Numara : 47
Tarih : 2.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/47
 
KONU: Türkiye’de Açılan Banka Temsilcilikerinin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayınlandı.
 
01.04.2008 tarih ve 26834 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) “ Türkiye’de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır.
 
Banka temsilcilikleri, durumlarını, 6 ay içinde söz konusu tebliğde belirtilen esaslara uygun hale getireceklerdir.
 
Tebliğin ilk üç maddesinde dayanak, tanımlar ve kısaltmalara yer verilmiştir. Diğer maddelerde ise faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
 
1-      Temsilciliklerin Faaliyetlerinin Kapsamı
 
Tebliğe göre temsilciliklerin yapabilecekleri faaliyetler sınırlı olarak aşağıdaki gibi sayılmıştır.
 • Bağlı bulunulan banka adına, bankanın sunduğu hizmetlerin tanıtımı,
 • Türkiye’de kurulu kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlar ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi,
 • Piyasa araştırılması yapılması,
 • Toplanan bilgilerin merkeze raporlanması gibi
faaliyetler yapılabilir, herhangi bir şekilde gelir ve gider (zorunlu giderler ve bağış haricinde) doğurucu faaliyette bulunamaz
 
2-      Temsilcilikler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Bildirimde Bulunurlar
 
Temsilcilikler, faaliyetleri kapsamında yaptıkları aşağıdaki işlemleri aylık dönemler itibariyle (işlemle ilgili dönemi takip eden bir ay içinde) BDDK’ya bildirirler. Bildirime tabi işlemler aşağıdaki gibi sayılmıştır.
 
 • Temsilciliklerin, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile yaptıkları görüşmeler ve geçekleştirdikleri faaliyetler,
 • Bağlı bulundukları banka ya da bir başka banka veya finansal kuruluşta görevli kişilerden temsilciliği ziyaret edenlerin listesi,
 • Ziyaret amaçları,
 • Temsilcilik veya ziyaretçilerin düzenlenmiş oldukları bir rapor varsa, rapor hakkında bilgi verilir.
3-      Temsilciliklerce, Personel Hakkında BDD Kurumuna Bilgi Verme 15 Gün İçinde Yapılır.
 • Temsilci dahil temsilcilikte çalışan personelin Türkiye’de yerleşik olması zorunludur.
 • Temsilcilikerde çalışan personelin;  (Temzlik ve güvenlik gibi destek hizmetleri hariç)
 • Kimlik bilgileri,
 •  Öz geçmişleri,
 • İkagmetgah adresleri,
İstihdam edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde; bu kişilerin işten ayrılmaları durumunda da ayrıldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetlenme Kurumuna bilgi verilir.
 
4-      Temsilciliklerin Tüm Faaliyet Giderleri Bağlı Bulundukları Banka Tarafından Karşılanır.
 
Temsilci de dahil olmak üzere tüm personelin;
 
 • Maaş,
 • Benzeri ödemeleri ve
 • Temsilcilik giderlerinin,
karşılanması için, bağlı bulunulan banka tarafından Türkiye’de kurulu sadece bir kredi kuruluşu nezdinde, mevduat veya katılım fonu hesabı açtırılır.
 
Temsilcilikler, bu hesaplardan bağlı bulundukları bankaya para transferi gerçekleştiremezler.
 
5-      Temsilcilikler, Belge ve Bilgileri En Az 10Yıl Süreyle Saklayacaklardır.
 
Temsilcilikler, aylık dönem itibariyle;
 
 • Mevduat veya katılım fonu hesabının ilgili kredi kuruluşunca teyitli dökümünü
 • Yapılan harcamaların ayrıntısına ilişkin bilgileri,
en az 10 yıl süre ile saklayacaklardır.
 
6-      Temsilciliklere Getirilen Yasaklar
 
a)      Temsilcilikler; bağlı bulunulan banka veya başka bir banka veya finansal kuruluş adına,
 
aa- Mevduat veya katılım fonu kabul edemez,
ab- Kredi kullandıramaz,
ac- Diğer bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiremez,
ad- Yukarıdaki amaçlarla, evrak veya cüzdan bulunduramaz, personel istihdam edemezler.
 
 
b)      Temsilciliklere yetki devri yapılamaz
 
 • Temsilciliklere, bağlı oldukları banka ya da başka bir banka veya finansal kuruluş adına kredi tahsisi, borçlanma gibi yetki devri yapılamaz.
 • Temsilci de dahil olmak üzere temsilciliklerde çalışan personele, bağlı bulundukları bankanın ya da başka banka veya finansal kuruluşun bilgi işlem sistemlerine, yasaklanan faaliyetler kapsamında değerlendirilebilecek veri girişi veya kayıt tesisi sağlayacak şekilde erişim imkanı sağlanamaz.
c)      Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan gerekli izinleri almaksızın temsilcilik faaliyetlerinde bulunanlar hakkında, Bankacılık Kanunun 150 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Ayrıca Kurum (BDDK) tarafından, temsilciliklerin adına faaliyette bulundukları bankaların merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili mercilerine bildirimde bulunulur.
 
Temsilcililer durumlarını, en geç altı içinde (1.4.2008 – 30.09.2008 döneminde) tebliğ hükümlerine uygun hale getireceklerdir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye