Numara : 56
Tarih : 21.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/56
 
KONU: 2 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle; 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Bazı Bölümleri Değiştirilmiştir.
 

2 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 22 Nisan 2008 Tarihli ve 26855 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 
2 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde;
a.5684 sayılı “Sigortacılık Kanunu”
 
b.5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”
  
c.5727 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”
  
d.4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”
Hükümlerine paralel değişiklikler yapılmıştır.
 
Değişikliklerin kısa özeti aşağıdaki gibidir.
 
1. 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “4.13.2 Yapı Kooperatiflerinin Muafiyetinde Özel Şartlar” bölümünde yapılan değişiklik ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, henüz inşaat aşamasına gelmemiş olan Yapı Kooperatiflerinden, kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri için “İnşaat Ruhsatına” ilişkin şart aranmayacaktır.
 
2. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yapılan düzenlemelere paralel olarak;
  1. 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “8.6.1 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılıkları” bölümünde değişiklik yapılarak, sigorta şirketlerince, aktüeryal zincirleme merdiven metodu kullanılmak suretiyle ilave olarak ayrılan ek karşılıklar kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusuyapılmayacaktır.
      
  2. 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “8.6.2 Kazanılmamış Prim Karşılıkları” bölümünde değişiklik yapılarak, kurum kazancında gider olarak indirilmesi gereken kazanılmamış prim karşılıklarının kurumlar vergisi kanununun 8-e maddesinin 2 numaralı alt bendi uyarınca 1 No.’lu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanacağı,
        
  3. 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “8.6.4 Deprem Hasar Karşılıkları” bölümünde değişklik yapılarak Deprem Hasar Karşılıkları adı altında bir karşılık ayrılmadığı, ayrılması gereken devam eden riskler karşılığı, dengeleme karşılığı, ikramiyeler ve indirimler karşılığının sigorta şirketlerince kurum kazancının tespitinde indiriminin mümkün olmadığı açıklanmıştır.        
3. 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10.2.1, 10.2.6, 10.2.7 bölümlerinde 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” hükümlerine paralel olarak AR-GE  indiriminin % 40’dan % 100’e çıkarılması ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
  
Buna göre, mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir. 2008 hesap dönemine ilişkin olarak, birinci geçici vergi döneminde yapılan araştırma geliştirme harcamaları üzerinden %40 oranında Ar-Ge indirimi hesaplanması gerekmekte olup ikinci ve müteakip geçici vergi dönemlerinde ise birinci geçici vergi döneminde yapılan harcamalar da dahil olmak üzere, yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarının toplamı üzerinden %100 oranında Ar-Ge indirimi hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan, daha önceki hesap dönemlerinde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme harcamaları üzerinden ise %40 oranında Ar-Ge indirimi hesaplanacaktır."
  
4. 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “11.10 Bazı ürünlere ait ilan ve reklam giderleri” bölümünde 4207 ve 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine dair kanun ve bu kanunda değişiklik yapan kanun çerçevesinde 19.05.2008 tarihinden itibaren her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamının ticari kazanç ve kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağı konusu ile  ilgili değişiklik yapılmıştır.
    
Diğer taraftan, 1 No.’lu Genel Tebliğin (10.3.1) bölümünde sponsorluk harcamalarına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup söz konusu bölümde, spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamaların reklam harcaması olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.
            
Dolayısıyla, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinin tanıtımına yönelik bu tür (sponsorluk çerçevesinde) reklam harcamalarının da kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.
 
5. 1 No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “34.6. Fonların ve yatırım ortaklıklarının gelirleri üzerinden ödenen vergilerin mahsubu” başlıklı bölümün ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilerek kesilen vergilerin öncelikle kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği beliritilmiştir.
 
"Söz konusu fon ve yatırım ortaklıkları, aynı bentte yer alan kazançların elde edilmesi sırasında, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi veya Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca, gelirleri üzerinden kesilen vergileri, öncelikle kurumlar vergisi beyannamesi  üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edeceklerdir. Fon ve ortaklıklar, bu mahsup
işleminden sonra (kurumlar vergisi beyannamesinde matrah oluşmaması nedeniyle) mahsup edilemeyen kesinti tutarlarını, Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinin beyan edildiği muhtasar beyanname üzerinden mahsup edebileceklerdir. Ancak, söz konusu vergi mahsubunun yapılabilmesi için kesilen vergilerin vergi
kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olması şarttır.
   
Muhtasar beyanname üzerinden vergi mahsubunun yapılmasından sonra mahsup edilemeyen bir vergi tutarı kalması halinde söz konusu vergi kesintisi, mükellefin başvurusu üzerine 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde red ve iade edilecektir."
             
  
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye