusu işletmeler, toplam hizmet bedeli içinde alkollü içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterecekler ve alkollü içeceklere isabet eden kısım üzerinden yüzde 18, diğer kısım üzerinden yüzde 8 KDV hesaplayarak KDV tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada göstereceklerdir.
 
Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde herhangi bir oran indirimi yapılmadığından buralarda verilen hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18 olarak devam edecektir.Hizmet sunulan iş yerlerinin tanımı “ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ” ve diğer ilgili mevzuata göre yapılacaktır.
 
Öte yandan, yukarıda sayılan hizmet birimlerinin konaklama tesislerinin bünyesinde bulunması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına veya ilgili belediyeye başvurularak, bu yerlerin mahiyetini belirten bir yazı alınması gerekmektedir.
 
Bakanlık veya belediye, söz konusu hizmet birimlerinin mahiyetini ilgili mevzuat çerçevesinde belirleyerek vereceği yazıda açıkça belirtecektir. Konaklama tesislerinin bünyesindeki hizmet birimlerinde sunulan hizmetlerde KDV oranı bu belirleme esas alınarak uygulanacaktır.
 
1/1/2008 tarihi itibariyle faaliyette bulunan konaklama tesisleri, 29/2/2008 tarihine kadar temin edecekleri yazıyı en geç yazının geçerlilik tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Yazının geçerlilik tarihine kadar işletme sahiplerince ilgili mevzuat dikkate alınarak söz konusu yerlerin mahiyeti belirlenecek ve buna göre işlem yapılacaktır. Yazının geçerlilik tarihinden itibaren ise bu yerlerin yazıda belirtilen mahiyetine göre vergi uygulanacaktır.
 
Konaklama tesislerinin veya bünyelerindeki bu tür hizmet birimlerinin 1/1/2008 tarihinden sonra işletmeye açılması halinde, işletmeye açılmadan önce bu yazının temin edilerek vergi dairesine verilmesi zorunludur.
 
Söz konusu yazıların belirlenen süreler içinde temin edilerek vergi dairesine verilmemesi halinde, mahiyetlerine bakılmaksızın bu yerlerde verilecek hizmetlere genel KDV oranı uygulanacaktır.
 
 • Yemek Çeki, Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Durumu
Organizatör firmaların yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı vermek suretiyle ifa ettikleri hizmetlerde müşterilerden tahsil edilen tutar içinde yer alan yemek bedelleri, indirimli orana tabi işlem bedelinin aktarımı mahiyetinde olduğundan, %8 oranında vergilendirilecektir.
 
Organizatör firmaların yaptıkları organizasyon hizmetleri nedeniyle müşterilerden veya yemek hizmetini sunan işletmelerden sağladıkları menfaatler ise genel vergi oranına tabi olacaktır.
 
Organizatör firmaların, yemek hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmeleri nedeniyle bu işlerle ilgili olarak KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca iade talebinde bulunmaları mümkün değildir.
 
Öte yandan, yukarıdaki açıklamalar yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartlarının kullanıldığı yemek hizmetleri için geçerlidir. Bu çek, kupon ve kartların yemek hizmeti dışında ve/veya yemek hizmeti sunmayan işletmelerden temin edilecek mal ve hizmetlerde kullanılması halinde işleme taraf olanlar için ilgili vergi Kanunları esas alınarak gerekli işlemlerin yapılacağı açıklanmıştır.
 
b. Geceleme Hizmetlerinde  % 8  KDV Oranı Uygulaması
 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırasında yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır.
 
Geceleme hizmeti bu işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Konaklama tesisinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecektir.
 
Bunun yanı sıra geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması ya da geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde de söz konusu hizmetler ait oldukları oranda vergilendirilecektir.
 
Ancak, geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi olacaktır.
 
 • Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV İndirim Konusu Yapılamayacaktır.
Yukarıda kapsamı belirtilen geceleme hizmetleri kapsamında sunulan alkollü içeceklere ait yüklenilen KDV tutarları, konaklama tesisleri tarafından hesaplanan KDV tutarlarından indirilemeyecektir. Örneğin; konaklama tesisleri tarafından verilen ve her şey dahil sistem olarak bilinen konaklama hizmet türünde, tek bir fatura düzenlenmekte ve bu bedel içerisinde müşteri konaklama tesisinde verilen hizmetlerin tamamından ya da pek çoğundan oda fiyatı kapsamında mutat olarak yararlanabilmektedir. Böyle bir durumda, müşteriye verilen hizmete uygulanan KDV oranı %8 olacak, ancak bu hizmetlere isabet eden alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen KDV tutarları konaklama tesisleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır.
 
Konaklama tesislerinin alkollü içeceklere isabet eden hizmet bedelini ayrıca fatura etmesi veya bu tutarı faturada ayrıca göstermesi halinde ise hizmet bedelinin alkollü içeceklere isabet eden kısmı üzerinden %18 KDV hesaplanacak ve bu hizmete konu olan alkollü içecekler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı indirim konusu yapılabilecektir.
 
Bu konuda kayıt düzeni hakkında tebliğde detay açıklamalar yer almaktadır.
 
 • Seyahat Acenteleri
Geceleme hizmetinin seyahat acenteleri aracılığıyla verilmesi halinde, hizmeti veren konaklama tesisleri faturayı seyahat acentesine düzenleyebilmektedirler. Bu durumda seyahat acenteleri hizmeti alan kişi veya kuruluşlara ayrıca bir hizmet faturası düzenlemektedir.
 
Konaklama tesisi tarafından seyahat acentesine düzenlenen geceleme hizmetine ilişkin faturada, hizmet bedeli üzerinden yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde % 8 oranında KDV hesaplanacak. Bu hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında da % 8 oranı uygulanacaktır.
 
Acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam bedelin geceleme hizmeti dışındaki her türlü işlemlere ilişkin kısmı organizasyon hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden genel oranda katma değer vergisine tabi olacaktır.
 
 • İndirimli Oran Uygulamasının Yürürlük Tarihinden Önce Başlayıp Bu Tarihten Sonra da Devam Eden Geceleme Hizmetleri
 
1/1/2008 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra biten geceleme hizmetlerinin 1/1/2008 tarihine kadar olan bölümü genel orana, bu tarihten sonra ifa edilen bölümü indirimli orana tabi olacaktır. Geceleme hizmetinin sona ermesini müteakip, Vergi Usul Kanunundaki sürelere bağlı olarak düzenlenecek faturada her iki kısmın ayrıca gösterilmesi ve tabi oldukları oranlar üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.
 
5.      2008Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı: 11.600.- YTL Olarak Belirlenmiştir.
 
6.      Bazı KDV Genel Tebliğlerinde 4.1.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişikliler Yapılmıştır.
 
a)      48 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin (A/2-b) bölümünde deniz, hava ve demiryolu araçlarının imal ve inşasında uygulanan KDV istisnası şartlarında değişiklik yapılmıştır.
 
Yeni düzenleme, 4.1.2008 tarihinden sonra yapılan sözleşmeler kapsamındaki işlemler için geçerli olacaktır. Bu tarihten önce yapılan ve devam eden sipariş sözleşmelerinde önceki uygulamalar geçerli olacaktır.
 
Bu kapsamda sipariş üzerine araçları fiilen imal veya inşa edenler de bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında KDV istisnasından yararlanabilecektir.
 
Araçların bizzat veya sipariş yoluyla imal ve inşasında istisna uygulamasına da açıklık getirilmiştir.
 
b)      84 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin I/1.1 bölümünde “ Mahsup Yoluyla İade” bölümünde değişiklikler yapılmıştır. Tebliğde detay açıklamalar yer almaktadır.
  
c)      84 ve 86 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ile KDV iade alacağı; hak sahibi mükellefin, kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat  sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir.
 
 
 
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş