VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/36
 
KONU: 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 28.2.2008 Tarihi İtibariyle TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi.  
 
5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 28.2.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet MeclisiGenel Kurulunda kabul edilmiştir. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecektir.
 
Arge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması, yabancı yatırımların ülkemize girişinin hızlandırılması, nitelikli iş gücü istihdamının arttırılması suretiyle teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim düzeyinde yenilik yapılması amaçlanmaktadır.
 
Kanununda bu amaca yönelik destek, istisna, indirim ve teşvik unsurları yer almaktadır. 
 
a. Destek ve Teşviklerden Kimler Yararlanır
 
  • KOSGEB tarafından 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezi işletmeleri,
  • Münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri,
  • Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumundaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler,
yararlanabilecekelerdir.
 
b. Destek ve Teşvikler Nelerdir
 
Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen kanun ile yukarıda sayılan kurum ve kişilere 2023 yılı sonuna kadar aşağıdaki destekler sağlanacaktır.
 
  • Arge İndirimi
  • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
  • Sigorta Primi Desteği
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Tekno Girişim Sermayesi Desteği
c. Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik
 
5746 sayılı Kanun ile yapılan diğer bir düzenlemede; Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinin (9) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde indirim konusu yapılabilecek araştırma geliştirme harcamalarının indirim konusu yapılabilecek tutarı % 40’dan  % 100’e  çıkarılarak değiştirilmiştir.
 
Destek unsurlarının tablo halindeki dökümü aşağıdaki gibidir.
 
AR-GE İNDİRİM İSTİSNA DESTEK VE TEŞVİK UNSURLARI
 
Teşvik Unsuru
Kimlere Hangi Kurumlara
Yaralanılacak Tutar, Istisna, Teşvik
 
1- Ar-Ge İndirimi
- Teknoloji merkezi işletmeleri
- Ar-Ge merkezleri
- Kamu kurum ve kuruluşları ile
  kanunla kurulan vakıflar tarafından   
  veya uluslararası fonlarca
  desteklenen Ar-Ge ve yenilik
  projeleri
- Teknogirişim sermaye desteklerinden 
  yararlananlar
·         Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı
·         Ayrıca 500 ve üzerinde tam zaman eş değer Ar-Ge personeli istihdam eden arge merkezlerinde o yıl yapılan yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı indirim konusu yapılır.
·         İndirilemeyen tutar sonraki hesap dönemlerine devir eder
·         Devreden tutar yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınır.
·         Ayrıca harcamalar V.U.K hükümlerine göre aktifleştirilerek amortisman yolu ile itfa edilir.
·         İktisadi bir değer yoksa doğrudan gider yazılır.
 
2- Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
- Kamu Personeli Haricinde
- Teknoloji Merkezi İşletmelerinde
- Arge Merkezlerinde
- Kamu kurum ve kuruluşları ile
  kanunla kurulan vakıflar ve 
  uluslararası fonlarca  desteklenen
  ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen    
  Ar-Ge Yenilik Projelerinde
- Teknogirişim sermaye desteklerinden 
  yararlananlar
- Rekabet öncesi işbirliği projelerinde
  çalışan Ar-Ge destek personelinin   
  ücretleri (Destek personelinin tam 
  zaman eş değeri sayısı, toplam tam 
  zamanlı Arge personeli sayısının 
  %10’unu geçmemek şartı ile)
Ücretin;
 
·         Doktoralı Olanlar için %90’ı
·         Diğerleri için %80’’i Gelir Vergisinden istisnadır.
3- Sigorta Primi Desteği
Yukarıda sayılanlara ilaveten
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme  Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesi uyarınca ücretleri Gelir Vergisinden istisna edilen personelin ücretleri (Destek personelinin tam 
zaman eş değeri sayısı, toplam tam 
zamanlı Arge personeli sayısının 
%10’unu geçmemek şartı ile) 
Ücretler üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı (her bir çalışan için 5 yıl süre ile) Maliye Bakanlığınca karşılanır.
4- Damga Vergisi İstisnası
Kanun kapsamında her türlü Ar-Ge yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar
Damga Vergisinden İstisna
5- Tekno Girişim Sermayesi Desteği
Örgün öğretim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki
-          öğrenci
-          Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi
-          Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilere
Bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın Teknogirişim sermayesi desteği hibe edilecektir.
100.000.- YTL hibe (Her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır)
(Toplamı 10.000.000.- YTL .sini geçemez)
 
Ayrıca, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.
 
Kanununda  öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amaç dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacaktır. Sağlanan vergi dışı destekler ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye