Numara : 93
Tarih : 23.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/93
 
KONU
 
Aralık 2003 ve Ocak 2004 Ücret Ödemelerinde Özel İndirim Uygulaması
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 12/12/2003 tarihli ve 7 Sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, Aralık 2003 ve Ocak 2004 aylarında yapılacak ücret ödemelerinde özel indirimin ne şekilde uygulanacağı konusunda açıklama yapılmıştır. Konu esas itibariyle 15 Aralık 2003 – 14 Ocak 2004 arasını kapsayan aylık ücretlerin vergi matrahının belirlenmesine ilişkindir.
Bilindiği gibi, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde gayrisafi ücret tutarından GVK Madde 31 gereğince yapılan özel indirim, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 4842 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Sirkülerde yapılan açıklamaya göre, özel indirim uygulaması 1/1/2004 tarihinden itibaren yürülükten kalktığından, Aralık 2003 ayında peşin olarak ödenen ücretlerin vergilendirilmesinde 2003 yılı özel indirim tutarları dikkate alınacaktır. 1/1/2004 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde (nakden veya hesaben) ise ödeme 15 Aralık 2003 – 14 Ocak 2004 dönemine ait olsa dahi özel indirim dikkate alınmayacaktır.

Bu açıklamaya göre, 1/1/2004 tarihinden itibaren nakden veya hesaben yapılan ücret ödemesi 1 -31 Aralık 2003 dönemine ait olsa dahi özel indirimin dikkate alınmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, 1 -31 Aralık 2003 dönemi ücretlerinin tahakkukunun defter kayıtlarında 31/12/2003 itibariyle yapılması halinde, GVK Md. 96 gereği hesaben ödeme 31/12/2003 tarihinde gerçekleşmiş sayılacağından, bu ücretler için özel indirim uygulanabilecektir.
Söz konusu 7 sayılı Sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“Tarih
12/12/2003
Sayı
GVK- 7/2003-7 / Ücret Gelirlerinde Özel İndirim
 
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/7
 
Konusu
: Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel indirim uygulaması
Tarihi
: 12 /12/2003
Sayısı
: GVK- 7/2003-7 / Ücret Gelirlerinde Özel İndirim
 
 
İlgili olduğu maddeler
: Gelir Vergisi Kanunu Madde 31,104
İlgili olduğu kazanç türleri
: Ücretler

1 - Giriş
Aralık/2003 ve Ocak/2004 aylarında yapılacak maaş ödemelerinde 1.1.2004 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılan özel indirimin ne şekilde uygulanacağına ilişkin Bakanlığımıza iletilmiş bulunan sorularla ilgili olarak yapılan açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2- Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Özel İndirim Uygulaması:
15 Aralık-14 Ocak dönemi ücretlerinin vergilendirilmesinde hangi yıla ilişkin özel indirim tutarının dikkate alınacağına ilişkin açıklama 166 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan özel indirim uygulaması, anılan maddede 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Özel indirim uygulaması 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kalktığından, Aralık ayında peşin olarak ödenen ücretlerin vergilendirilmesinde 2003 yılı özel indirim tutarı tam olarak dikkate alınır. Öte yandan, 1.1.2004 tarihinden sonra yapılan ücret ödemelerinde (nakden veya hesaben) ise bu ödeme 15 Aralık-14 Ocak dönemine ait olsa dahi özel indirim dikkate alınmayacaktır.
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
 
 Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.