Numara : 13
Tarih : 23.1.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/13
 
KONU: Kasko Değerinin % 5’ini Aşan Tutarda Fazla Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Geri Alınabilecektir.
 
2008 yılı ile ilgili olarak; yeniden değerleme oranında (% 7,2) arttırlmış bulunan Motorlu Taşıt Vergilerinin yeni tarifeleri 2007/96 sayılı sirkülerimizde duyurulumuştur. Bu tarifelere göre bulunan 2008 yılında ödenecek Motorlu Taşıt Vergisinin (1/2) oranındaki 1. taksidi, Ocak 2008, 2. taksidi ise 1-31 Temmuz 2008 döneminde ödenecektir. Ancak ödenmesi gereken vergi aracın kasko sigortası değerinin %5’ini aşıyor ise, aşağıda açıklandığı üzere vergi, mükelleflerin talebi ile düzeltilerek düşürülebilecek, geçmiş yıllar için ise düzeltme talebi ile fazla ödenen vergi geri alınabilecektir.
 
1.      Kasko Sigortası Değeri Uygulaması
 
14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Kanunu’nda tarife değişti. Buna göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak vergi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara  ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
Buna göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2008 yılında uygulanacak olana motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayımlanan kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtalara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.
Mükelleflerin bu uygulamasından  yararlanabilmeleri için taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.
 
2.      Değerin Belirlenmesi
 
14/12/2004 tarih ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2008 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayımlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaş itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı listeler “Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği” nin www.tsrsb.org.tr/tsrsb Web sayfasında bulunmakta olup, mükellefler araçlarının kasko değerini bu internet sitesinden öğrenebilirler.
 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından  2008 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayımlanan “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.
 
3.      Yapılacak İşlemler
 
Trafik tescili kuruluşlarında, adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve Maliye Bakanlığı’nca, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  28 Seri  No.’lu MTV Genel Tebliği ekinde bulunan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu, yetkili sigorta acentesine düzenlettireceklerdir.  
Ardından, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, söz konusu formu, dilekçeye eklemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen “2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nun doğruluğundan  mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludur.
 
4.      Tutarın Hesaplanması
 
Taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; ilgili yılın “ Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifede otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2008 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2008 yılı için ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
 
Örnek :  Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1995 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2008 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
 
Taşıtın kasko sigortasına esas değeri .............................................
                40.000 YTL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=)....
                  2.000 YTL
2008 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı ..................................
                  2.538 YTL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı .............. ....
                  1.763 YTL
 
Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 1.763 YTL olacaktır.
Bu uygulama için mükelelfler sirkülerimiz ekinde yer alan 28 Seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “........... Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu doldurarak bir dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine başvuracaklardır.
 
5. Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler
 
Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin, yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef, kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.
 
Buna göre; geçmiş yıllarda yukarıda yer alan örnekteki hesaplamaya göre fazla ödenmiş olan Motorlu Taşıtlar Vergileri, mükelleflerce “Düzeltme Talep Dilkeçesi” ile (ekinde ilgili yıl için düzenlenmiş kasko sigortası değer bildirim formu olmak üzere) ilgili vergi dairesine başvurulmak suretiyle geri alınabilecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş