Numara : 18
Tarih : 20.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/18
 
KONU
 
Aralık 2003 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamede Beyan Edilen Damga Vergilerinin Ödeme Tarihlerine  İlişkin Maliye Bakanlığı Açıklaması
 
 
2004/16 sayılı Vergi Sirkülerimizde duyurduğumuz konulardan birisi olan muhtasar beyannamede beyan edilen damga vergilerinin ödeme sürelerine ilişkin olarak, Gelirler Genel Müdürlüğünce bugün yayımlanan 5 sayılı Damga Vergisi Sirküleri ile bazı düzenlemelerde bulunulmuştur.

Buna göre;
- Sadece Aralık 2003 dönemi muhtasar beyannameleri için geçerli olmak üzere, bu beyannamede beyan edilen “istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek damga vergisi” bir defaya mahsus olmak üzere 26 Ocak 2004 tarihine kadar  ödenebilecektir. Sonraki dönemlere ilişkin muhtasar beyannamelerde beyan edilen istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek damga vergisi ise, Maliye Bakanlığınca aksine bir düzenleme yapılmadığı takdirde, beyanname verme süresi içinde (ayın 20’sine kadar) ödenecektir.
- Beyannameler ve ekleri üzerinden alınan damga vergisinin, Aralık 2003 dönemi muhtasar beyannamesi de dahil 1/1/2004 tarihinden itibaren verilecek bütün beyannameler için geçerli olmak üzere; taksitler halinde ödenen vergilerde ilk taksit ödeme süresi içinde, diğerlerinde ise ait oldukları beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme sürelerinde (ayın 26’sına kadar) ödenmesi mümkündür.

Konuya ilişkin Sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Damga Vergisi Sirküleri/5 
Konusu
: 20 Ocak 2004 Tarihi Mesai Saati Bitimine Kadar Beyan Edilmesi Gereken ve İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisinin Ödeme Süresi
Tarihi
: 20 Ocak 2004
Sayısı
: DV-5/2004-4/ Ödeme süresi
İlgili olduğu maddeler
: 488 sayılı Kanunun 19 ve 23 üncü ile 213 sayılı Kanunun 111’inci maddeleri.

1 - Giriş
Muhtasar beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle istihkaktan kesinti yapmak suretiyle ödenen damga vergisinin ödeme zamanıyla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2-İlgili Mevzuat
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun “İstihkaktan Kesinti Şekliyle Ödeme” başlığını taşıyan 19’uncu maddesinde, nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergileri, lüzum görülen hallerde istihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödetmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu; 23’üncü maddesinde ise istihkaktan kesinti yapılmak suretiyle bir ay içinde kesilen Damga Vergisinin ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar, ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden konu ile ilgili olarak 12.06.1976 gün ve 15614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Seri No’lu ve 25.03.1977 gün ve 15889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ile yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirerek ödemek mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerini, muhtasar beyanname ile vergi dairesine vergilendirme dönemini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar beyan etmeleri ve aynı süre içinde ödemelerinin uygun görüldüğü duyurulmuştur.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 98 ve 119’uncu maddelerinde 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile muhtasar beyanname verme süresi vergilendirme dönemini izleyen ayın 20’nci günü olarak belirlenmiş, ödeme süresinin son gününün ise beyannamenin verildiği ayın 26’ncı günü olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 2003 yılının son dönemine (Kasım-Aralık ayları) ait beyannamenin de 20 Ocak 2004 tarihi akşamına kadar verilmesi ve tahakkuk eden gelir vergisinin 26 Ocak 2004 tarihine kadar ödenmesi icap etmektedir.

3- 20 Ocak 2004 Tarihi Mesai Saati Bitimine Kadar Beyan Edilmesi Gereken Ve İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisinin Ödeme Süresi
Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, 20 Ocak 2004 tarihi mesai saati bitimine kadar muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gereken istihkaktan kesinti yoluyla yapılan ödemelere ilişkin damga vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte ise de, muhtasar beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinde yapılan değişiklikler dikkate alınarak bu verginin, tevkif suretiyle ödenen gelir vergisi ile birlikte ödenmesini sağlamak amacıyla ödeme süresi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 111’ inci maddesinin beşinci fıkrası ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden bir defaya mahsus olmak üzere 26 Ocak 2004 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, beyannameler ve ekleri üzerinden alınan damga vergisinin ise taksitler halinde ödenen vergilerde ilk taksit ödeme süresi içerisinde olmak üzere, ait oldukları beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme tarihlerinde ödeneceği tabiidir.
Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.