Numara : 85
Tarih : 8.7.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/85
 
KONU
 
2004 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 6 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, 5024 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren; Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gereği enflasyon düzeltmesi uygulaması hakkında açıklamada bulunulmuştur.
Yapılan  açıklamaya göre; 2004 yılının ikinci geçici vergi döneminde Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gereği enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için gerekli olan şartların; TEFE’de 1.7.2001 – 30.6.2004 döneminde % 100, 1.7.2003 – 30.6.2004 döneminde % 10 oranı üzerinde bir artış gerçekleşmesi nedeniyle, 2004 yılının ikinci geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılacağı belirtilmektedir.

Bu nedenle, 2004 yılının ikinci geçici vergi dönemi sonu itibarıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin 10 Ağustos 2004 (2004 yılının ikinci geçici vergi döneminin beyanname verme tarihi) tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Buna ilave olarak; kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler açısından;
- 31.12.2003 tarihli bilanço, 2004 yılı içinde biten hesap dönemi sonundaki bilançoyu,
- 2003 yılı hesap dönemi, 2004 yılı içinde biten hesap dönemini,
- 1.1.2004 tarihi 2004 yılı içinde başlayan hesap döneminin başındaki tarihi,
ifade ettiği; dolayısıyla kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, bu sirkülerle yapılan açıklamaları, anılan tarihleri göz önünde bulundurarak değerlendirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 4 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde belirtildiği üzere; 2004 yılı ilk geçici vergi döneminde 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde hükümlerini dikkate alarak enflasyon düzeltmesi yapmayanlar mükellefler, öncelikle 31.12.2003 tarihli bilançolarının düzeltilmesine ilişkin kayıtlarını 10 Ağustos 2004 (2004 yılının ikinci geçici vergi döneminin beyanname verme tarihi) tarihine kadar düzeltme kayıtlarını yapacaklar ve düzeltmelerin yapıldığı tarih itibarıyla defter kayıtlarına intikal ettireceklerdir. Bu işlemi takiben, 2004 yılının ikinci geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

Bu belirlemelerimizden sonra Gelirler Genel Müdürlüğünün 6 Nolu VUK Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /6
Konusu
:Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması
 
Tarihi
: 06.07.2004
 
Sayısı
: VUK-6/2004-4/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-4
 
İlgili olduğu maddeler
: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Geçici Madde 25
 
 
1.Giriş
2004 yılının ikinci geçici vergi döneminin sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmak için gerekli şartların oluşup oluşmadığı hususu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. 2004 Yılının İkinci Geçici Vergi Döneminde Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci Maddesine Göre Enflasyon Düzeltmesi
Vergi Usul Kanununa 5024 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (1) numaralı bendiyle enflasyon düzeltmesi yapılmasının gerekli şartları belirlenmiştir. Bu bentte, geçici vergi uygulamasında kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuz altı ay için % 100’den ve son on iki ay için % 10’dan fazla olması halinde bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre 2004 yılının ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için; TEFE’de
· 1/7/2001 – 30/6/2004 döneminde % 100’ün,
· 1/7/2003 – 30/6/2004 döneminde % 10’un,
üzerinde bir artış olması gerekmektedir. 3/7/2004 tarihinde Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Haziran 2004 ayına ilişkin açıklanan TEFE, 7.982,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 1/7/2001 tarihine göre % 100’ün, 1/7/2003 tarihine göre de % 10’un üzerinde bir artışı gösterdiğinden, 2004 yılının ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltme şartlarının gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle 2004 yılının ikinci geçici vergi döneminin sonu itibarıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.
2004 yılının ikinci geçici vergi dönemi sonu itibarıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin 10 Ağustos 2004 (2004 yılının ikinci geçici vergi döneminin beyanname verme tarihi) tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

3. Vergi Usul Kanununun Geçici 25 inci Maddesine Göre Yapılacak Olan Enflasyon Düzeltmesi
Enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükellefler, 31/12/2003 tarihli bilançolarının düzeltilmesi ile ilgili olarak 07/04/2004 tarih ve (4) numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde belirtildiği şekilde işlem tesis edeceklerdir.

4. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar
Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde, kendisine özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançlarının, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan 5024 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 25 inci maddenin (k) bendine göre, kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde;
· 31/12/2003 tarihli bilanço, 2004 yılı içinde biten hesap dönemi sonundaki bilançoyu,
· 2003 yılı hesap dönemi, 2004 yılı içinde biten hesap dönemini,
· 1/1/2004 tarihi 2004 yılı içinde başlayan hesap döneminin başındaki tarihi
ifade etmektedir. Bu nedenle kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, bu sirkülerle yapılan açıklamaları, anılan tarihleri göz önünde bulundurarak değerlendirmeleri gerekmektedir.
Duyurulur.
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.