Numara : 30
Tarih : 20.2.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/30
 
KONU 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile getirilen “Avans Kar Payı Dağıtımı” hakkında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 
Bilindiği üzere 03 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No.lu Genel Tebliği’nin 15.6.6 “Avans Kar Payı Dağıtımı” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göre; Kurumlar vergisi mükellefleri, geçici vergi dönemleri itibariyle doğan ticari karları üzerinden avans kar payı dağıtabileceklerdir.
 
Söz konusu tebliğe göre, avans kar payı dağıtımı için yapılması gerekenler, ana başlıkları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.
  1.  Ana mukavelenamede değişiklik yapılması,
  2. Genel Kurul Kararı ve Yönetim Kurulu Kararı gerekliliği,
  3. Avans olarak dağıtılan kar payı dağıtılabilir karın yarısını geçemez.
  4. Avans olarak dağıtılan kar payı üzerinden % 15 stopaj yapılır.
  5. Ortaklar yönünden elde etme süresi ve geriye çağırma,
  6. Örtülü kazanç dağıtımı hükümlerinin uygulanmayacağı

gibi konular söz konusu tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır.
 
Bu tebliğ ile yapılan düzenleme; sadece Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kapsamındaki şirketler için uygulanan bu yöntemin, tüm kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerli olmasını sağlıyordu.
 
Ancak, “Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği” (VAVEK) tarafından 1 No.lu tebliğin 15.6.6 bölümünde düzenlenen “Avans Kar Payı Dağıtımı”nın, kamunun bir gelirden yasal dayanağı olmaksızın vazgeçmesi sonucunu doğuran bir işleme gidildiği iddiası ile iptal davası açılmıştır.
 
Açılan iptal davası neticesinde Danıştay 4.Dairesi konuyu inceleyerek aşağıdaki sonuca varmıştır.
 
“Kanunda açıkça verilmiş bir yetki olmadığı halde, Kanunda düzenlenmemiş olan bir konuda ve yorumu aşıp bir verginin konulması, kaldırılması veya değiştirilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde düzenleme yapma yetkisi bulunmayan davalı idare tarafından, bu konunun tüm sermaye şirketlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesinde hukuka uyarlık görülmediğinden, Tebliğin bu bölümü için 2577 sayılı Kanunun yürütmenin  durdurulmasına ilişkin 27 nci maddesinde yer alan koşulların gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 1 sıra No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 15.6.6 bölümüne ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüyle, bu kısmın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”
 
Buna göre; Maliye Bakanlığının Kanunda düzenlenmemiş bir konuda, düzenleme yetkisi bulunmadığından hareketle 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 15.6.6 “Avans Kar Payı Dağıtımı” başlıklı bölümü hukuka aykırı bulunarak Danıştay 4. Dairesince yürütülmesi durdurulmuştur. (18.10.2007 tarih ve 2007/2364 Esas No.lu Karar)
 
Söz konusu danıştay kararı için tıklayınız.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye