Numara : 25
Tarih : 30.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/25
 
KONU

Bankalar ve Diğer Kredi Kurumlarınca Kullandırılacak Krediler Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtlarda Damga Vergisi İstisnası Uygulaması (2)

 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 6 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde, 5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde bankalar (özel finans kurumları dahil) ve diğer kredi kurumlarınca kullandırılacak krediler nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisi istisnası uygulamasıyla ilgili ek açıklamalarda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili olarak daha önce 4 sayılı Damga Vergisi Sirküleri ile de açıklamalarda bulunulmuş ve bu açıklamalar sizlere duyurulmuştu (Bkz. 2004/13 sayılı Vergi Sirküleri).

6 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre; Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/(23) numaralı fıkrasına göre bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlere ilişkin damga vergisi istisnası, bankalar tarafından düzenlenecek teminat mektupları ve akreditiflerin sürelerinin uzatılması veya kısaltılması, miktarının artırılması veya azaltılması nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için de uygulanacaktır.

Aynı sirkülerde, söz konusu 23 numaralı fıkrada yer alan “Kredilerin kullanımları hariç” ifadesinin, kredinin temin edilmesinden sonra değişik amaçlarla kullanılması sırasında bu tutarın kullanımı ile bağlantılı olarak düzenlenmesi muhtemel kağıtları kavradığı belirtilmiştir. Buna göre söz konusu ifade, örneğin bir taşıt kredisinin temininden sonra bu kredi ile satın alınan taşıtla ilgili olarak alıcı ile satıcı arasında düzenlenen sözleşme ve benzeri kağıtlara işaret etmektedir.

Söz konusu damga vergisi sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Damga Vergisi Sirküleri/6 
Konusu
: Krediler
Tarihi
: 30.01.2004
Sayısı
: DV-6/2004-5/ Krediler
 
 

İlgili olduğu maddeler
: 488 sayılı Kanunun 9 ve 14 üncü maddeleri, bu Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 5035 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik (23) numaralı fıkra.

1 - Giriş
Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlara uygulanacak damga vergisi istisnasına ilişkin 13.01.2004 tarihli Damga Vergisi Sirküleri/4’e ilave olarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2-Yasal Düzenleme
488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinde hangi kağıtların damga vergisinden istisna edileceği, 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte birinin alınacağı, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 5035 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik (23) numaralı fıkrasında bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlara ilişkin istisna hükümleri yer almaktadır. Madde metinleri aşağıdaki gibidir.

Madde 9-
Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

Madde 14-
Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 milyar (2004 yılı için 1.028.000.000) lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20’ sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir.
Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.
Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınır.
Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır.
Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen kağıtlar aynı miktarda, yabancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiye’de tedavüle çıkarılanlar ise yarı nispette vergiye tabidir.

Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tablo
IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:
23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).

3. Bankalar, Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlarca Kullandırılacak Kredilerde Damga Vergisi İstisnası Uygulaması
13.01.2004 tarihli Damga Vergisi Sirküleri/4 ile yapılan düzenlemede, Kanunda sözü geçen kredi tanımına Bankalar Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi kredilerin gireceği, akreditiflerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, bankalar tarafından düzenlenecek teminat mektupları ve akreditifler gayrinakdi kredi olarak değerlendirilecektir. Buna göre, bunların sürelerinin uzatılması veya kısaltılması, miktarının artırılması veya azaltılması nedeniyle düzenlenecek kağıtların da damga vergisi istisnasından yararlandırılması gerekmektedir.

Öte yandan, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 5035 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik (23) numaralı fıkrasının sonunda yer alan “Kredilerin kullanımları hariç” ifadesi, kredinin temin edilmesinden sonra değişik amaçlarla kullanılması sırasında bu tutarın kullanımı ile bağlantılı olarak düzenlenmesi muhtemel kağıtları kavramaktadır. Örneğin, bir taşıt kredisinin temininden sonra bu kredi ile satın alınan taşıtla ilgili alıcı ile satıcı arasında düzenlenen sözleşme ve benzeri kağıtlar vergiye tabi olacaktır.
Duyurulur.
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.