Numara : 31
Tarih : 28.2.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/31
 
KONU: 108 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği İle; 27.02.2008 Tarihinden İtibaren;
            a-  Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde %90, 
            b- Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde ½ Tevkifat Uygulaması Başlatıldı.

 
 
26.02.2008 tarih ve 26799 sayılı Resmi Gazete’de 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ ile aşağıdaki konularda açıklamalarda bulunulmuştur.
 
A.     Konaklama tesislerinde KDV uygulaması
 • Seyahat acentelerinin geceleme hizmetleri için verdikleri aracılık hizmetleri için düzenledikleri faturalar
 • Konaklama tesislerinin bünyesindeki hizmet birimlerinin niteliğine ilişkin belgelerin ibrazı ve uygulanacak KDV oranı
 
B.     Tevkifat Uygulaması
 • Pamuk, tiftik, yün, yapağı ile ham post ve deri teslimerinde tevkifat
 • Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde tevkifat,
 • Tevkifatı sınırı
-         Tevkifat uygulanmayacak kurumlar
-         600 YTL.’nin altında düzenlenen faturalar için tevkifat uygulaması yoktur. 
 • Tevkifat yapılan kurumların ertesi ayın 15 ine kadar liste halinde bildirim zorunluluğu ve müteselsil sorumluluk,  
 • Yukarıdaki konuların tebliğde yer alan açıklamalarının özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
1-      Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri;
 • Konu hakkında daha önce yayınlanan 107 No.lu KDV Genel Tebliğinin C/2.3 bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten  kaldırılmıştır.
 • 09.02.2008 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren geceleme hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında aktarılan geceleme hizmeti ve buna ilişikin komisyon toplamına %8 KDV oranı uygulanacaktır.
 • Acentenin geceleme hizmetine aracılık karşılığında  konaklama tesisine  fatura düzenlemesi halinde bu faturada gösterilen bedel üzerinden de % 8 KDV hesaplanacaktır
 • Ancak, acentelerin müşteriye düzenleyeceği faturada yer alan toplam tutarın geceleme hizmeti ile buna ilşikin komisyon ücreti dışındaki kısmı ise genel oranda (%18) KDV’ne tabi olacaktır.
 • Acenteler, yukarıdaki işlemler ile ilgili olarak KDV kanununun 29/2 maddesi kapsamında iade talebinde bulunamazlar.
2-      Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinin Niteliğine İlişkin Belge İbrazı
 
 • Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu belgede, yiyecek ve içecek sunulan mekanların açıkça belirtilmiş olması göz önüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca yazı alınması zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi dairesine Turizm İşletmesi Belgesinin  bir örneğinin ibrazı yeterli sayılmıştır.
 • Turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar ise, kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden (Belediyelerden) alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz edeceklerdir.
3-      Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulması
 
Tebliğde, konaklama tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili olarak, 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin B bölümünün 24 ncü sırasına göre kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta , kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulandığı belirtilerek,
 
 • Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama  tesislerinin bünyesindeki lokanta, restaurant, restaurante, alakart lokantası, kahvaltı salonu, açık yemek alanı, yemek terası, kafeterya, snack bar, vitamin bar, pasta salonu, lobi gibi mekanlarda verilen hizmetlerde %8 oranında KDV uygulanacağı,
 • Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde hizmetin alkollü içeceklere (Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  III sayılı listenin  (A) cetvelinde yer alan, kolalı gazozlar dışındaki içecekler) ilişkin kısmına %18 KDV oranı uygulanacağı,
 •  İşletmelerin, toplam hizmet bedeli içinde, alkollü içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterecekleri ve alkollü içeceklere  isabet eden kısım üzerinden %18, diğer kısım üzerinden %8 KDV hesaplayarak KDV tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada gösterecekleri,
 • Konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekanlarda verilen hizmetlerin ise genel vergi oranına (%18) tabi olacağı açıklanmıştır.
4-      Tevkifat Uygulaması
 
a.      27.02.2008 tarihinden itibaren; Pamuk, tiftik, yün, yapağı ile ham post deri teslimlerinde KDV tevkifat oranı %90 olarak uygulanacaktır.
b.      27.02.2008 tarihinden itibaren büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde (sakatat ve bağırsak dahil) ½ oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.
 
5-      Tevkifatın Sınırı
 
 • KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların yukarıda belirtilen teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.
 •  Diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde de, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının (2008 yılı için 600 YTL) altında olması halinde tevkifat uygulanmayacaktır.
 • Bu kapsamdaki tevkifat uygulamasında doğan  iade talepleri 107 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümündeki açıklamalara  göre yerine getirilecektir.
 • Tevkifat uygulamasında, satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15 inci günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

  Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası itibariyle;
a. Faturanın tarih ve numarası,
b. Tevkifat uygulanan malın cinsi, miktarı, tutarı,
c. Teslimin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları,
d. Alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, bir liste halinde düzenlenerek satıcı mükellefler tarafından doğruluğu imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve ertesi ayın 15’ine kadar olan süre içinde vergi dairesine verilecektir.
 
Bu süre içinde söz konusu listeyi vermeyen veya eksik veren satıcılar, alıcının tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödenmemesi halinde Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 

Deloitte Türkiye