Numara : 91
Tarih : 30.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/91

 
KONU
Amortisman Uygulamasında Faydalı Ömür Sürelerinde Değişiklik ve İlavelere İlişkin 364 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olan 364 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, daha önce Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 333 (R.G. 28.04.2004; S: 25446) ve 339 (R.G. 24.08.2004; S: 25563) Sıra Nolu VUK Tebliğlerine ekli listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılan ikitisadi kıymetlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 
1. Amortisman Listesine Yeni Eklenenlerle Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi  Kıymetler:
Yukarıda sözü edilen 339 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ekindeki listelerde yer almayan bazı iktisadi kıymetlerle faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlere Ek 1’de yer alan listede yer verilmiştir.
 
2. Ek 1’deki Listede Yer Alan İktisadi Kıymetlere Ait Faydalı Ömür ve AmortismanOranlarının İtibar Tarihi ile Uygulamaya İlişkin Esaslar :
 
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 318 inci maddesinde “Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan amortisman nispetleri ilanların yapıldığı, ayrı ayrı tespit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap döneminden muteberdir.
Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği amortisman nispetlerini gerektiğinde değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili hususları tespite yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu hükme göre, 339 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede yer almayan veya faydalı ömürleri ile amortisman oranlarında değişiklik yapılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için Ek 1’deki listede tespit edilen faydalı ömür ve amortisman oranları, bu 364 Sıra Nolu Taslak Tebliğin kesinleşip Resmi Gazetede yayımlandığı hesap döneminden itibaren geçerli olacaktır.
 
Diğer taraftan, 333 ve 339 Sıra Numaralı Tebliğler ile ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranları değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman uygulamasının, aşağıda açıklandığı şekilde yapılması uygun görülmüştür.

339 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranlarına göre amortismana tabi tutulmakta iken sözkonusu Taslak Tebliğ ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin net defter değerlerinin (iktisadi kıymetin Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinden birikmiş amortismanların indirilmesi yoluyla bulunan değeri), ilgili iktisadi kıymete ilişkin olarak sözkonusu Taslak Tebliğ ile ilan edilen yeni faydalı ömür süresinden, anılan liste uyarınca amortisman ayrılmış olan sürenin indirilmesi suretiyle kalan amortisman süresi esas alınarak itfa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
 
Örneğin; 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki liste uyarınca faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2004 yılı içerisinde aktife alınmış ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri üzerinden 2004 ve 2005 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Yeni uygulamaya göre , çöp temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2006 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp temizleme aracının net defter değerinin (2004 ve 2005 yıllarında enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltilmiş değerleri ile düzeltilmiş birikmiş amortismanlar tutarı farkının) 2006 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.
 
3. Alüminyum Ekstrüzyon Kalıplarına Amortisman Ayrılmaması :
 
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer alan hükme göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.
 
Bu hükümden hareketle, kullanıldıkları proses gereği faydalı ömürleri bir yıl olan alüminyum ekstrüzyon kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş                                                                                                                                                
 

 
Ek 1 
 
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
Faydalı Ömür (Yıl)
Normal Amortisman Oranı
 
 
1.1.6.
 
Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler vb.)
15
%6,66
 
3.3.
 
 
Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti
3
%33,33
 
3.74.
 
 
Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)
15
%6,66
 
3.75.
 
 
Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)
15
%6,66
 
3.76.
 
 
Atık su arıtma tesisi (Her türlü üretim işletmesinde atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)
24
%4,16
 
3.77.
 
 
Duvar saati
5
%20,00
 
3.78.
 
 
Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
5
%20,00
 
4.4.
 
 
Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları
5
%20,00
 
6.16.
 
 
Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)
7
%14,28
 
 
6.16.1.
 
Çöp temizleme araçları ve ekipmanları
 
 
 
 
 
6.16.1.1.
Çöp temizleme araçları
5
%20,00
 
 
 
6.16.1.2.
Çöp temizleme araçları ekipmanları
3
%33,33
 
 
7.14.13.
 
