Numara : 114
Tarih : 21.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/114

 
KONU
2007 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar
 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 364 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 20/12/2006; 26382) ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların 2006 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 7,8) artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar açıklanmıştır.
 
Söz konusu miktarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
MADDE NO – KONUSU
2007 Yılında
 
 Uygulanacak Miktar (YTL)
 
 
MADDE 104-
İlanın şekli
 
 
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
1.290
3- İlanın;
 
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
 
     gazetede yapılması
1.290-129.000
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
  
     yapılması
129.000 ve aşması halinde
 
 
 
MÜKERRER
 
 
MADDE 115-
Tahakkuktan vazgeçme
15
 
 
 
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
 
 
1- Yıllık;
 
  - Alış tutarı
100.000
  - Satış tutarı
140.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
56.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
100.000
 
 
 
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
560
 
 
 
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
1,6
 
 
 
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
560
 
 
 
MADDE 343-
En az ceza haddi
 
 
  - Damga vergisinde
6,4
  - Diğer vergilerde
13,9
 
 
 
MADDE 352- 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
 
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
 Birinci derece usulsüzlükler
 
 
 
1- Sermaye şirketleri
75
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
 
     meslek erbabı                                                                                  
49
3 - İkinci sınıf tüccarlar
24
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
 
    olanlar                                                                                              
12,7
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               
6,4
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           
3
 
 
 
 İkinci derece usulsüzlükler                                   
 
 
 
1- Sermaye şirketleri
43
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
24
    meslek erbabı
 
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         
12,7
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 
6,4
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                
3
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           
1,7
MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması
 
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek  makbuzu verilmemesi, alınmaması
139
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
 
    toplam ceza
64.000
 
 
 
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
 
    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
 
    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
 
    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya    bulundurulmaması
139
 
 
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
6.400
 
 
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam    ceza
64000
 
 
 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
 
   
 
    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
139
 
 
 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve  mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 
 
    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara    uyulmaması
3000
 
 
 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını    kullanmaksızın işlem yapanlara
160
 
 
 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine     getirmeyen matbaa işletmecilerine
490
 
 
 
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine     getirmeyenlere
640
 
 
 
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel  işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi    adına
490
 
 
MÜKERRER MADDE 355- 
Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
 
 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.390
 
 
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında
640
 
 
 
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
300
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş