Numara : 61
Tarih : 18.9.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/61
 
KONU: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinde  Yapılan  Değişiklik  İle İlgili  Prim ve Hizmet Düzeltme Belgeleri En  Geç 30 Eylül 2007 Tarihine Kadar Verilmelidir.
 
18 Ağustos 2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ 506 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin  IV numaralı  bendinin  uygulanması  hakkında tebliğ ” yayınlanmış ve    “verginet.net ” sitemizin “ Gündeminde ” duyurulmuştur.
 
Bu defa değişiklik ile ilgili mükellefiyetlerin süresi 30 Eylül 2007 tarihinde sona erecek olması nedeniyle bu sirkülerimiz ile hatırlatma yapılmıştır.
 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 5 inci maddesinde sayılan görevler için, sigortalıların sigortalılık sürelerinin her tam yılı için tabloda hizalarında gösterilen süreler “ itibari hizmet  süresi ” olarak  sigortalılık sürelerine eklenmektedir.
 
Anayasa Mahkemesi söz konusu Ek 5 inci maddenin IV.fıkrasını “ Eşitlik ” ilkesine aykırı bularak madde metninde yer alan “ Azotlu Gübre ve Şeker Sanayiinde ” ibaresini iptal etmiştir. Bu iptal nedeniyle madde metni genel ifade olarak “ IV Fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlardan ;
 
1.      Çelik demir ve tunç döküm
2.      Zehirli boğucu, yakıcı, öldürücü, patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde
3.      Patlayıcı maddeler yapılmasında,
4.      Kaynak işlerinde çalışanlarda 90 gün, ”
 
şeklinde değişmiştir.
 
Yine 506 sayılı SSK’nun Ek 7 inci maddesinde ağır,yıpratıcı ve zehirleyici iş yerlerinden sayılan sigortalılardan alınacak malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin % 22 olduğu, bunun %9’unun sigortalı hissesi, %13’ünün ise işveren hissesi olduğu hüküm altına alınmıştır.
 
Tebliğe göre; tüm fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışan sigortalıların, çelik, demir ve tunç döküm, zehirli boğucu yakıcı öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren patlayıcı maddeler yapılmasında ve kaynak işlerinde geçen hizmetleri de  27.03.2007  tarihinden sonra itibari hizmet kapsamında değerlendirilecektir.
 
Buna göre; Anayasa Mahkemesi iptal kararına göre itibari hizmet süresi kapsamına giren sigortalılar  için işverenlerce yasal süresinde “ 3 ” nolu aylık prim belgeleri düzenlenerek sigortalılar için;
 
Sigortalı Hissesi                       %   9
İşveren Hissesi                        % 13          olmak üzere
                                             -----------
Toplam                                    % 22
 
Malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenecektir.
 
27.03.2007 ile 18.08.2007 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesince verilen karara göre itibari hizmet süresi kapsamına geçtiği halde “ 1 ” numaralı belge türü ile kuruma bildirilen sigortalılar için, kağıt ortamında iptal aylık prim ve hizmet belgesi ve “ 3 ” numaralı belge türü ile yeniden düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin  en geç 30.09.2007 tarihine kadar ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.
 
Anılan sürede belirtilen düzeltme belgelerinin verilmemesi ve primlerin ödenmemesi halinde fiilin tebliğ ile öngörülen sürenin son gününde (27.03.2007) meydana geldiği kabul edilerek idari para cezası tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca 19.08.2007 tarihinden itibaren de gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilecektir.
 
İtibari hizmet uygulaması önceden olduğu gibi “ beyan ” esasına dayalı olarak yürütülecek olup Sosyal Sigortalar Kurumu’nun konu ile ilgili inceleme ve araştırma yetkisi vardır.
 
Tebliğ’de ayrıca sigortalıların, 506 sayılı kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen işlerde 2098 ve 3395 sayılı kanunlar kapsamında geçen süreler toplamının en az  3600 gün olması kaydı ile, itibari hizmet kapsamında % 22 prim üzerinden kuruma bildirilen hizmetlerin  ¼’ü sigortalılık sürelerine eklenmek, 5 yıla kadar bölümü de emeklilik yaş hadlerinden indirilmek suretiyle erken emeklilik hakkından yararlanabilecekleri açıklanmıştır.
 
Sonuç olarak; yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlardan 506 sayılı kanunun Ek 5 inci maddesinde sayılan tehlikeli işleri yapan sigortalılar için en geç  30 Eylül 2007  tarihine kadar yukarıdaki açıklamalara göre cezasız düzeltme bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
 
Tebliğ metni için tıklayınız.
     
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş