Numara : 63
Tarih : 27.4.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/63
 
KONU
 
1 Sayılı Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 1 Sayılı Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirkülerinde yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanların yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Buna göre, yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezisine katılmak amacıyla yurt dışına çıkılmak istendiğinin ilgili oda ve birlikçe belirlenmesi halinde, bu amaçla heyet olarak değil münferit olarak yurt dışına çıkıldığı durumlarda da harç aranmayacaktır.
Söz konusu Sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri/1 
Konusu
: Yurt dışı çıkış harcı
Tarihi
: 15.04.2004
Sayısı
: YDÇH-1/2004-1
 
 
İlgili olduğu kanunlar
: 4705 sayılı Kanun

1 – Giriş:
Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanlar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Yasal düzenleme:
Bilindiği üzere, 12.7.2001 gün ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hariç) Türk Vatandaşlarından çıkış başına 70.000.000.TL harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

28.7.2001 gün ve 24476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yurt dışına çıkışlarda harç alınmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

27.1.2004 gün ve 25359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak izleyen günde yürürlüğe giren 2003/6719 sayılı Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik

Yapılmasına ilişkin Karar ile adı geçen Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesinin sonuna (z) bendi eklenmiştir.
Söz konusu düzenleme ile eklenen (z) bendinde, yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanlar, Kararnamenin 5 inci maddesinin sonuna eklenen 17 nci fıkra hükmü gereğince bağlı bulundukları meslek odası veya birliğince verilen belgeyi ibraz etmeleri halinde yurt dışı çıkış harcından müstesna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 2001/2762 sayılı Kararnamenin 5 inci maddesinde, 4 üncü maddede sayılan ve yurt dışı çıkış harcından bağışık tutulan kişilerin bu maddede belirtilen belgeleri hudut çıkış kapılarında çıkış işlemini yapan emniyet görevlisine ibraz edecekleri belirtilmiştir.

3-Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanların yurt dışına çıkış harcı uygulaması:
Söz konusu Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesinin sonuna eklenen (z) bendi ile yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanların yurt dışına çıkışları istisna kapsamına alınmıştır.

Heyet, bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk olmakla birlikte, yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezisine katılmak amacıyla yurt dışına çıkılmak istendiğinin ilgili oda ve birlikçe belirlenmesi halinde münferit çıkışlarında bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre;
1- Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine heyet halinde çıkışlarda;
a) Heyete katılanların toplu halde çıkış yapacak olması durumunda, bağlı bulundukları meslek odası veya birliğince adı-soyadı ve kimlik bilgileri ile çıkış yapılacak ülke ve çıkış amacını belirtir şekilde bir yazının heyet adına heyet listesiyle birlikte düzenlenerek verilmesi,
b) Heyete katılanların toplu halde değil de ayrı ayrı çıkış yapacak olması durumunda ise, bağlı bulundukları meslek odası veya birliğince yukarıda belirtilen bilgileri içeren yazının her bir katılımcı adına veya katılımcı grubu adına düzenlenerek verilmesi,
2-Fuar organizasyonlarında ise, meslek odalarına veya birliklerine bağlı kişilerin veya bunların temsilcilerinin bağlı bulunan oda veya birlikten adı-soyadı ve kimlik bilgileri ile çıkış yapılacak ülke ve çıkış amacını belirtir şekilde bir yazının organizasyona katılacak her bir kişi veya temsilci adına ayrı ayrı düzenlenerek verilmesi,
halinde yurt dışına çıkışlarda harç aranılmayacaktır.
Duyurulur.
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.