Numara : 32
Tarih : 25.2.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/32
 
KONU
 
Çalışanlara Verilen Yemek Kuponları SSK Primine Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınmayacaktır
 
 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı öngörülmüştür.

Bu fıkra gereğince, sigorta primi kesilmeyecek olan yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının günlük ve aylık miktarlarının işverenlerce ne şekilde hesaplanacağına ilişkin kurallar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının
Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ” ile belirlenmiştir (Bkz. 2004/24 sayılı Vergi Sirkülerimiz).

Söz konusu Tebliğde, sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin % 6'sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacağı, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmeyeceği belirtilmiştir. Sigortalılara yapılan yemek parası ödemelerinin bu şekilde belirlenen miktarı aşan kısmı SSK primine esas kazanca dahil edilecektir.

Tebliğdeki bu belirleme, sigortalılara çalıştıkları işyerinin dışında yemek yemelerinde kullanılmak üzere verilen yemek kuponu bedellerinin de söz konusu % 6’lık sınırlamaya dahil olup olmadığı konusunda tereddütlerin oluşmasına yol açmıştır. SSK Başkanlığı yayımlamış olduğu 16/2/2004 tarihli ve 16-310 Ek sayılı Genelgede sigortalılara verilen yemek kuponu bedellerinin SSK primine esas kazanca dahil edilmeyeceğini açıklamıştır.

Buna göre, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından örneğin yemek kuponu karşılığında, gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi üzerine, işverence bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki fatura bedellerinden sigorta primi tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.