Numara : 74
Tarih : 18.5.2004

VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/74

KONU
 
2004 Yılında Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançlar Üzerinden Yapılacak %19.8 Oranındaki Gelir Vergisi Stopajının Beyanı, Ödeme Tarihi ve Şekline İlişkin  GGM Sirküleri
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlamış olduğu 8 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2004 yılında Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61. Maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnadan yararlandırılan kazançları üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatının beyanı ve ödenmesi konusunda açıklamalarda bulunmuştur.
Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 61 inci maddede, 24/4/2003 tarihinden önceki yatırım
indirimi rejimi çerçevesinde yararlanılan yatırım indirimi üzerinden % 19.8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı öngörülmüş olmakla birlikte, söz konusu tevkifatın hangi sürede, nasıl ödeneceğine ilişkin bir belirlemede bulunulmamıştır. 4842 sayılı Kanun ile GVK’nun 94/6 maddesinde yapılan değişiklik sonrasında kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar üzerinden dağıtıma bağlı olmayan tevkifat uygulaması 24/4/2003 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı ve muhtasar beyannamenin verilme zamanını düzenleyen 98 inci maddede Geçici 61 inci maddeye atıfta bulunulmadığı için, söz konusu yatırım indirimi stopajının ne zaman ve nasıl beyan edilerek ödeneceği belirsizlik yaratmaktaydı.

8 Sayılı Sirkülerdeki açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi kapsamında 2004 yılında yatırım indirimi istisnasından yararlandırdıkları kazançları üzerinden bu kazançların kar dağıtımına konu edip edilmediğine bakılmaksızın, genel hükümler çerçevesinde %19.8 oranında gelir vergisi kesintisi yapıp bu kesintiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan etmesi ve aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar tek taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Bununla beraber, vergileme dönemini üçer aylık dönemler itibariyle belirleyen mükelleflerin muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemi takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verip aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödemesi gerekmektedir.
Söz  konusu 8 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“Kurumlar Vergisi Sirküleri/8
 
Konusu :   2004 Yılında Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançlar Üzerinden Yapılacak Tevkifatın Ödenmesi Hakkında
Tarihi :   18/05/2004
Sayısı :   KVK-8/2004-6/Tevkifat Uygulaması -2 
İlgili Olduğu Maddeler :   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 119, Geçici 61 ve Geçici 65 inci  maddeleri
İlgili Olduğu Kazanç Türleri :   Kurum Kazancı
 
1- Giriş 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 yılında Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançları üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının tek taksitte ödenmesine yönelik açıklamalar sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2- Yasal Düzenleme
Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla eklenen geçici 61 inci maddesinde, “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın % 19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır...” hükmüne yer verilmiştir.

Geçmiş yıllarda yararlanılan yatırım indirimi istisnası üzerinden yapılan tevkifatın üç eşit taksitte ödenmesine imkan sağlayan Gelir Vergisi Kanununun 119 uncu maddesinin ikinci cümlesi, 4842 sayılı Kanunun 37/1-g maddesi ile 01/01/2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Anılan Kanunun 98 inci maddesinde, 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları; 119 uncu maddesinde ise, 94 üncü madde gereğince yapılan vergi tevkifatının vergi kesenler tarafından beyanname verecekleri ayın 26 ncı günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi kapsamında 2004 yılında yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançları üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının, kar paylarının dağıtıma tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın, genel hükümler çerçevesinde ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilip, aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar tek taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, vergilendirme dönemi üç aylık olanların bu dönemlere ilişkin muhtasar beyannamelerini dönemi takip eden ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar vereceği tabiidir.
Duyurulur.
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü” 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.