Numara : 47
Tarih : 28.7.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/47
 
KONU

1 Ağustos 2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere KDV’de Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Yeni Düzenlemeler

 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G.: 3/7/2005; 25864) 95 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile uygulamaya konulan kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin olarak 1 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olmak üzere bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler bazı hizmetlere ilişkin tevkifat oranı değişikliği, tevkifat yapmakla sorumlu kuruluşlara yapılan ilave ve kısmi tevkifata tabi tutulmuş hizmet ifaları nedeniyle yapılacak KDV iadesi konularına ilişkindir.

1.     
Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına Kote Edilmiş Şirketler Bazı Hizmet Alımları İçin KDV Tevkifatı Yapmakla Sorumlu Kuruluşlar Arasına Alınmıştır
1 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olmak üzere; hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler aşağıda belirtilen hizmet alımları için kendilerine düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV üzerinden yanlarında gösterilen oranlarda yapacakları KDV tevkifatını 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde açıklanan şekilde (91 Seri Nolu Tebliğle getirilen düzenlemelerin ayrıntısı için 1 Mart 2004 tarihli ve 2004/38 sayılı Vergi Sirkülerimize bakılabilir) vergi dairesine yatıracaklardır.
KDV Tevkifatı Yapılacak Hizmet
Tevkifat Oranı
Yapım işleri
1/3
Yemek servisi
1/2
Bahçe ve çevre bakım
1/2
Özel güvenlik
1/2
Temizlik
2/3

Söz konusu şirketler 3/7/2005 tarihinden önce sözleşmeye bağlanmış ve devam etmekte olan işlerle ilgili olarak düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV üzerinden tevkifat yapmayacaklardır. Diğer yandan, yukarıda sayılanların dışındaki hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen faturalardaki KDV tutarları tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Diğer yandan, hisse senetleri İMKB’ye kote edilen bir şirket aynı zamanda 91 nolu tebliğde sayılan diğer kurum ve kuruluşlardan olduğu takdirde kısmi tevkifat uygulamasının nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik vardır. Örneğin, hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş bir bankanın hangi esaslara göre kısmi tevkifat yapacağı açık değildir. 91 nolu tebliğe göre bütün bankalar yukarıda sayılan hizmetlerin yanısıra danışmanlık ve denetim hizmetleri ile makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin olarak kendilerine düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV üzerinden kısmi tevkifat yapmak zorundadır. Hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş bir bankanın da yukarıda sayılanlara ek olarak söz konusu hizmetler için de kısmi tevkifat uygulayıp uygulamayacağı açık değildir. Bize göre hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş bir bankanın (özel finans kurumları ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil) yukarıda sayılan hizmetlerin yanısıra danışmanlık ve denetim hizmetleri ile makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin olarak da kısmi tevkifat uygulaması gerekir.
Yukarıdaki belirlemeye göre hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketlerin yapım işlerine ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için de kısmi tevkifat uygulayıp uygulamayacakları açıklığa kavuşturulmalıdır. Yapım işlerinin yanısıra bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, 91 nolu tebliğde kısmi tevkifata konu hizmetler arasında sayılmıştır. Ancak 95 nolu tebliğde, hisse senetleri İMKB’ye kote şirketler için sadece yapım işlerine yer verilmiş bu işlerle ilgili söz konusu hizmetlere yer verilmiştir. Bu belirleme, bu şirketlerin sadece doğrudan yapım işlerini kısmi tevkifata konu edeceği, bu işlerle ilgili mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinin kısmi tevkifata konu edilmeyeceği şeklinde yorumlanabilmektedir. Gelir İdaresinin bu konuyu açıklığa kavuşturması gerekmektedir.

2.      KDV Kısmi Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır
1 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olmak üzere, 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliği çerçevesinde yapılan KDV kısmi tevkifat oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Tevkifat Uygulanacak İşlemler
Tevkifat Oranı
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri
1/3
Temizlik hizmetleri
2/3
Bahçe ve çevre bakım hizmetleri
1/2
Özel güvenlik hizmetleri
1/2
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
1/3
Her türlü yemek servisi (yemek kuponları hariç)
1/2
Danışmanlık ve denetim hizmetleri
1/2

95 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenleme sonrasında kısmi KDV tevkifatı yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşların listesi aşağıdaki gibi oluşmuştur. Bu kurum ve kuruluşlar, yukarıda yer verilen hizmet alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan KDV’yi tevkifata tabi tutmak zorundadırlar. Bununla birlikte, bu kuruluşların tevkifat kapsamına giren hizmetleri birbirlerine ifa etmelerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar ve özel finans kurumları,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca “yapım işleri”, “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri”, “özel güvenlik hizmetleri” ile “yemek servis hizmetleri”ne ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.),
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler.

3.     
 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Kapsamında Yapılan Kısmi Tevkifatlarla İlgili İade Uygulaması
91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde düzenlenen tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

3.1. Teminatsız ve İncelemesiz Mahsuben İade Sınırı
1 Ağustos 2005 tarihinden itibaren 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde düzenlenen tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının “kendi vergi borçlarına” mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000.-YTL’yi (1.000.-YTL dahil) aşmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanmış olması şartıyla, inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.

1 Ağustos 2005 tarihinden önce 1 000 YTL’ nin altındaki “kendi vergi borcuna” mahsup talepleri için alınan teminatların çözümüne ya da mahsuben iadenin yapılmasına ilişkin incelemenin başlamamış olması, incelemeye başlanılmış ise inceleme elemanının iade yapılmasına engel bir görüşünün bulunmaması halinde yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

3.2. Yapım İşlerinde İade Uygulaması
Yapım işlerine ait katma değer vergisi tevkifatından doğan “mahsuben” iade taleplerinin 1 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yeminli mali müşavir tasdik raporu karşılığında da yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde tevkifata tabi tutulan işlemlerden yalnızca yapım işlerinden doğan mahsuben iade talepleri banka teminat mektubu ve

İnceleme raporu yanında yeminli mali müşavir tasdik raporu karşılığında da yerine getirilecektir. Yeminli mali müşavir tasdik raporlarında mal ihracı için öngörülen limit geçerli olacaktır.

Yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mahsuben iade, 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/3) numaralı bölümünde belirtilen vergi ve SSK prim borçları için geçerlidir. Mükellefin kendi vergi borçları için mahsup talep etmiş olması halinde yukarıda 3.1. bölümündeki açıklamalar çerçevesinde teminat ve inceleme raporu yanında yeminli mali müşavir tasdik raporu da aranılmayacaktır.

Öte yandan, 3 Temmuz 2005 tarihinden önce teminat karşılığında veya vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesi gereken mahsuben iadeler için, teminatın çözümüne ya da mahsuben iadenin yapılmasına ilişkin incelemenin başlamamış olması halinde de yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilebilecektir. İnceleme başladıktan sonra talepte bulunulması halinde ise bu talep inceleme elemanının yeminli mali müşavir tasdik raporu karşılığında iade yapılmasına engel bir görüşünün bulunmaması halinde yerine getirilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.