Numara : 51
Tarih : 3.8.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/51
 
KONU

Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskeni  Bulunan Emeklilerin Aylıklarından Elde Ettikleri Faiz ve Temettü Geliri 14.000 YTL’yi Geçmeyenler Emlak Vergisi İstisnasından Yararlanabilir

 
Gelir İdaresi Başkanlığının www.gelirler.gov.tr adresindeki internet sitesinde yer verilen 45 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunan mükelleflerin, aylıklarının yanısıra hangi gelirleri elde etmeleri durumunda  indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanabileceklerine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskende intifa hakkına sahip olup sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanların; aylıklarından dolayı elde ettikleri 14.000 YTL’ye (14.000.000.000 TL) kadar faiz ve temettü gelirleri söz konusu mükelleflerin indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.

Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2004/8268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2‘yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2005 yılı için sıfır (0) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sıfır oranlı  emlak vergisi uygulamasına ilişkin olarak daha önce yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan ve gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanların indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanacağı ve sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde ise bunların meskenlerine indirimli (sıfır) vergi oranının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu belirleme, sıfır oranlı emlak vergisi kapsamına girenlerin sosyal güvenlik kurumlarından elde ettikleri aylıklarının banka hesabında tutulması nedeniyle çok az bir faiz tahakkuk ettirildiği durumda dahi sıfır emlak vergisinden yararlanmaya engel oluşturuyordu.

Maliye Bakanlığı, 45 Seri Nolu Tebliğde, mükelleflerin kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklar ve bu aylıkları nedeniyle bankalardaki hesaplarına tahakkuk ettirilen 14.000 YTL’ye (14.000.000.000 TL) kadar elde ettikleri faiz veya temettü gelirlerinin; indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya engel teşkil etmediği yönünde düzenleme yapmıştır
.
Buna göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskende intifa hakkına sahip olup sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanların; aylıklarından dolayı elde ettikleri 14.000 YTL’ye (14.000.000.000 TL) kadar faiz ve temettü gelirleri söz konusu mükelleflerin indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmediğinden, bu durumdaki mükellefler hakkında indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından dolayı ceza ve gecikme faizinin uygulanmaması, uygulanmış olan ceza ve gecikme faizinin terkin edilmesi ve tahsil edilmiş olanların ise red ve iade edilmesi gerekmektedir.

Belediyelerce kendisinden daha önce emlak vergisi, ceza ve faiz tahsil edilmiş olan mükelleflerin yukarıdaki düzenleme çerçevesinde iade için ilgili belediyelere başvurması gerekmektedir.

Tebliğdeki düzenlemeye göre, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanmaya engel teşkil etmeyecek banka faizi ve temettüün (şirketlerden elde edilen kar payı) sosyal güvenlik kurumlarından elde edilen aylıklar dolayısıyla elde edilmesi gerekmektedir. Buna göre, kapsama giren bir emekli örneğin kendisine miras kalan bir paradan veya hisse senedinden dolayı herhangi bir faiz veya temettüü elde ettiği durumda, aylıkları dolayısıyla elde ettiği faiz ve temettüü geliri 14.000 YTL’nin altında kalsa dahi sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamayacaktır.

Diğer yandan, faizin sosyal güvenlik kurumundan alınan aylık ile bağlantısının kurulması nispeten kolay olmakla birlikte temettüün elde edildiği hisse senedi alımının aylık ile bağlantısının kurulmasında zorluk yaşanabileceğini düşünüyoruz.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.