Numara : 111
Tarih : 21.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/111

 
KONU
1/1/2007’den Geçerli Damga Vergisi Tutarları
 
 
20 Aralık tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26382) yayımlanan 47 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde 2007 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları açıklanmıştır. Söz konusu  maktu vergi tutarları 2006 yılı için uygulanan tutarların aynı yılın yeniden değerleme oranı olan % 7,8 oranında artırılması suretiyle tespit edilmiştir.
 
Bu çerçevede, Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında her bir kağıt için hesaplanacak damga vergisi tutarına ilişkin üst sınır 1/1/2007 tarihinden itibaren 946.915,20 YTL olarak belirlenmiştir.
 
Buna göre 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi miktarları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.
 
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 
 
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
 
 
 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
 
 
 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 7,5)
 
 
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)
 
(Binde 1,5)
 
 
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 7,5)
 
 
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 7,5)
 
 
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)
 
(Binde 1,5)
 
 
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
 
 
 
1. Tahkimnameler
(21,20 YTL.)
 
 
2. Sulhnameler
(21,20 YTL.)
 
 
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
   
(118,30 YTL.)
 
 
II. Kararlar ve mazbatalar
 
 
 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
 
 
 
a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
 
 
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(21,20 YTL.)
 
 
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve
kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları
(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale
kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin
vergi red ve iade olunur.)
       
(Binde 4,5)
 
 
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
 
 
 
1. Ticari ve mütedavil senetler:
 
 
 
a) Emtia senetleri:
 
 
 
aa) Makbuz senedi (Resepise)
(7,60 YTL.)
 
 
ab) Rehin senedi (Varant)
(4,60 YTL.)
 
 
ac) İyda senedi
(1,00 YTL.)
 
 
ad) Taşıma senedi
(0,50 YTL.)
 
 
b) Konşimentolar
(4,60 YTL.)
 
 
c) Deniz ödüncü senedi
(Binde 7,5)
 
 
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 7,5)
 
 
2. Ticari belgeler:
 
 
 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(7,60 YTL.)
 
 
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
 
 
 
ba) Bilançolar
(16,40 YTL.)
 
 
bb) Gelir tabloları
(8,10 YTL.)
 
 
bc) İşletme hesabı özetleri
(8,10 YTL.)
 
 
c) Barnameler
(1,00 YTL.)
 
 
d) Tasdikli manifesto nüshaları
(3,40 YTL.)
 
 
e) Ordinolar
(0,50 YTL.)
 
 
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
(3,40 YTL.)
 
 
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
 
 
 
1. Makbuzlar:
 
 
 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle,
kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva
eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler
nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara
nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden
kağıtlar
           
(Binde 7,5)
 
 
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
           
(Binde 6)
 
 
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
 
(Binde 6)
 
 
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
 
(Binde 6)
 
 
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
 
 
 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
   
(0,50 YTL.)
 
 
b) Vergi beyannameleri:
 
 
 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(21,20 YTL.)
 
 
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
(28,30 YTL.)
 
 
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
(14,10 YTL.)
 
 
bd) Muhtasar beyannameler
(14,10 YTL.)
 
 
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)
 
(14,10 YTL.)
 
 
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
(28,30 YTL.)
 
 
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(10,50 YTL.)
 
 
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri
 
(10,50 YTL.)
 
 
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
 
(0,50 YTL.)
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş