Numara : 56
Tarih : 9.8.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/56
 
KONU

Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskeni  Bulunan Emeklilerin Emlak Vergisi İstisnasından Yararlanabilmesi İçin Gerekli Koşullar

 
Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25901) yayımlanan 45 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunan mükelleflerin, aylıklarının yanısıra hangi gelirleri elde etmeleri durumunda  indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanabileceklerine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskende intifa hakkına sahip olanlardan hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile geliri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların elde ettikleri ve yıllık tutarı toplamı bina vergisi indiriminden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2005 yılında verilen emlak vergisi beyannameleri için 14.000 YTL) geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri, indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya engel teşkil eden gelirler arasında değerlendirilmeyecektir.

Bu çerçevede, indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanan bu durumdaki mükellefler hakkında ceza ve gecikme faizinin uygulanmaması, uygulanmış olan ceza ve gecikme faizinin terkin edilmesi ve tahsil edilmiş olanların ise red ve iade edilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2004/8268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2‘yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2005 yılı için sıfır (0) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sıfır oranlı  emlak vergisi uygulamasına ilişkin olarak daha önce yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan ve gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanların indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanacağı ve sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde ise bunların meskenlerine indirimli (sıfır) vergi oranının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu belirleme, sıfır oranlı emlak vergisi kapsamına girenlerin sosyal güvenlik kurumlarından elde ettikleri aylıklarının banka hesabında tutulması nedeniyle çok az bir faiz tahakkuk ettirildiği durumda dahi sıfır emlak vergisinden yararlanmaya engel oluşturuyordu. 45 Seri Nolu Tebliğle yapılan düzenleme, sıfır emlak vergisi kapsamına giren emeklilerin aylıkları dışında elde ettikleri menkul sermaye iradının yıllık toplamının belirli bir tutarı geçmediği durumda sıfır emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmesine imkân tanımıştır.

Yukarıdaki esaslar, sizlere 51 sayılı Vergi Sirkülerimiz ile duyurduğumuz Taslak Tebliğdeki esaslardan önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Konuya ilişkin tespitlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
- Taslak Tebliğdeki düzenlemenin aksine gelirin emekli aylığından elde edilme şartı yoktur. Buna göre, elde edilen menkul sermaye iradı niteliğindeki gelir ile emekli aylığı arasında herhangi bir ilişkinin varlığı aranmayacaktır. Örneğin miras kalan bir paradan elde edilen menkul sermaye iradı da belirli tutarı aşmadığı takdirde istisnadan yararlanmaya engel oluşturmayacaktır.
- Taslak Tebliğ istisna uygulamasına engel oluşturmayacak geliri mevduat faizi ve temettü ile sınırlamıştı. Yürürlüğe giren tebliğ ise menkul sermaye iratlarının tamamını belirli tutarı geçmediği takdirde istisna uygulamasına engel oluşturmayacak gelir olarak belirlemiştir. Buna göre mevduat faizi, repo geliri, her nevi tahvil ve bono faizi (Hazine bonosu ve Devlet tahvili faizi dahil), şirketlerden elde edilen temettü (kâr payı), özel finans kurumlarında açılan hesaplardan elde edilen kar payı, bireysel emeklilik şirketlerinden yapılan ödemeler, menkul kıymet yatırım fonu katılma belgeleri kar payı ve alacak faizinin yıllık toplamının 14.000 YTL’yi geçmediği durumda emlak vergisi istisnasından yararlanılabilecektir.

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen, tek meskeni bulunan (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin bina vergisi indiriminden yararlanabilmesi için herhangi bir faaliyet veya gelir şartı aranılmayacak, bunlar her durumda bina vergisi indiriminden yararlanacaklardır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.