Numara : 20
Tarih : 26.1.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/20
 
KONU
 
10 Şubat 2004 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Ekim-Aralık 2003 Geçici Vergi Dönemi Beyannamesi Yazılı Olarak Başvurulması Halinde 16 Şubat 2004 Tarihine Kadar Verilebilecektir
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 11 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; 5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde 10 Şubat 2004 tarihine kadar verilmesi gereken Ekim-Aralık 2003 Geçici Vergi Dönemi Beyannamesinin, zor durumda kalındığı gerekçe gösterilerek, aynı tarihe (10/2/2004) kadar ilgili Defterdarlığa yazılı başvuruda bulunulması halinde 16 Şubat  2004 tarihine kadar verilebileceği yönünde açıklama yapılmıştır.

Diğer yandan, beyannamesini gerek 10 Şubat gerekse 16 Şubat 2004 tarihine kadar verenlerin beyan ettikleri geçici vergiyi 17 Şubat 2004 akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.

Defterdarlıklara verilmek üzere hazırladığımız zor durum dilekçesi örneğine aşağıda yer verilmiştir. Defterdarlıkların matbu (form) dilekçe kullanmadıkları durumda bu örneği kullanabilirsiniz.

Söz konusu gelir vergisi sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/11
 
Konusu
: Geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödenme zamanı
Tarihi
: 23/01/2004
Sayısı
: GVK- 11/2004-3/Geçici Vergi Beyannamesi-2
 
 
İlgili olduğu maddeler
: Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 25
İlgili olduğu kazanç türleri
: Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı

1 - Giriş
Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 02.01.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Konuya ilişkin gerekli açıklamalar 10 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

2. Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi
Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, geçici vergi beyannamelerinin, ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Buna göre, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Şubat 2004 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, kapanış işlemlerinin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedeniyle zor durumda kalındığı ifade edilerek Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 16 Şubat tarihine kadar verilebilmesi talep edilmiştir.

Mükelleflerin taleplerine gerekçe olarak gösterilen hususlar, Bakanlığımızca zor durum kabul edilmekle birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununda topluca beyanname verme süresini uzatan bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinde, zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olan mükelleflerin beyan süresi bitmesinden önce ayrı ayrı müracaatta bulunmaları halinde kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere Bakanlığımızca mühlet verilmesine imkan tanınmaktadır. Bu maddenin son fıkrasında da Maliye Bakanlığının mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebileceği düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamesine münhasır olmak üzere, 10 Şubat 2004 tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile zor durumda bulunduğunu belirterek başvuran mükelleflere süre verilmesi konusunda Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla, zor durumda bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili Defterdarlıklara yazılı olarak başvurmaları halinde Defterdarlıklarca, Ekim-Aralık 2003 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 16 Şubat tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilebilmesi hususunda süre tanınabilecektir.

Öte yandan, beyannamesini gerek 10 Şubat, gerekse 16 Şubat tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Şubat 2004 tarihi akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur. 
 
Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI”
 
ZOR DURUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:
 
“......   Defterdarlığına
 
.... Vergi Dairesinin ....  vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.
 
5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde 10 Şubat 2004 tarihine kadar vermemiz gereken Ekim-Aralık 2003 Geçici Vergi Dönemine ilişkin geçici vergi beyannamemizi, hesap dönemi kapanış işlemlerimizin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedeniyle süresinde verme imkanımız bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle, Ekim-Aralık 2003 Geçici Vergi Dönemine ilişkin geçici vergi beyannamemizin 16 Şubat 2004 tarihine kadar verilebilmesi için Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesi hükmüne göre tarafımıza süre verilmesi husunda gereğini arz ederiz.”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.