Numara : 92
Tarih : 27.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/92
 
KONU

1/1/2006’dan Geçerli Damga Vergisi Tutarları

 
Bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26036) yayımlanan 45 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde 2006 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları açıklanmıştır. Söz konusu  maktu vergi tutarları 2005 yılı için uygulanan tutarların aynı yılın yeniden değerleme oranı olan % 9,8 oranında artırılması suretiyle tespit edilmiştir.
 
Bu çerçevede, Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında her bir kağıt için hesaplanacak damga vergisi tutarına ilişkin üst sınır 1/1/2006 tarihinden itibaren 878.400,00 YTL olarak belirlenmiştir.
 
Buna göre 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi miktarları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.
 
(1) SAYILI TABLO
 
I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
 
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
 
1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 7,5)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine  göre kira bedeli              
    üzerinden)
(Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler
    dahil)  
 
(Binde 1,5)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:
 
1.  Tahkimnameler
(19,70 YTL)
2.  Sulhnameler
(19,70 YTL)
3.  Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında   
     düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler    
     dahil)
 
(109,80 YTL)
II. Kararlar ve mazbatalar
 
 1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak     
     Danıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:
 

 a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(19,70 YTL)
 2. İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların    
     yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları
    (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tâbi ihale
    kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red
    ve iade olunur.)
 
(Binde 4,5)
III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar
 
 1. Ticarî ve mütedavil senetler:
 
  a) Emtia senetleri:
 
   aa) Makbuz senedi (Resepise)
(7,10 YTL)
   ab) Rehin senedi (Varant)
(4,30 YTL)
   ac) İyda senedi
(1,00 YTL)
   ad) Taşıma senedi
(0,50 YTL)
  b) Konşimentolar
 (4,30 YTL)
  c) Deniz ödüncü senedi
(Binde 7,5)
  d) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 7,5)
 2. Ticarî belgeler:
 
  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(7,10 YTL)
  b) Resmî  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
 
   ba) Bilançolar
(15,30 YTL)
   bb) Gelir tabloları
(7,60 YTL)
   bc) İşletme hesabı özetleri
(7,60 YTL)
  c) Barnameler
(1,00 YTL)
  d) Tasdikli manifesto nüshaları
(3,20 YTL)
  e) Ordinolar
(0,50 YTL)
  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
(3,20 YTL)
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar
 
 1. Makbuzlar:
 
 a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar
 
 
 
 
 
(Binde 7,5)  
 
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar
 
 
 
 
 
 
(Binde 6)
 c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
 
(Binde 6)
 d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
 
(Binde 6)
 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir):
 

  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere  verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
 
 
(0,50 YTL)
  b) Vergi beyannameleri:
 
  ba)  Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(19,70 YTL)
  bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri
(26,30 YTL)
  bc)  Katma değer vergisi beyannameleri
(13,10 YTL)
  bd)  Muhtasar beyannameler
(13,10 YTL)
  be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
 
(13,10 YTL)
  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
(26,30 YTL)
  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(9,80 YTL)
  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(9,80 YTL)
 3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri
 
 
(0,50 YTL)
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.