Numara : 54
Tarih : 29.8.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
   
NO: 2007/54
 
KONU: 51 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2008 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edildi.
 
29 Ağustos 2007 tarih ve 26628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 51 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tespit edilmiştir.
  
Tebliğde, Emlak Vergisi Kanununun 29.maddesinin (b) bendinde binalar için vergi değerinin; Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31.madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu belirtilmiştir.
 
Bu hüküm ve tüzük uyarınca Emlak Vergisine esas olmak üzere 2008 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edildiği açılanmıştır.
  
Tebliğ eki 2008 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri cetveline ulaşmak için tıklayınız. 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş