Numara : 91
Tarih : 27.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/91
 
KONU
 
2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Kasko Sigortası Değerinin  % 5’ini Aşması Halinde Bir Alt Kademeye Göre MTV Ödenmesi Uygulanmasına İlişkin 26 Seri Nolu MTV Genel Tebliği
 
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca yayımlanan  2004/8327 sayılı Kararname (R.G.: 31/12/2004; 25687 3. Mükerrer) ile aynı maddedeki (I) sayılı Tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Tarifede yer alan taşıtların 2006 yılı MTV tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak dikkate alınacaktır.
 
Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 26036) yayımlanan 26 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde konuyla ilgili uygulama esaslarına yer verilmiştir.
 
1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması  
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için  2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve  yetkili sigorta  acentelerine bildirilen, 2006 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı  “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
 
Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.
 
Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

2. Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi  
14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 01/01/2006 tarihli ve 78  numaralı “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” esas alınacaktır.
 
Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak  ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında  olamaz.
 
Kasko sigortası  değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğin tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan  değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.
Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.
 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan 01/01/2006 tarihli ve  78 numaralı “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.
 
3. Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler 
İlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) “2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu”nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
 
Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı  “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) “2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” (Bildirim Formunun www.gelirler.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.
 
3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan  “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınarak, buna göre “2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” düzenlenecektir.  
  
Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen “2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu”nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.
 
4. Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 14/12/2004 tarihli ve  2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
 
Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1995 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2006 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
 
Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ..........................................40.000 YTL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=)...2.000 YTL
2006 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .............................    2.197 YTL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı ..............    1.526 YTL
 
Örnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5’ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.526 YTL) olacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

26 Seri Nolu MTV Genel Tebliği EK:
 

2006 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU

I - MÜKELLEF BİLGİLERİ
VERGİ
KİMLİK NUMARASI
 
ADI-SOYADI,  UNVANI
 
İKAMETGAH ADRESİ
 

II - TAŞIT  BİLGİLERİ

TESCİL TARİHİ
 
PLAKA NO
 
MARKASI
 
MODELİ
 
CİNSİ
 
TİPİ
 
SİLİNDİR HACMİ ( CM3)
 
MOTOR NO
 
ŞASİ NO
 
A. KODU
 

III – BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN YETKİLİ SİGORTA ACENTESİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı, Unvanı
 
Vergi Kimlik Numarası
 
Birlik Sicil Numarası
 
Acente Numarası
 
Adresi
 
Bildirim Düzenlenme Tarihi
 
Yukarıda özellikleri belirtilen  taşıtın 2006 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenen kasko sigortasına esas değeri .....................................................YTL dir.*
(Yalnız:  ....................................................................................................... YTL dir)**
 
              Mükellef                                     Bildirimi Düzenleyen                  
             Adı Soyadı                                 Yetkili Sigorta Acentesi
                  İmza                                                İmza-Kaşe
*   Rakamla yazılacaktır.
** Yazı ile yazılacaktır.