Numara : 96
Tarih : 26.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/96
 
KONU
 
2003 Yılında İktisap Edilen Gayrimenkullerin 2004 Yılı Emlak Vergisi Değerinin Tespiti (37 Seri Nolu EVK Genel Tebliği)
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G.: 22/12/2003; 25324 Mükerrer) 37 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, emlak vergisine tabi bina, arsa ve arazilerin 2004 yılı vergi değerlerinin (üzerlerinden emlak vergisi hesaplanacak değer) nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Bilindiği gibi 4751 sayılı Kanun ile 2002 yılından geçerli olmak üzere Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişikliklikler sonrasında, emlak vergisine konu gayrimenkullerin iktisap edilmesi hali dahil, aynı Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı bent hariç) mükellefiyet tesisi gereken haller dışında emlak vergisi beyannamesi bildirimi verilmemektedir.
 
Bu çerçevede emlak vergisi, Kanunun 29 uncu maddesine göre,  mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmak suretiyle hesaplanmakta ve belediyelerce tahakkuk ettirilmektedir. Arsa ve arazilere ilişkin emlak vergisi tarhına esas vergi değeri dört yılda bir yapılan takdir işlemi sonrasında bu şekilde belirlenmektedir.
 
2003 yılında emlak vergisine tabi gayrimenkul iktisap edenlerin emlak vergisi mükellefiyeti 2004 yılında başlamaktadır. 2003 yılında iktisap edilen gayrimenkullerin emlak vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında arsa ve arazinin bir önceki yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış bulunan birim metrekare değerleri 2003 yılı yeniden değerleme oranının yarısı olan % 14,25 oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.
 
ÖRNEK: Mükellef (A) 2003 yılında Sivas İli, Merkez İlçe Belediye Sınırları içinde 1000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca takdir edilen arsa birim metrekare değeri 20.000.000 liradır.

2002 yılına ait yeniden değerleme oranı %59 olarak, 2003 yılına ait yeniden değerleme oranı ise %28,5 olarak tespit ve ilan edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2004 yılında başlayan bu mükellefin, 2003 yılında satın aldığı arsanın 2004 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
 
Takdir komisyonunca takdir edilen metrekare birim değeri
20.000.000
2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%59/2=)
%29.5
Arsanın 2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı
nispetinde artırılmış birim metrekare değer (20.000.000+20.000.000x%29.5=)
 
25.900.000
2003 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%28.5/2=)
%14.25
2004 yılı vergi değerine esas arsa birim metrekare değeri (25.900.000+25.900.000x%14.25=)
29.590.750
Arsanın 2004 yılı vergi değeri (29.590.750x1000 m2=)
29.590.750.000
 
Yukarıdaki örnekte belirtilen sokak üzerinde 2003 yılında betonarma karkas türünde ikinci sınıf inşaat olarak inşa edilen bir apartman dairesinin aynı yılda iktisap edilmesi nedeniyle 2004 yılında başlayan bina vergisi mükellefiyetine ilişkin emlak vergisi değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. (Apartman arsasının alanı 800 m2, arsa payı oranı 1/20, hisseye düşen arsa ise 40 m2 dir. Daire kaloriferli olup, dıştan dışa yüzölçümü 150 m2 dir.) 2004 yılı için 36 nolu EVK Genel Tebliği ile belirlenen inşaat ortalama birim metrekare maliyet değerlerine göre birim maliyet 170.206.000 TL/m2 dir.
 
Bu bilgilere göre, binanın vergi değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
 
İnşaatın türü, sınıfı ve kullanış şekline göre metrekare maliyet bedeli                     
170.206.000
Binanın dıştan dışa yüzölçümü
150 m2
Binanın inşaat maliyet bedeli
25.530.900.000
Kalorifer farkı                              
2.042.472.000
(25.530.900.000 * % 8)
 
Binanın kalorifer dahil inşaat maliyet bedeli
27.573.372.000
(25.530.900.000 + 2.042.472.000=)
 
Bina inşaat maliyet bedeli                                        
 27.573.372.000
Asgari ölçülere göre bulunan arsa değeri    
1.183.630.000
(29.590.750 x 40 =)
 
Binanın vergi değeri  
28.757.000.000
(27.573.372.000+ 1.183.630.000=)
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.