Numara : 45
Tarih : 7.7.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/45
 
KONU
 
2004 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarının Yanısıra Satımlara İlişkin Bildirim Formu Verme Zorunluluğu ve Değişen Esaslar
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlamış olduğu 350 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, en son 285 Sıra Nolu VUK Tebliği ile uygulama esasları belirlenen Bildirim Formu (Form B) verilmesine yönelik kapsam, had ve süre değişikliğine gitmektedir.
 
Bu çerçevede, 2004 yılında her bir kişiden yapılan ve tutarı KDV hariç 30.000 YTL’yi geçen alımların yansıra bu haddi geçen satımların da ayrı bir form ile bildirilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Tam otomasyonlu vergi dairesi mükelleflere bildirimlerini Eylül ayı sonuna kadar elektronik ortamda verme (özel hesap dönemine sahip olanlar için gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde verme) zorunluluğu getirilmektedir. Yeni düzenlemeye paralel olarak konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanan tebliğler yürürlükten kaldırılmaktadır.
Tebliğ Taslağında konuya ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1.     
Mal ve Hizmet Alımlarının Yanısıra Satımlar İçin Ayrı Form Düzenlenmesi Zorunluluğu Getirilmiştir
Tebliğdeki düzenlemeye göre, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”i vermek zorundadırlar. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, “Form Ba”; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim ise “Form Bs” olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bildirimleri kağıt ortamında verecek mükellefler için bu bildirimler ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı ayrı renklerde düzenlenmiştir. (Tebliğ ekindeki söz konusu formlara sirküler ekinde yer verilmiştir.)

2.     
Kapsama Giren Mükellefler 2004 Yılında Bir Kişiye Yapılan ve Bir Kişiden Yapılan KDV Hariç Tutarı 30.000 YTL (30.000.000.000 TL) Aşan Alım ve Satımları İçin İlgili Formları Düzenleyeceklerdir
Kapsama giren mükellefler 2004 yılında her bir kişiden yapılan ve KDV hariç tutarı 30.000 YTL (30.000.000.000 TL) aşan alım ve satımları için “Form Ba” ve “Form Bs” düzenleyeceklerdir. Bu haddin altında kalan alım ve satımların formlara yazılmasına gerek yoktur.

3.      Bildirimlerin  Doldurulması
Ba ve Bs formlarının nasıl doldurulacağı kağıt bildirim formlarının arka yüzünde, elektronik ortamda verecek mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gelirler.gov.tr adresinde etraflıca açıklanmış olup, formların bu açıklamaların çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.

Kağıt ortamında verilecek bildirimlerin, yazı ve rakamların ait olduğu alanların dışına çıkmayacak şekilde büyük harflerle, siyah veya mavi tükenmez kalemle veya daktilo ile yazılması gerekmektedir. Yazı ve değerler, ilgili alanlarına soldan başlayarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan; tutar alanı ise sağdan başlamak üzere, Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) olarak yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına “.” (nokta), “-” (tire) ve diğer işaretler konulmayacaktır. Elektronik ortamda verilecek bildirimler de aynı esaslara göre doldurularak verilecektir.
Kağıt ortamındaki bildirim formları vergi dairelerinde mevcut olup, fotokopi ile çoğaltılmış formlarla önceki yıllarda bastırılmış olan B formları kesinlikle kullanılmayacaktır. Maliye Bakanlığınca özel olarak bastırılanlar dışında bildirim düzenlenip verilmesi halinde, bu bildirimler hiç verilmemiş sayılacaktır.

3.1. Form Ba’nın Doldurulması
Form Ba’nın Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler “Form Ba”nın II No.’lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiden vergilendirme dönemi içinde satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşmıyor ise, bu kişilerden yapılacak alımlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Ba’nın mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiden yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ithalat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye’de mükellef olmayanlardan yapılan alımlarda satıcının vergi kimlik numarası alanı “1111111111” olarak kodlanacaktır.

Form Ba’nın birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.’lu alana Form Ba’nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

3.2. Form Bs’nin Doldurulması
Form Bs’nin Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinin mal ve/veya hizmet sattığı kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiye satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler “Bs” formunun II No.’lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiye vergilendirme dönemi içinde satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)’nı aşmıyor ise, bu kişilere yapılan satışlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Bs’nin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiye yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ihracat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye’de mükellef olmayanlara yapılan satışlarda alıcının vergi kimlik numarası alanı “2222222222” olarak kodlanacaktır.
Form Bs’nin birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.’lu alana Form Bs’nin kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

4.     
Bildirimlerin Verilme Şekli ve Zamanına İlişkin Esaslar

4.1. Bildirimlerini Elektronik Ortamda Eylül Ayı Sonuna Kadar Vermesi Gereken Mükellefler
Aşağıda sayılan mükelleflerin Ba ve Bs formlarının Eylül ayı sonuna kadar ve elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir:
- Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler,
- Katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler,
- Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler,
Yukarıda belirtilen mükelleflerden Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise kağıt ortamında verenler bu hususu katma değer vergisi beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına “formlar elektronik ortamda verilecektir” notunu yazacaklar ve paraf edeceklerdir.

4.2. Bildirimlerini Eylül Ayının 20 nci Günü Akşamına Kadar ve Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler
Aşağıda sayılan mükelleflerin Ba ve Bs formlarının Ağustos ayı KDV beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar ve kağıt ortamında vermeleri gerekmektedir:
- Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükellefler,
- Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olan ve gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayıp KDV beyannamelerini de ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükelleflerden bildirimleri elektronik ortamda vermeyi tercih etmeyenler.

4.3. Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükellefler
Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, Ba ve Bs formlarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde, yukarıda 4.1 ve 4.2 bölümlerinde belirtilen esaslar dahilinde vermek zorundadırlar.

5.      Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım
- 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formları, 2005 yılında yukarıda belirtilen süreler içinde, 1’er (birer) örnek verilir.
- Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen limitlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs’nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.
- Form Ba ve Form Bs’nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak “ülke kodu” bilgileri tebliğin 3 nolu ekinde yer almaktadır.
- Bildirim formlarının Tablo III’e ait alanları eksiksiz doldurulacak olup; Form Ba ve Form Bs, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından tarihlenmek suretiyle müştereken imzalanacaktır.
- Bildirimleri belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.