VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/57
 

KONU : 64 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanarak; Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Devlet Tarafından Ek Ödeme Yapılan Çalışanların Sendika Aidat Ödemelerinin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu ve Karma Sigorta Poliçeleri Nedeniyle Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 64 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile özetle aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
a.             4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hüküleri uyarınca, kamu görevlileri sendikalarına üye olup, kendisinden üyelik aidatı kesilen kamu görevlilerine , devletçe her ay 5 YTL. tutarında sendika ödeneği verilir. Bu ödeme damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz.
 
b.             Gelir Vergisi Kanununun 63/4 maddesine istinaden, çalışanlar tarafından ilgili kanunlara göre sendikalara ödenen aidatlar ( her ay belgelenmesi şartıyla) ücretin safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılır.
 
         Bu açıklamalara göre, kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden sendika  
         tarafından kesilen sendika aidatının (Devletçe ödenen 5 YTL. dahil) ücretin tespitinde  
         matrahtan indirim konusu yapılması gerekir. Sirkülerde konuya ilişkin olarak verilen örnek
         aşağıdaki gibidir.
 
Örnek : 1.000 YTL brüt ücret alan kamu görevlisine 5YTL de Devlet tarafından sendika ödeneği verilmektedir. Çalışanın üyesi olduğu sendikaya 12YTL aidat ödemesi halinde elde ettiği ücretin safi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
 
Brüt Ücret ................................................ : 1.000 YTL
Sendika Üyelik Ödentisi .......................... :      12 YTL
Ücretin Safi Tutarı (1000-12=)................. :    988 YTL *
 
(*) Diğer kesintiler dikkate alınmamıştır.
 
Buna göre, devlet tarafından karşılanan 5YTL, ücret matrahına dahil edilmeyecek, indirim konusu yapılcak sendika aidatı tutarı ise ücretlinin kendisi tarafından ödenen 7 YTL. ile devlet tarafından karşılanan 5YTL’nin toplamı olan 12 YTL olacaktır.
 
c.              Birikimsiz Sigorta Poliçeleri ve Karma Poliçeler dolayısı ile elde edilen gelirlerin  vergilendirilmesi ile ilgili olarak 23/02/2007 tarih ve 59 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinin 4 numaralı bölümünün üçüncü paragrafı 31/08/2007 tarihli ve 3 nolu Veraset İntikal Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara  paralel olarak aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
         “ Buna göre, ölüm, maluliyet ve benzeri risklere karşı yapılan riziko teminatları ile birikimli teminatların aynı poliçede (karma poliçe) gösterilmesi durumunda, sözkonusu poliçenin birikimli teminata isabet eden kısmı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında menkul sermaye iradı addolunmakta olup, bu kısmın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hakkında 31/08/2007 tarih ve 3 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde yapılan açıklamalar esas alınacaktır.”
 
 
Sirküler metnine ulaşmak için tıklayınız.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş