VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/3
 
KONU: Belge Düzenine İlişkin 379 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı.
 
5.1.2008 tarih ve 26747 Sayılı Resmi Gazetede belge düzenine ilişkin 379 sıra no.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanarak aşağıda belirtilen konularda yapılan yeni düzenlemeler açıklanmıştır.
 
1. Kıymetli madenlerin hem alım, hem de satımına ayrı ayrı yeni belge düzeni zorunluluğu getirilmiştir.
 
2. Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlere (diş hekimleri  ve veteriner hekimler dahil) tarafından kredi kartı okuyucuları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
 
3. Anlaşmalı eczanelerce, Sosyal Güvenlik Kurumu adına (çalışanlar, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ilaç teslimleri için) ay sonunda tek bir fatura düzenlenebileceği açıklanmıştır.
 
4. İlaç satış mümessilleri tarafından taşınan promosyon ürünleri ile numune ilaçları için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı açıklanmıştır.
 
5. Uzlaşma görüşmelerine katılan; 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına ve Avukatlık Kanununa göre yetki verilen avukatlara, hukuki bir belge (sözleşme, vekaletname vb.)ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir.
Tebliğe, Kıymetli Maden AlımBelgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi ve POS Belgesi örnekleri eklidir.
Tebliğde yeralan konuların kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir.
 
1. Kıymetli Maden Alım / Satımında Düzenlenecek Belgeler
 
Vergi Usul Kanunun mükerre 257 inci maddesi hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2006-32/32 No.’lu Tebliğ ile; kendilerine kıymetli maden alım satımı yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere; 1 Mart 2008 tarihinden geçerli olmak üzere;
 
 • Kıymetli maden alımında “ Kıymetli Maden Alım Belgesi
 • Kıymetli maden satımında “ Kıymetli Maden Satım Belgesi ” düzenleme zorunluluğu   getirilmiştir.
Söz konusu bu belgeler;
 • Vergi Usul Kanunu uyraınca düzenlenmesi gereken belgeler kapsamındadır.
 • En az bir asıl bir örnek olarak düzenlenecektir. Bu belgelerin ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.
 • Tebliğde açıklanan bilgileri taşıması şartıyla söz konusu belgelerin bilgisayar kullanmak suretiyle düzenlemesi de mümkün bulunmaktadır.
 • Belgeler (bilgisayarda kullanılanlar dahil), vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlıklar ile anlaşması bulunan matbaalrada bastırılacak veya noterlerce tasdikli olarak kullanılacaktır.
 • Belgelerde belirli bir ebat aranmayacaktır.
 • İsteyen müellefler 1.3.2008 tarihinden önce söz konusu belgeleri kullanabileceklerdir.
 • Belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz konusu Tebliğe göre, yukarıda örnekleri verilen Kıymetli Maden Alım/Satım Belgelerinde;
 • Düzenleme tarihi,
 • Seri ve sıra numarası,
 • Belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi,
 • Belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
 • Kıymetli madeni alan/satan kişinin veya kuruluşun adı/soyadı/ünvanı ve vergi kimlik numarası,
 • Kıymetli madenin cinsi, fiyatı, miktarı, tutarı ve bu tutara isabet eden katma değer vergisinin bulunmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır.
 • Ceza Uygulaması

Tebliğe göre, yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak belge düzenlenmediğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, mükellefler adına Vergi Usul Kanununun  353 üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Söz konusu madde uyarınca kesilen özel usulsüzlük  cezası aynı maddenin 2 numaralı bendinde yer alan “ Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge için (378 Sıra No.’lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2008’den itibaren)

149.- YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.” hükmü uyraınca her bir belge için 149.-YTL özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.
 
  
Anılan tebliğin Ek 1 ve Ek 2 ekinde yer alan belge formatları aşağıdaki gibidir.
 
EK: 1
 
Kıymetli Maden Alım Belgesi
 

İl Kodu
                                                                                                  Seri No      :
                                                                                                  Sıra No      :
                                                                                                  Tarih          :
Yetkili Müessesenin
Unvanı
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik No.
:
Kıymetli Madeni Satan Kişinin/Kuruluşun
Adı-Soyadı, Unvanı
:
 
Adresi
:
 
Vergi Dairesi
:
 
Vergi Kimlik No.
:
 
Alınan Kıymetli Madenin
Cinsi
:
 
Fiyatı (YTL)
:
 
Miktarı
:
 
Tutarı (YTL)
:
 
KDV
:
 
Belgeyi Basan Matbaa İşletmecisinin : Adı-Soyadı Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Basım Yılı, Anlaşma Tarihi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
EK: 2
 
Kıymetli Maden Satım Belgesi
 

İl Kodu
                                                                                                 Seri No      :
                                                                                                 Sıra No      :
                                                                                                 Tarih          :
Yetkili Müessesenin
Unvanı
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Vergi Kimlik No.
:
Kıymetli Madeni Alan Kişinin/Kuruluşun
Adı-Soyadı, Unvanı
:
 
Adresi
:
 
Vergi Dairesi
:
 
Vergi  Kimlik No.
:
 
Satılan Kıymetli Madenin
Cinsi
:
 
Fiyatı (YTL)
:
 
Miktarı
:
 
Tutarı (YTL)
:
 
KDV
:
 
Belgeyi Basan Matbaa İşletmecisinin : Adı-Soyadı Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Basım Yılı, Anlaşma Tarihi 
   
 
2. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri İle Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları
 
Yine Maliye Bakanlığı VUK. nun 257 inci maddesinde yer alan yetkisini kullanarak serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) iş yerlerinde tebliğde yer alan özellikleri haiz kredi kartı okuyucuları (POS-Point of Sale) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları 1.6.2008 tarihinden itibaren kullanmaları mecburiyeti getirmiştir. Bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin VUK. Nununca düzenlenmiş “ Serbest Meslek Makbuzu ” olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.
 
 • Cihazların teknik özellikleri ve kullanılacak Kağıt Ruloların özellikleri tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır.
 • POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z Raporu) alınabilecektir.
 • POS’lar, sayılan özellikleri haiz olup olmadıkları yönünde Maliye Bakanlığınca herhabgi bir onay işlemine tabi tutulmayacaklardır.
 • Ancak muhtevası, şekli itibariyle tebliğe yugun olmayan POS fişleri VUK’nu uyarınca düzenlenmiş belge sayılmayacaktır.
 • Tebliğde yer alan özelliklere sahip olmayan cihazlar sahipleri (banka, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da tebliğde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.
 • Kapsama giren hekimler, bu Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu POS’lardan çıkan belgeleri verecekler, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlemeyeceklerdir.
 • Bahsi geçen POS cihazlarının özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecektir. 
 • Kapsama giren hekimler, bu POS’ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulundukları her günün sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Maliye Bakanlığı görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
 • Kredi kartı kullanılmaksızın yapılan ödemeler (nakit, çek,havale vb.) için VUK’na göre Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.
 • 1/6/2008 tarihinden itibaren uygulanacak ceza;
a- Bu tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 inci maddesine göre 2008 yılında 1490.- YTL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
b- Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını kullanmakla birlikte tebliğin 2 nci bölümünde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespir için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. (2008 yılı için 25.- YTL)
 • Tebliğin Ek-3 ekinde yer alan POS Belgesi örneği aşağıdaki gibidir.

 

 
 
3. Anlaşmalı Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Düzenlenen Faturalarda Süre,
 
Bilindiği üzere, 366 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde eczanelerin, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere sözleşme yaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşların çalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacak paya ilişkin tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek bir fatura şeklinde düzenleyebilecekleri belirtilmişti.
 
Bu tebliğin yayımı tarihinden (05/01/2008) itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumunun da 336 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında, eczanelerle anlaşma yapılan kamu kuruşları kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalı eczanelerce de söz konusu Kuruma (anılan Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, çalışanlar, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ilaç teslimleri için) ay sonunda tek bir fatura düzenlenebilecektir.
 
4. İlaç Satış Mümessilleri Tarafından Taşınan Promosyon Ürünleri İle Numune İlaçlarda Sevk İrsaliyesi  Düzenlenip Düzenlenmeyeceği,
  
İlaç satış mümessillerinin hekimlere verilmek üzere, tanıtım amaçlı olarak beraberlerinde bulundurdukları ve ticari mal kapsamında olmayan promosyon ürünleri ile numune ilaçlar için sevk irsaliyesi düzenlenmemesi gerektiği de bu Tebliğde belirlenmiş bulunmaktadır.
  
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması zorunludur.
 
Tebliğe göre, ticari mal niteliğinde olmayan
 • Broşür,
 • Bloknot,
 • Kalem gibi promosyon ürünleri ile
 • Numune ilaçların
Hekimlere verilmek üzere firmaların satış mümessilleri tarafından taşınması sırasında (ticari mal sevkiyatı izlenimi verecek büyüklükte veya mahiyette olmamak şartıyla) sevk irsaliyesi düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.
 
5. 3568 Sayılı Kanuna Göre Yetki Almış Meslek Mensuplarına ve Avukatlık Kanununa Göre Yetki Verilen Avukatlara Uzlaşma Görüşmelerinde İbraz Etme Zorunluluğu Getirilen Belgeler,
 
Uzlaşma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde, mükelleflerin uzlaşma talebinin kabul edilmesi üzerine yapılacak uzlaşma görüşmelerinde, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odalarından bir meslek mensubunun da (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir) bulundurulabileceği, ancak bu kişilerin uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza atamayacakları belirtilmiştir.
 
Uygulamada, uzlaşma görüşmelerine mükellefle birlikte hukuki yardımda bulunmak üzere avukatların da  katılmaları mümkün bulunmaktadır.
  
Bundan böyle (Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri dahil olmak üzere) anılan meslek mensupları ile avukatların, uzlaşma görüşmelerine katılabilmelerinin  hukuki bir belgeye (sözleşme, vekaletname vb.) dayandırılması ve  söz konusu belgenin aslı veya onaylı bir örneğinin uzlaşma görüşmesi sırasında komisyona ibraz edilmesi uygun görülmüştür.
 
Söz konusu belge, mükellefin uzlaşma komisyonundaki dosyasında muhafaza edilecek; birer fotokopisi de meslek mensubu ve/veya avukatın tarh dosyasına konulmak üzere ilgili vergi dairelerine  gönderilecektir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve

Bağımsız Denetim A.Ş