VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/56

KONU : Birikimli, Birikimsiz ve Karma Sigorta Poliçelerinde Sigortalının Vefatı Halinde Kanuni Mirasçılara ve Lehdarlara Yapılacak Ödemeler ile Sigorta Tazminatlarının Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu Hakkında 3 Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca, resmi internet sitesinde yayınlanan, 3 nolu Veraset ve İntikal Vergisi Sirkülerinde, birikimli, birikimsiz ve  karma sigorata poliçelerinde sigortalının vefatı üzerine  kanuni mirasçılara ve lehdara yapılacak ödemeler ile sigorta tazminatlarının veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumları hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
Sirkülerde, sigortalının vefatı halinde yapılan ödemeler hakkında sigorta poliçelerinin çeşidine göre yapılan açıklamalar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
 
1.        Birikimsiz Sigorta Poliçelerinde
 
a.             Hayat sigortası poliçesine göre vefat tazminatı veraset ve intikal vergisine tabidir.
 
b.             Ferdi kaza kapsamında bulunan sigortalının ölümü halinde ödenecek tazminat veraset ve intikal vergisine tabi değildir. Ancak, mirasçılar dışında üçüncü kişilere ödenecek vefat tazminatı ivazsız intikal olarak veraset ve intikal vergisine tabi olacaktır.
 
2.       Birikimli Sigorta Poliçelerinde
 
         Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası poliçelerinde :
              
a.             Kanuni mirasçılara ödenen birikim tutarı Veraset ve İntikal vergisine tabidir.
 
b.             Sigortalının mirasçı olmayan üçüncü kişiyi lehdar tayin etmesi halinde de Veraset ve İntikal vergisine tabi olması gerekir. Ancak yukarıda (a) ve (b) fıkrasında belirtilen birikimli ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 75.maddesi kapsamında menkul sermaye iradı sayıldığından ayrıca  Gelir Vergisi Stopajına tabi tutulduktan sonra veraset ve intikal vergisine konu edilecektir.
         
3.         Karma Sigorta Poliçelerinde         
  
          Riziko teminatları ile birikimli teminatların aynı poliçede gösterilmesi  halinde birikimli ve birikimsiz kısımlara isabet eden ödemeler ayrıştırılarak yukarıda (1) ve (2). fıkralardaki açıklamalara göre vergilendirilecektir.
 
4.         Sigorta Ödemelerinde Yapılacak Tevkifat
 
*        Sigorta şirketlerince , vergi ilişiği kesilmeden yapılan ödemeler üzerinden, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 17.maddesi gereğince;
 
a.              Veraset yolu ile intikallerde mirasçıların istihkaklarından %5
 
b.             İvazsız (karşılıksız) intikallerde ise %15 oranında  veraset ve intikal vergisi tevkifatı yapılarak bir hafta içinde ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Aksi halde gecikme zammı yanında ayrıca verginin %10’u tutarında cezaya muhatap tutulurlar.
 
**      Menkul Sermaye iradı sayılan ödemelerden ise GVK. nun 75/15 ve 94/15. maddelerine göre ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş