Numara : 108
Tarih : 20.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/108

 
KONU
2006 Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Uygulanacak İndirim Oranı, İstisna Tutarı ve Diğer Açıklamalara İlişkin 260 Seri Nolu GV Genel Tebliği
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26382) yayımlanmış olan 260 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2006 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranı ve istisna tutarının tespiti ile indirim oranı uygulanarak beyan edilecek menkul sermaye iratlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 
1.2006 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı    
 
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.Ancak, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin 9 numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacaktır.Buna göre, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından 2006 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak indirim oranı % 46,5 olarak tespit edilmiştir.
 
2.İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
 
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, aşağıdaki menkul sermaye iratları için 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve indirim oranı uygulanması söz konusu değildir :
 
·        Mevduat faizleri
 
·        Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
 
·        Repo gelirleri
 
Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası gereğince, 2006 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
 
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
 
Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
3.1/1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması
 
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 59 uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar, 26/07/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2006 yılı için 191.089,20 YTL’si gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna kapsamına giren söz konusu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceği gibi, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye de bu kazançlar dahil edilmeyecektir.
 
4.Alacak Faizlerinin Vergilendirilmesi
 
1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen alacak faizlerine indirim oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır.Ancak bu gelirlerin, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul sermaye iratlarına ilişkin 2006 yılı beyan haddi olan 875 YTL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş