Numara : 23
Tarih : 28.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/23
 
KONU
 
1 Ocak 2004’ten Geçerli Olmak Üzere SSK Primine Esas Alt Sınır 549.630.000.- TL, Üst Sınır 2.748.150.000.-TL Olarak Belirlenmiştir
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 25360) yayımlanan 5073 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasında 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik çerçevesinde, aynı tarihten geçerli olmak üzere, SSK priminin hesabına esas alt sınır 549.630.000.-TL, üst sınır ise 2.748.150.000.-TL olarak belirlenmiştir. Aynı Kanun ile yapılan diğer bir düzenlemeye göre, 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri arasında, SSK primine esas alt sınırdan daha az ücret geliri olanların ücretleri ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanacaktır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli şekli aşağıdaki gibidir.
“Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 18.321.000 TL., üst sınırı ise alt sınırın beş katıdır. Günlük kazanç alt sınırı her yıl 1 Ocaktan geçerli olmak üzere, yıllık programda öngörülen yıl sonu tüketici fiyat indeksi tahmini artış oranı kadar artırılarak bulunan tutara, gayrisafi yurt içi hâsıla sabit fiyatlarla gelişme hızı tahmini artış oranı uygulanmak suretiyle belirlenir. Ancak yıl içinde, tüketici fiyat indeksi artış oranının yıl sonu için öngörülenden daha yüksek gerçekleşmesi halinde, öngörülen oranın aşıldığı ayı takip eden ay başından geçerli olmak üzere günlük kazanç alt sınırı Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenir. Bu şekilde belirlenecek günlük kazanç alt sınırının hesabında 1.000 liranın kesirleri 1.000 liraya tamamlanır.”

5073 sayılı Kanun ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde ile, 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri arasında, SSK primine esas alt sınırdan daha az ücret geliri olanların ücretleri ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması esası benimsenmiştir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için,  bu tarihler arasındaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 2.8.2004 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Uygulamanın usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenerek duyurulacaktır.

506 sayılı Kanuna eklenen söz konusu geçici 90 ıncı madde aşağıdaki gibidir.

“GEÇİCİ MADDE 90.- 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri arasında; sigortalının günlük kazancı, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tümü, bu tarihler arasındaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 2.8.2004 tarihine kadar verilmesi kaydıyla Hazinece karşılanır.
Hazinece karşılanacak tutarları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Hazinece karşılanacak olan prim tutarının Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.