Numara : 16
Tarih : 31.1.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/16
 
KONU: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Beyanname Verme Süresi 1 Şubat 2008 Tarihinden İtibaren Başlıyor.
 
Bilindiği üzere Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır.
  • Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar,
  • Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar,
Basit Usulde tabi olmanın genel şartları Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde özel şartları ise 48 nci maddesinde sayılmıştır. Bu şartları taşıyan gerçek kişi ticaret erbabının gelir vergisi Basit Usulde tespit edilir. Basit Usulde vergilendirmeden faydalanamayacak olanlar da Gelir Vergisi Kanununun 51 nci maddesinde sayılmıştır.
 
Basit usulde ticari kazanç; Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. 
 
Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı bazı kolaylıklar şunlardır.
  • Defter tutulmaz.
  • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
  • Geçici vergi ödenmez.
  • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
  • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
  • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilir.
  • Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleyebilirler.      (Toplu belge düzenleme uygulaması 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 31.12.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.)
 
Yukarıdaki açıklamalara göre Basit Usule göre vergilendirilen (taksiciler ve küçük esnaf gibi) mükellefler 2007 yılına ait yıllık Gelir Vergisi Bayennamelerini 1 Şubat – 25 Şubat 2008 döneminde vereceklerdir. Bu dönemde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Şubat 2008 ve Haziran 2008 aylarında iki eşit taksitte ödenebilecektir.
 
Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca, Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanabilecekleri “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” hazırlanmıştır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye