Numara : 61
Tarih : 15.10.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/61
 
  
KONU
 
2002/60 Sayılı Sirkülerimizle İlgili Açıklama (Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Gündelikler) 
 

2002/60 sayılı Vergi Sirkülerimizde, 2002/4808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen taban aylık katsayısına göre 1 Ekim 2002 tarihinden geçerli olmak üzere değişen kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna gündelikler ile GVK Madde 23/11 ve 25/13 uygulamasında vergiden istisna edilen tavan tutarlara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
 
Bu bilgilere ilişkin olarak bazı müşterilerimizden gelen açıklama taleplerinden, konuya ilişkin olarak tereddütlerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu tereddütlerin odak noktasını 1/10/2002-31/12/2002 arasında kıdem tazminatı ve gelir vergisinden müstesna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarlarının hesaplanmasında hangi taban aylık katsayısının esas alınacağı oluşturmaktadır.
 
1) Kıdem Tazminatı Tavanı
Söz konusu Kararda, taban aylık katsayısına ilişkin olarak yer alan ifade aynen aşağıya alındığı gibidir.
 
“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca taban aylığı göstergesine uygulanan ve halen 213.300 olan taban aylık katsayısı 313.300’e yükseltilmiştir.
 
Ancak, yükseltilen bu katsayı 1/10/2002-31/12/2002 tarihleri arasındaki dönemlerde yapılacak ödemelerde 288.300 olarak uygulanır.
 
1/10/2002-31/12/2002 tarihleri arasındaki dönemde uygulanmayan 25.000 taban aylık katsayısına isabet eden tutarlar ise defaten 2003 yılı Ocak ayının 15 inde, aylık ödenen süreler dikkate alınarak, tahakkuk ettirilip ödenir. Ölüm, istifa ve emeklilik gibi nedenlerle memuriyetten ayrılma hallerinde bu döneme ait 25.000 taban aylık katsayı farkından doğan tutarlar da aynı şekilde 2003 yılı Ocak ayının 15 inde, aylık ödenen süreler dikkate alınarak, tahakkuk ettirilip ödenir. T.C. Emekli Sandığınca yapılacak ödemelerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.”
 
2002/4808 sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca İl Valiliklerine gönderilen 10.10.2002 tarihli ve 25241 sayılı Tel Emrinde yapılan açıklama aynen aşağıya alınmıştır.
 
1) Kamu personelinin özlük haklarına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/10/2002 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca taban aylığı göstergesine uygulanan ve halen 213.300 olan taban aylık katsayısı 313.300’e yükseltilmiştir.
 
Ancak, yükseltilen taban aylık katsayısı 1/10/2002-31/12/2002 tarihleri arasındaki dönemde yapılacak aylık, ikramiye ve kıdem tazminatı gibi ödemelerde 288.300 olarak uygulanacaktır.
 
1/10/2002-31/12/2002 tarihleri arasındaki dönemde uygulanmayan 25.000 (313.300-288.300=25.000) taban aylık katsayısına isabet eden aylık, ikramiye ve kıdem tazminat tutarları ise defaten 2003 yılı Ocak ayının 15 inde, aylık ödenen süreler dikkate alınarak, 2003 yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden tahakkuk ettirilip ödenecektir. Ölüm, istifa ve emeklilik gibi nedenlerle memuriyetten ayrılma hallerinde bu döneme ait 25.000 taban aylık katsayı farkından doğan aylık, ikramiye ve kıdem tazminat tutarları da aynı şekilde 2003 yılı Ocak ayının 15 inde, aylık ödenen süreler dikkate alınarak, tahakkuk ettirilip ödenecektir. T.C. Emekli Sandığınca yapılacak ödemelerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.”
 
Bilindiği gibi, İş Kanunun 14 üncü maddesine göre,  toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
 
Bu çerçevede, yukarıda yer verilen yasal metinler ışığında, 1/10/2002 ila 31/12/2002 tarihleri arasında kıdem tazminatına hak kazandıran işlemler nedeniyle yine bu tarihler arasında ilgilisine ödenecek kıdem tazminatının tavanı, 288.300 taban aylık katsayısına göre hesaplanan 1.235.150.000.-TL olarak uygulanmalıdır. Ancak yine aynı esaslar çerçevesinde, bu döneme ait 25.000 taban aylık katsayı farkından doğan kıdem tazminatı tutarlarının 2003 yılı Ocak ayının 15 inde, aylık ödenen süreler dikkate alınarak, tahakkuk ettirilip ödenmesi gerekmektedir.
 
Bize göre, 1/10/2002 ila 31/12/2002 tarihleri arasındaki dönemde yapılacak kıdem tazminatı ödemelerinde 313.300 taban aylığı katsayısına göre hesaplanan 1.260.150.000.- TL tavanı esas almak İş Kanununa aykırılık oluşturacağı gibi, bu tutara göre hesaplanan kıdem tazminatı ile 1.235.150.000.-TL’na göre hesaplanan kıdem tazminatı arasındaki farkı vergiye tabi net ücret ödemesi sayıp brütleştirmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutmak gerekecektir.
 
2003 yılı başından geçerli olmak üzere herhangi bir katsayı değişikliği yapılmadığı sürece, 2002/4808 sayılı Karara göre 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yapılacak kıdem tazminatı ödemelerinde tavan 1.260.150.000.- TL olarak dikkate alınacaktır.
 
2) 1/10/2002 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı
01/10/2002 tarihinden itibaren ödenen çocuk zammının (yardımının) 1.632.500.-TL gelir vergisinden müstesnadır (en fazla iki çocuk için dikkate alınır). (Çocuk zammının hesabına esas oluşturan aylık katsayısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

 
3) 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları
2003 yılı başından geçerli olmak üzere herhangi bir katsayı değişikliği yapılmadığı sürece, Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündeliklerin hesabında dikkate alınan aylık ücret tutarları 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi değişecektir.
  
01/01/2003’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (TL)
623.475.000 ve daha fazlası
15.000.000
617.598.000 – 623.474.999
13.000.000
545.768.000 – 617.597.999
11.000.000
486.998.000 – 545.767.999
10.000.000
343.174.750 – 486.997.999
  9.000.000
343.174.749 ve daha az
  8.000.000
 
Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında 2002/3601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır. Buna göre, 01/01/2003 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/01/2003’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
623.475.000 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
617.598.000 – 623.474.999
III
8000 ek göstergeli kadrolar
529.443.000 – 617.597.999
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
343.174.750 – 529.442.999
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
343.174.749 ve daha az
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1)   Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2)   Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3)   Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
4)   Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
5)   Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 617.598.000.-TL’nı aşanlar için %100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
6)   Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
 
4) Özel Sigorta Şirketlerince 01/01/2003 Tarihinden İtibaren Ödenecek Emekli Aylığı ve İkramiyesinde Gelir Vergisinden Müstesna Tutarlar
2003 yılı başından geçerli olmak üzere herhangi bir katsayı değişikliği yapılmadığı sürece, GVK’nun 4697 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 23/11 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli aylığı tutarı 01/01/2003 tarihinden itibaren 2.402.900.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.
 
GVK’nun 4697 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 25/3 maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek emekli ikramiyesi tutarı 01/01/2003 tarihinden itibaren 37.804.500.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.