Numara : 34
Tarih : 17.5.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/34

 
KONU
Beyanname Verilme Sürelerine İlişkin Hatırlatma
 
 
Bilindiği gibi, 04/04/2007 tarihli Resmi Gazetede (S: 26483) yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 5615 Sayılı Kanunla bazı beyannamelerin verilme süreleri yeniden belirlenmiş olup Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 17/04/2007 tarihli Resmi Gazetede (S: 26496) yayımlanmış olan  371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına verilen yetkiye dayanılarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla diğer beyannamelerin de verilme süreleri yeniden belirlenmiştir.
 
Yapılan düzenlemeler çerçevesinde beyannamelerin verilme  ve vergilerin ödeme sürelerini sizlere hatırlatmak amacıyla aşağıdaki tabloyu hazırlamış bulunuyoruz :
 
Beyanname Türü
Beyan Tarihi
Son Ödeme Günü
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
İzleyen yılın Mart ayının başından 25 inci  günü akşamına kadar
1. Taksit- Mart ayının son günü
2. Taksit- Temmuz ayının son günü
Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesi
İzleyen yılın Şubat ayının başından
25 inci  günü akşamına kadar
1. Taksit- Şubat ayının son günü
2. Taksit- Haziran ayının son günü
Aylık Muhtasar Beyanname
 
Vergilendirme dönemini takibeden ayın başından 23 üncü günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
Üç Aylık Muhtasar Beyanname
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başından  23 üncü günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
 
 
Beyanname Türü
Beyan Tarihi
Son Ödeme Günü
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında verilecek beyanname (Banka ve aracı kurumlarca verilecek beyanname)
Tevkifat dönemini izleyen ayın başından 23 üncü günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
KDV Beyannamesi
Vergilendirme dönemini takip eden ayın başından 24 üncü günü akşamına kadar.
Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
Damga Vergisi Beyannamesi
(Makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödemelerde-DVK Md 22/(a); Md 23)
04/04/2007 tarihinden sonra verilecek beyannamelerin beyannamelerin, ertesi ayın başından 23 üncü günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar
Takvim yılı hesap dönemine göre Nisan ayının 25 inci günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın sonu
 
Nisan Sonu (Takvim yılı hesap dönemine göre)
Geçici Vergi Beyannamesi
Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü günü akşamına kadar
Takvim yılı hesap dönemine göre :
1.Dönem - 14 Mayıs
2. Dönem - 14 Ağustos
3. Dönem - 14 Kasım
4. Dönem - 14 Şubat
Beyanname verilen ayın 17 inci günü akşamı
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş