Numara : 53
Tarih : 29.3.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/53
 
KONU
 
31/12/2003 Tarihinden Sonra İktisap Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Uygulaması (Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı)
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, 5024 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler sonrasında 31/12/2003 tarihinden sonra aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetler için belirlenen amortisman oranlarını ilan etmiş ve bu iktisadi kıymetler için geçerli amortisman uygulaması hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi, 1/1/2004 öncesinde geçerli olan amortisman uygulamasında, 153 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde sayılanlar dışındaki amortismana tabi iktisadi kıymetler için % 20 oranını geçmemek üzere serbestçe belirlenecek oranda amortisman ayırmak mümkündü. 5024 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında, 1/1/2004 tarihinden itibaren iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini dikkate alarak belirlediği oranlarda amortisman ayrılabilmektedir. 1/1/2004 tarihinden önce iktisap edilen sabit kıymetler için, bu tarihten önce geçerli vergi mevzuatında yer alan esaslara göre hangi oranda amortisman ayrılmışsa 1/1/2004 tarihinden sonra da aynı oranda amortisman ayrılacaktır. Başka bir ifadeyle, yeni amortisman esasları sadece 1/1/2004 tarihinden itibaren iktisap edilecek sabit kıymetler bakımından geçerli olacaktır. Özel hesap dönemine sahip işletmeler de 1/1/2004 tarihinden itibaren iktisap ettikleri sabit kıymetler için Maliye Bakanlığının ilan ettiği oranlara göre amortisman ayıracaklardır.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağında yer verilen açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
1. 01/01/2004 Tarihinden Önce Aktife Giren İktisadi Kıymetler İçin Amortisman  Uygulaması
a) 01/01/2004 tarihinden önce aktife giren iktisadi kıymetler için 5024 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan hükümlere göre amortisman ayrılmaya devam edilecektir. Ancak bu kıymetlerin amortisman ayrılmasına esas bedeli, 31/12/2003 tarihi itibariyle yapılacak enflasyon düzeltmesinden sonraki değerleri olacaktır.
b) 31/12/2003 tarihinden sonra amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde bunların maliyet bedeli olarak, düzeltilmiş değerleri esas alınacaktır.

2. 31/12/2003 Tarihinden Sonra Aktife Giren Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Belirlenen Amortisman Oranları
31/12/2003 tarihinden sonra iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişen hükümlerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri de dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirleneceği belirtilmiştir.

Bu hükme istinaden Maliye Bakanlığınca belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibarıyla ekte gösterilmiştir (Amortisman listesi Sirküler ekinde zip file olarak gönderilmektedir). Mükellefler, 31/12/2003 tarihinden sonra iktisap edecekleri amortismana tabi kıymetlerin amortisman oranını ekli listeden bularak uygulayacaklardır.

3. Azalan Bakiyeler Usulüne Göre Amortisman Uygulaması
5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci maddesinde yapılan değişiklikle; her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunacak ve enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilecektir. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanacak ve de bu sürenin son yılına devreden bakiye değerin, o yıl içinde tamamen yok edilmesi gerekecektir. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır.

4. Listelerde Bulunmayan İktisadi Kıymetler
Listedeki herhangi bir sınıflamada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için mükelleflerin müracaatları üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenecek süre ve oranlar üzerinden amortisman ayrılabilecektir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
(NOT: Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ Taslaklarına kural olarak bunlar yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edildikten sonra internet sayfasında yer vermektedir. Bu sirkülerimizde yer verilen Tebliğ Taslağı Resmi Gazete’de yayımlandığında ayrıca sirküle edilmeyecektir.)