Numara : 96
Tarih : 6.8.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/96
 
KONU
 
Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar İle Kamu Menfaatine Yararlı Derneklere 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Ödenecek Mevduat Faizi, Repo Geliri, Her Türlü Tahvil ve Bono Faizi İle ÖFK Kar Paylarından Stopaj Yapılmayacaktır
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 10 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde 5228 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik sonrasında; Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı derneklere 01.01.2005 tarihinden itibaren ödenecek mevduat faizi, repo geliri, her türlü tahvil ve bono faizi ile ÖFK kar paylarından stopaj yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bilindiği gibi 5228 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentleri değiştirilerek, kendilerine yapılan söz konusu ödemelerden stopaj yapılmayacaklar arasına  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı dernekler ilave edilmiştir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1/1/2005 olarak belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığı söz konusu uygulamanın 1/1/2005 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı derneklerce 1/1/2005 tarihinden önce açılan mevduat, repo ve ÖFK hesapları ile iktisap edilen her türlü tahvil ve bono için bu tarihten sonra vade gelimi nedeniyle yapılacak faiz, kar payı ve repo geliri ödemeleri ile 1/1/2005 tarihinden sonraki işlemlerden kaynaklanan ödemelerden stopaj yapılmayacaktır.

Söz konusu sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“Kurumlar Vergisi Sirküleri/10
 
Konusu
:   Faiz ve benzeri gelirler üzerinden yapılması gereken gelir vergisi  tevkifatı
Tarihi
:    05.08.2004
Sayısı
:    KVK-10/2004-8/Tevkifat Uygulaması-3
İlgili Olduğu Maddeler
:   GVK 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı  bentleri

 
 
1- Giriş  
GVK 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinde 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesiyle yapılan değişiklik Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Yasal Düzenleme
5 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinin “Dernek ve Vakıflar” başlıklı 3 üncü bölümünde, bir vakfa vergi muafiyeti tanınmış olması veya bir derneğin kamuya yararlı dernek statüsü almış olmasının tevkifat uygulamasına bir etkisinin bulunmadığı, diğer bir ifadeyle, vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve kamuya yararlı derneklere yapılacak ödemeler üzerinden de tevkifat yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesiyle 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (8), (9) ve (14) numaralı bentlerinin parantez içinde yer alan ibare aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)”

Buna göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı derneklere 01.01.2005 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinde belirtilen ödemeler üzerinden tevkifat yapılmaması gerekmektedir.
Duyurulur. 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.