Seralar
 
 
 
 
 
7.14.13.2.
Cam örtü malzemeli seralar
15
%6,66
 
 
 
7.14.13.3.
Plastik örtü malzemeli seralar
3
%33,30
 
 
 
7.14.13.4.
Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar
15
%6,66
 
 
 
7.14.13.5.
Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar
20
%5,00
 
 
 
7.14.13.6.
Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar
10
%10,00
 
 
 
7.14.13.7.
Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği
3
%33,33
 
 
 
7.14.13.8.
Kaya yünü yatağı
2
%50,00
 
 
9.4.1.
 
Sıvı gaz buharlaştırıcılar
9
%11,11
 
10.1.
 
 
İnşaat kalıpları ve iskeleler
 
 
 
 
10.1.1.
 
Ahşap inşaat kalıpları
5
%20,00
 
 
10.1.2.
 
Tünel kalıplar
15
%6,66
 
 
10.1.3.
 
Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler
20
%5,00
 
 
10.1.4.
 
Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar
4
%25,00
 
 
10.1.5.
 
İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)
7
%14,28
 
 
10.1.6.
 
Ağaç kalaslar
3
%33,33
 
10.2.
 
 
İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi
8
%12,50
 
10.3.
 
 
Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler:Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi
15
%6,66
 
17.2.
 
 
Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
 
 
20.1.1.
 
Nakış makineleri
5
%20,00
 
20.11.
 
 
Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler:Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi
10
%10,00
 
20.12.
 
 
Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)
10
%10,00
 
 
23.4.1.
 
Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü
10
%10,00
 
23.6.
 
 
Kağıt ve karton ambalaj üretimi
 
 
 
 
23.6.1.
 
Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler
2
%50,00
 
26.2.
 
 
Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler:Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı
10
%10,00
 
27.2.
 
 
Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler:yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları, yaş boyama ekipmanları vb.
7
%14,28
 
28.4.
 
 
Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar
5
%20,00
 
28.5.
 
 
Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler
 
 
 
 
28.5.1.
 
Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları
15
%6,66
 
 
28.5.2.
 
Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri
10
%10,00
 
 
28.5.3
 
Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar
10
%10,00
 
 
28.5.3
 
Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar
10
%10,00
 
29.2.
 
 
Döner fırında kullanılan ateşe dayanıklı harç, anker tuğlası (spinel ve mağnezit ateş tuğlası)
4
%25,00
 
29.3.
 
 
Çimento değirmeni öğütme plaka sisteminin (plaka ve bilyalar)
2
%50,00
 
 
 
31.2.2.9.
Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları
6
%16,66
 
31.7.
 
 
Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
 
 
 
 
31.7.1.
 
Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler:Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı
12
%8,33
 
 
31.7.2.
 
Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler:Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı
12
%8,33
 
31.8.
 
 
Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar
2
%50,00
 
32.2.
 
 
Sıhhi Tesisat İşi
 
 
 
 
32.2.1.
 
Pirinç Yüzeylerin Üzerine Çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler
12
%8,33
 
 
32.2.2.
 
Pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri
12
%8,33
55.
 
 
 
Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri
15
%6,66
 
55.1.
 
 
Peştemallık
5
%20,00
 
55.2.
 
 
Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı
5
%20,00
66.
 
 
 
Bankacılık Faaliyetleri
 
 
 
66.1.
 
 
Banknot bantlama makinesi
10
%10,00
 
66.2.
 
 
Portatif katlanabilir sedye
5
%20,00
 
66.3
 
 
Data koruma kasası
12
%8,33
67.
 
 
 
Deniz taşımacılığı ve kurtarma faaliyetleri
 
 
 
67.1.
 
 
Fener cihazı, sis düdük, racon cihazı ve solar panel
10
%10,00
 
67.2.
 
 
Fener kumanda tablosu, sarj regülatörü, sarj redresörü
2
%50,00
 
67.3.
 
 
Kurtarma gemileri
20
%5,00
 
67.4.
 
 
Radar, radyofar, soba, yanmaz elbise ve seyir haritaları
5
%20,00