Numara : 26
Tarih : 9.2.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/26
 
KONU
 
2003 Yılı Hesap Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Yazılı Olarak Başvurulması Halinde Mart ve Nisan 2004 Sonuna Kadar Verilebilecektir
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 14 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; mükelleflerin 5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde zor durumda kaldıklarını gerekçe göstererek, 15 Mart 2004 tarihine kadar verilmesi gereken 2003 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin yazılı olarak başvurulması halinde 31 Mart 2004 tarihine kadar, 15 Nisan 2004 tarihine kadar verilmesi gereken 2003 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ise yine yazılı olarak başvurulması halinde 30 Nisan 2004 tarihine kadar verebilecekleri yönünde açıklama yapılmıştır.

Süre uzatımına ilişkin yazılı başvuruların yıllık gelir vergisi beyannamesinde 15 Mart 2004, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde ise 15 Nisan 2004 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Diğer yandan, beyannamelere göre tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisinin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığından yıllık gelir vergisi Mart ve Temmuz 2004 aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, yıllık kurumlar vergisi ise Nisan  2004 ayında tek taksitte ödenecektir.

Defterdarlıklara (Defterdarlıkların yetki devrettikleri durumda vergi dairelerine) verilmek üzere hazırladığımız zor durum dilekçesi örneğine aşağıda yer verilmiştir. Defterdarlıkların matbu (form) dilekçe kullanmadıkları durumda bu örneği kullanabilirsiniz.
Söz konusu gelir vergisi sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/14
Konusu            : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Zamanları       
Tarihi               : 06/02/2004    
Sayısı               : GVK-14/2004-6/ Yıllık Beyanname      
                       
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve 117 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 21 ve 49       
İlgili olduğu kazanç türleri      : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücretler, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar          
 
1 – Giriş 
Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda 02.01.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Konuya ilişkin gerekli açıklamalar 10 ve 12 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır. Söz konusu beyannamelerin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin talepler bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması  
Gelir Vergisi Kanununun 92 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere göre 2003 yılı gelirlerine ait gelir vergisi beyannamesinin geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için 2004 yılı Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar, diğerleri için ise Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ise aynı döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerini 2004 yılı
Nisan ayının 15 inci günü akşamına kadar vermeleri gerekir.

Mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, kapanış işlemlerinin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedeniyle zor durumda kalındığı ifade edilerek 2003 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannameleri ile kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi için ek süre verilmesi talep edilmiştir.

Mükelleflerin taleplerine gerekçe olarak gösterilen hususlar, Bakanlığımızca zor durum kabul edilmekle birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununda topluca beyanname verme süresini uzatan bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinde, zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olan mükelleflerin beyan süresi bitmesinden önce ayrı ayrı müracaatta bulunmaları halinde kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere Bakanlığımızca mühlet verilmesine imkan tanınmaktadır. Bu maddenin son fıkrasında da Maliye Bakanlığının mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalli maliye teşkilatına devredebileceği düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2003 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usule tabi olanlar tarafından verilenler dahil) ile kurumlar vergisi beyannamesine münhasır olmak üzere, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri 2004 yılı Şubat ayının 15 inci günü akşamına, diğerleri için Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar kurumlar vergisi mükelleflerinin ise Nisan ayının 15 inci günü akşamına kadar bir dilekçe ile zor durumda bulunduğunu belirterek başvurmaları halinde, bu mükelleflere süre verilmesi konusunda Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.

Buna göre, zor durumda bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilgili Defterdarlıklara yazılı olarak başvurmaları halinde Defterdarlıklarca; 2003 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin; geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için 2004 yılı 29 Şubat (Sürenin son günü resmi tatile rastladığından 1 Mart), diğer gelir vergisi mükellefleri için 31 Mart akşamına kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinin aynı döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerinin ise 2004 yılı 30 Nisan akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilebilmesi hususunda süre tanınabilecektir.

Öte yandan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle beyannamelerini ek süre içinde veren mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (Basit usule tabi olanlar 2004 yılı Şubat ve Haziran, diğerleri Mart ve Temmuz aylarında, kurumlar vergisi mükellefleri ise 2004 yılı Nisan ayında) ödemeleri gerektiği tabiidir.
Duyurulur.
           
Kemal UNAKITAN
      Maliye Bakanı”
ZOR DURUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:
 
“......   Defterdarlığına
(....Vergi Dairesi Müdürlüğüne)
 
.... Vergi Dairesinin (Vergi Dairenizin) ....  vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.
 
5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde 15 Nisan 2004 tarihine kadar vermemiz gereken 2003 yılı kurumlar vergisi beyannamemizi, hesap dönemi kapanış işlemlerimizin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedeniyle süresinde verme imkanımız bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle, 2003 yılı kurumlar vergisi beyannamemizin 30 Nisan 2004 tarihine kadar verilebilmesi için Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesi hükmüne göre tarafımıza süre verilmesi husunda gereğini arz ederiz.”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.