Numara : 107
Tarih : 20.12.2006
 
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/107

 
KONU
2007 Yılı Gelir Vergisi Hadleri
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 259 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (R.G: 20/12/2006; 26382) ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2007 yılı takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.Söz konusu had ve tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
1. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna
 
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2007 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.300 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
 
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2007 takvim yılında uygulanmak üzere 8,80 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
3. Sakatlık İndirimi Tutarları
 
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2007 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 570 YTL, ikinci derece sakatlar için 280 YTL, üçüncü derece sakatlar için 140 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
 
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2007 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 3.700 YTL, diğer yerlerde 2.600 YTL olarak uygulanacaktır.      
 
5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
 
Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 53.000 YTL, yıllık satış tutarı 77.000 YTL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı
 
26.000 YTL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 53.000 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
 
Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2007 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 6.400 YTL olarak tespit edilmiştir.        
  
7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
 
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2007 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 15.000 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2007 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 900 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
 
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2007 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
7.500 YTL'ye kadar
    % 15
19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL, fazlası
      % 20
43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL, fazlası
      % 27
43.000 YTL'den fazlasının 43.000 YTL'si için 9.905 YTL, fazlası
    % 35
 
10. Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife
 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alınan tarife 2007 takvim yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.    
   
 3.800 Yeni Türk Lirasına kadar
         % 8’i
 7.700 Yeni Türk Lirasının 3.800 Yeni Türk Lirası için % 8’i,   aşan kısmı için
% 6’sı
 7.700 Yeni Türk Lirasından fazlasının 7.700 YTL’si için % 7’si aşan kısmı için
% 4’ü
 
11. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler
 
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2006 yılı için 41 ve 43 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
 
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2007 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2006 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.
 
 
 
Emtianın Cinsi
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Satış Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Satış Ölçüsü (YTL.)
 
 
Değerli Kağıt
 
80.000
 
90.000
 
110.000
 
129.000
 
Şeker –Çay
 
64.000
 
80.000
 
75.000
 
100.000
 
Milli Piy. Bileti, Hemen
Kazan, Süper Toto   vb.
 
64.000
 
80.000
 
75.000
 
100.000
 
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -      İspirto– Sigara–Tütün
 
64.000
 
80.000
 
75.000
 
100.000
 
Akaryakıt ( LPG hariç )
 
90.000
 
105.000
 
129.000
 
140.000
 
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 
12. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
 
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamaya 31/12/2007 tarihine kadar devam edilecektir.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş