Numara : 65
Tarih : 31.12.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/65
 
 
 
KONU
  
2003 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (GMSİ istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, özel indirim, gelir vergisi tarifesi , özel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemeler, yatırım indirimi uygulamasında asgari yatırım tutarı)
 
 
30/12/2002 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24979) yayımlanan 2002/5000 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gelir Vergisi Kanununun 23/8, 31 ve 103 üncü maddelerinde yer alan tutarlar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, özel emeklilik ve sigorta şirketlerince yapılan ödemelerden GVK madde 94 gereği yapılan stopaj oranları da yeniden belirlenmiştir.
 
Diğer yandan Maliye Bakanlığınca yayımlanan 246 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.:28/12/2002; 24977) gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı ile yatırım indirimi uygulamasında esas alınacak asgari yatırım tutarlarına ilişkin belirlemeler yapılmıştır.
 
Söz konusu tutarlar ve oranlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
1) Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna
Gelir Vergisi Kanunun 21 inci maddesinde yer alan ve 2002 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 950.000.000 lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2003 yılında elde edilen kira gelirleri için 1.500.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
2) Personele Verilen Günlük Yemek Bedelinde İstisna  
Gelir  Vergisi  Kanununun 23/8  inci  maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde  yemek verilmek suretiyle  sağlanan menfaatlere  ilişkin istisna tutarı, 2003 takvim yılında uygulanmak üzere 6.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
3) Özel İndirim Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1/1/2003 tarihinden itibaren elde edilen ücretlere uygulanmak üzere, günde (1.500.000), ayda (45.000.000), yılda (540.000.000) lira olarak tespit edilmiştir.
 
Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde günde (2.100.000), ayda (63.000.000), yılda (756.000.000) lira olarak uygulanır.
 
4) Gelir Vergisi Tarifesindeki Gelir Dilimleri
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2003 takvim takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
    5.000.000.000 liraya kadar
% 15
  12.000.000.000 liranın   5.000.000.000 lirası için      750.000.000 lira, fazlası
% 20
  24.000.000.000 liranın 12.000.000.000 lirası için   2.150.000.000 lira, fazlası
% 25
  60.000.000.000 liranın 24.000.000.000 lirası için   5.150.000.000 lira, fazlası
% 30
120.000.000.000 liranın 60.000.000.000 lirası için 15.950.000.000 lira, fazlası
% 35
120.000.000.000 liradan fazlasının 120.000.000.000 lirası için
  36.950.000.000 lira, fazlası
 
% 40
 
5) Özel Sigorta ve Emeklilik Şirketleri Tarafından Yapılacak Ödemelerde Stopaj Oranları
Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde belirtilen tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından,
 
a)      On yıl süre ile prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden       % 15;
b)      On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süre ile prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden % 10;
c)      Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden % 5;
 
Gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır (30 Aralık 2002 tarihinden itibaren).
 
6) Yatırım İndirimi Uygulamasında Esas Alınacak Asgari Yatırım Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan teşvik belgeli yatırımlara ait en az yatırım tutarları; 1/1/2003 tarihinden itibaren ticari ve sınai yatırımlar için 280 milyar, zirai yatırımlar için 57 milyar lira olarak uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.